Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Surju Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 10

Surju Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 10 “Saarde valla põhimäärus” § 84 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimääruses sätestatakse Surju Raamatukogu ülesanded, juhtimise korraldus, direktori õigused ja kohustused, raamatukogu finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli põhimõtted ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Raamatukogu nimi

  Raamatukogu ametlik nimi on Surju Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 3.   Raamatukogu õiguslik seisund ja tegevuse alused

  (1) Raamatukogu on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

  (3) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Saarde vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asukoht

  Raamatukogu asub postiaadressil Valla, Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond 86401.

§ 5.   Sümboolika

  (1) Raamatukogul võib olla oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (2) Raamatukogul on oma nimega pitsat, mida kasutatakse teavikute märgistamiseks.

§ 6.   Teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu teeninduspiirkond on Saarde valla haldusterritoorium.

  (2) Tegevuse korraldamisel arvestatakse raamatukogu teenuseid kasutatavate elanike vajaduste ja soovidega.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu ülesanded:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid – raamatute ja muude teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine - teeninduspiirkonna elanikele ning teistele soovijatele vastavalt Saarde valla raamatukogude kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele.
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, skaneerimine jm) vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  3) registreerib lugejad, peab nende ja laenutatavate teavikute üle arvestust ning korraldab lugejauuringuid rahvaraamatukogu seaduses sätestatud korras;
  4) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  5) teostab raamatute ja muude teavikute raamatukogundusliku töötlemise;
  6) tagab teatme- ja teabeteeninduse ning võimaldab kasutajatele arvuti ja interneti kasutamise;
  7) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
  8) peab arvestust kogude suuruse, koostise ja rahalise väärtuse kohta raamatukogu elektroonilises andmebaasis;
  9) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  10) korraldab raamatuvarade ja teenuste tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  11) kogub ja säilitab oma valla kohta ilmunud materjalid;
  12) teeb koostööd teiste raamatukogude, organisatsioonide, vallaasutuste ja kodanikuühendustega;
  13) abistab isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
  14) tellib raamatukogu kogudes puuduvad teavikud lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest raamatukogudest;
  15) elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse;
  16) täidab teisi õigusaktidega rahvaraamatukogudele pandud ülesandeid.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 8.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab raamatukogu direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Direktoril peab olema kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste alal või kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (4) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töölepingu seadusega.

  (5) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Direktori töötasu määrab vallavanem volikogu poolt vastu võetud eelarve alusel.

  (6) Direktori õigused ja kohustused:
  1) juhib raamatukogu tegevust kooskõlas seaduste ja muude õigusaktide, käesoleva põhimääruse ja oma ametijuhendis ning töölepingus määratletud tööülesannetega;
  2) tagab raamatukogule pandud eesmärkide ja ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu varalise seisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  3) korraldab raamatukogu vara haldamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses valla õigusaktidega;
  4) korraldab raamatukogu avaliku internetipunkti tööd;
  5) koostab raamatukogu eelarve eelnõu;
  6) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires;
  7) koostab raamatukogu tegevuse korraldamiseks vajalikud dokumendid;
  8) annab raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  9) tegutseb raamatukogu nimel ja volitab vajadusel teisi isikuid raamatukogu esindama;
  10) teeb vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid raamatukogu sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  11) osaleb valla arengukava ja vajadusel valdkondlike arengukavade väljatöötamisel;
  12) koostab võimalusel raamatukogu arendamiseks projektitaotlusi;
  13) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 9.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse Saarde Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude ühine kuni 7-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi: nõukogu) volituste kestusega 3 aastat.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (4) Nõukogu pädevuses on:
  1) raamatukogu tegevuse korralduse ja arengu kohta ettepanekute tegemine vallavalitsusele;
  2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate projektide väljatöötamiseks;
  3) raamatukogu tegevuse ja arengu analüüsimine ja hindamine;
  4) Saarde valla arengukavadesse ettepanekute tegemine raamatukogu tegevuse kohta;
  5) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (5) Nõukogu töövormiks on koosolekud, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Nõukogu koosolek protokollitakse.

  (6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest.

§ 10.   Töökorraldus

  (1) Raamatukogu juhindub oma töö korraldamisel rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist, mille kinnitab kultuuriminister määrusega.

  (2) Raamatukogu teeninduse üldine korraldus, kasutajate õigused, kohustused, vastutus ja avaliku internetipunkti kasutamine on sätestatud volikogu poolt kinnitatud Saarde valla raamatukogude kasutamise eeskirjas.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

  (4) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekut ning asutuse eelarve võimalusi arvestades.

  (5) Oluliste raamatukogu töökorralduslike küsimuste osas võib direktorit nõustada raamatukogu nõukogu.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS, JÄRELVALVE 

§ 11.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu vara kasutab raamatukogu sihtotstarbeliselt oma eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.

  (3) Raamatukogu võib talle mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada lähtudes Saarde vallavara valitsemise korrast ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (4) Raamatukogul on vallaeelarve koosseisus oma alaeelarve (edaspidi eelarve).

  (5) Raamatukogu eelarve tulude aluseks on eraldised riigieelarvest, eraldised vallaeelarvest, sealhulgas laekumised projektitaotluste põhjal, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja laekumised tasulistelt teenustelt.

  (6) Raamatukogu eelarve kinnitab volikogu.

  (7) Raamatukogu majandamine (sh küte, elekter, vesi, remont, teenuslepingud) ning vajalike seadmete ja inventari soetamine toimub vastavalt eelarvele.

  (8) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (9) Raamatukogu rahaliste vahendite arveldamine toimub vallavalitsuse arvelduskontode kaudu, raamatukogu ei oma iseseisvat arveldusarvet.

§ 12.   Järelevalve, aruandlus ja kontroll

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollivad vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Raamatukogu esitab Pärnu Keskraamatukogule eelneva aasta statistilise ja sisulise töö aruande.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 13.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

6. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, KINNITAMINE, KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 14.   Põhimääruse muutmine, kinnitamine, kehtetuks tunnistamine

  (1) Raamatukogu põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja raamatukogu direktor ja esitab selle vallavalitsusele.

  (2) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab volikogu.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 18.05.2018. a määrus nr 19 „Surju Raamatukogu põhimääruse kinnitamine” (RT IV, 29.05.2018, 43).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json