Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Saarde Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 11

Saarde Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 17.06.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juheend".

§ 1.   Reguleerimisala

  Saarde Vallavalitsuse hallatavate raamatukogude kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Kilingi-Nõmme Raamatukogu ja tema haruraamatukogude ning Surju Raamatukogu ( edaspidi raamatukogude) teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused, avaliku internetipunkti (AIP) kasutuseeskirja ning raamatukogude sisekorra.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Eriteenused (kopeerimine, printimine, skaneerimine, lamineerimine jm) võivad olla tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Saarde vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Raamatukogude kogudest puuduvad teavikud tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel raamatukogu lugejate andmebaasis.

  (2) Lugejate andmebaasi või lugeja registreerimiskaardile kantakse järgmised lugeja isikuandmed ja raamatukogu nõudel kuni 18-aastase isiku puhul ka lapsevanema või seadusliku esindaja isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress, kui see on olemas.

  (3) Lugejaid arvestatakse arvuliselt ja lugejarühmade kaudu.

  (4) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri ning lugeja annab registreerimiskaardile allkirja, millega nõustub täitma eeskirja tingimusi.

  (5) Lugejale võib väljastada lugejapileti, mis on tasuline ja mille eest lugeja tasub vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel.

  (6) Raamatukoguteenuseid saab kasutada lugejapileti, ID-kaardi, õpilas- või üliõpilaspilet vm isikut tõendav dokumendi esitamisel.

  (7) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Andmed kontrollitakse, täpsustatakse ja vajadusel parandatakse. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

  (8) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikuandmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugeja andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni.

§ 4.   Lugejate andmete kasutamine

  (1) Lugeja andmed kantakse raamatukogude veebipõhisesse e-kataloogi URRAM.

  (2) Raamatukogu töötleb isikuandmeid lugejatele raamatukogu teenuste osutamiseks, laenutuste üle arvestuse pidamiseks, statistiliseks aruandluseks ja teenuste analüüsiks ning käesoleva eeskirja § 8 lõigetes 3 ja 4 nimetatud tasude nõudmiseks.

  (3) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

§ 5.   Teavikute laenutamine

  (1) Laenutused jagunevad kojulaenutusteks ja kohalkasutusteks.

  (2) Laenutus registreeritakse lugejapileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel laenutuste andmebaasis.

  (3) Lugejat teavitatakse tagastustähtajast.

  (4) Laenutusetähtaeg on üldjuhul 21 kalendripäeva.

  (5) Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus määrata lühemaid laenutusaegu või saab teavikuid kasutada töötaja vahendusel ainult kohapeal.

  (6) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

  (7) Tagastustähtaja pikendamise taotlust, lugejat huvitava teaviku ettetellimist ja lugemisjärjekorda registreerimist saab teha raamatukogus, raamatukogu telefoni või elektronposti teel.

  (8) Raamatukogu kogus puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest Eesti raamatukogudest.

  (9) Saarde valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta kojulaenutusteenust.

§ 6.   Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine

  (1) Avalik internetipunkt (edaspidi AIP) on tasuta kasutamiseks raamatukogude lahtioleku aegadel.

  (2) Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

  (3) AIP kasutaja järgib turvalise internetikasutuse reegleid ja head tava ning probleemidest, tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel tuleb koheselt teatada raamatukogutöötajat.

  (4) AIPi tehnikat ja sisustust tuleb kasutada heaperemehelikult.

  (5) Igasuguse nõuande ja abi saamiseks on arvutikasutajal õigus pöörduda raamatukogu töötaja poole.

  (6) Pärast arvuti kasutamise lõpetamist sulgeb kasutaja kõik enda poolt käivitatud programmid, leheküljed ning kustutab salvestatud failid.

  (7) Raamatukogud ei säilita kasutajate poolt salvestatud faile.

  (8) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutaja poolt ning ei kanna vastutust kasutaja poolt laivõrgus kordasaadetavate tegude tagajärgede eest.

  (9) Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

  (10) Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib raamatukogus viibijate tööd.

  (11) Arvutikasutajal on keelatud:
  1) arvuti seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine ja rikkumine;
  2) igasugune muudatuste tegemine arvuti konfiguratsioonis;
  3) arvuti omavoliline väljalülimine ja taaskäivitamine;
  4) isikliku disketi, CD ning mäluseadme kasutamine ilma raamatukogutöötaja loata;
  5) andmete salvestamine arvuti kõvakettale;
  6) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
  7) tasuliste lehekülgede külastamine, vaenu õhutavate ja pornograafiliste sisuga veebi lehekülgede külastamine.

  (12) Arvutikasutaja poolt internetipunkti riist- ja tarkvarale tekitatud materiaalse kahju korvab kasutaja.

  (13) Esmakordsel kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogude töötajatel õigus kehtestada internetipunkti kasutamise keeld kahe nädala jooksul, korduval eeskirja rikkumisel määramata ajaks.

  (14) Eriteenused (kopeerimine, printimine, skaneerimine, lamineerimine jm) võivad olla tasulised ja toimuvad raamatukogutöötaja nõusolekul ja vahendusel.

§ 7.   Traadita internetiühenduse WiFi kasutamine

  (1) Isiklike arvutite ja nutiseadmete kasutamiseks on raamatukogudes olemas tasuta WiFi leviala.

  (2) Kasutaja on kohustatud kasutama pakutavat teenust head tava järgides.

  (3) WiFi võrgu kasutusaeg ei ole piiratud.

  (4) Keelatud on igasugune heli kasutamine ilma kõrvaklappiteta või heli vaikseks keeramata.

  (5) Keelatud on raamatukogu andmesidevõrgu koormamine suurte failide allalaadimisega

§ 8.   Lugeja õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja suhtub heaperemehelikult temale ajutiselt kasutada antud varasse ja väldib selle kahjustamist.

  (2) Lugeja vastutab tema nimel laenutatud teavikute ja muude tema kasutusse antud tehniliste vahendite ja inventari eest ning on kohustatud hüvitama raamatukogule selle kasutamisel tekitatud kahju.

  (3) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb kohe teatada raamatukogutöötajat.

  (4) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Kuni 2011. a ilmunud teaviku eest tuleb tasuda mitte vähem kui 4 eurot juhul, kui teavikust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda aluseks võtta.

  (5) Lugeja on kohustatud laenatud teaviku tagastama laenutähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Raamatukogu võib kohaldada viivise vabasid päevi ja perioode, teavitades sellest eelnevalt meedia vahendusel.

  (6) Alla 16-aastase isiku tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

  (7) RVLi teel laenutatud teavikute säilimise ja õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja. Laenutatud teaviku rikkumisel või kaotamisel tuleb lugejal see asendada sama teavikuga või hüvitada teaviku väärtus. Teaviku väärtuse määrab teaviku saatnud raamatukogu.

  (8) Kui lugeja ei reageeri raamatukogu hoiatustele, on vallavalitsusel õigus teha lugejale ettekirjutus koos sundtäitmise algatamise hoiatusega. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 16-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus lapse seaduslikule esindajale.

  (9) Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (10) Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõikes 8 ja 9 nimetatud pädevuse üle anda raamatukogule.

§ 9.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu külastaja registreeritakse elektroonilises andmebaasis.

  (2) Raamatukogus peab külastaja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefonid vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (3) Raamatukogu külastaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast või hea käitumise tavadest.

  (4) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete allesoleku eest.

  (5) Silmnähtavalt määrdunud riiete või kätega, alkoholi või narkootikume tarvitanud inimestel on keelatud siseneda raamatukogu ruumidesse.

  (6) Raamatukogus on keelatud söömine, joomine, suitsetamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

  (7) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, raamatukogu veebilehel või telefoni teel.

§ 10.   Raamatukogu kasutamise eeskirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Saarde valla raamatukogude kasutamise eeskirja muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Saarde Vallavolikogu.

  (2) Kilingi-Nõmme Raamatukogu direktoril ja/või Surju Raamatukogu direktoril on õigus esitada ettepanekuid eeskirja muutmiseks.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saarde Vallavolikogu 19. oktoobri 2011. a määrus nr 17 „Saarde valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine” (RT IV, 18.10.2012, 55);
  2) Saarde Vallavolikogu 19. oktoobri 2011. a määrus nr 18 „Saarde valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi korra kehtestamine“ (RT IV, 18.10.2012, 53);
  3) Surju Vallavolikogu 19. märtsi 2009. a määrus nr 4 „Surju Raamatukogu kasutamise eeskiri” (RT IV, 15.02.2014, 2);
  4) Surju Vallavolikogu 19. märtsi 2009. a määrus nr 4 „Avaliku internetipunkti arvutite ja traadita internetiühenduse kasutamise eeskiri” (RT IV, 22.11.2013, 27).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json