Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 12

Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord

Vastu võetud 18.06.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lg 1 p 21 ja 22 ning Luunja valla põhimääruse § 10 lg 1 p 23 ja 24 alusel

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib Luunja vallavolikogu palgalisele esimehele, aseesimehele, vallavolikogu liikmetele, alatiste komisjonide esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu ning vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurust ja maksmise korda.

§ 2.   Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe tasu ja hüvituse suurus

  (1) Vallavolikogu esimehele makstakse ametipalka, mis on 66% vallavanema töötasust kuus, volikoguesimehe kohustuste täitmise eest.

  (2) Vallavolikogu aseesimehele makstakse tasu, mis on 10% vallavolikoguesimehe igakuisest tasust , volikogu aseesimehe kohustuste täitmise eest.

  (3) Vallavolikogu esimehele makstakse hüvitust isikliku sõiduauto kasutamise eest vallavolikogu ülesannete täitmisel sõidupäeviku alusel 0,3 eurot läbisõidetud kilomeetri eest kuni 100 eurot kuus ja aseesimehele kuni 50 eurot kuus.

§ 3.   Vallavolikogu liikme tasu ja hüvitus

  Vallavolikogu liikmele (v.a volikogu esimees ja aseesimees) makstakse vallavolikogu töös osalemise eest tasu 4% vallavolikoguesimehe igakuisest tasust.

§ 4.   Vallavolikogu komisjoni esimehe ja liikmete tasu

  (1) Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele või teda asendavale aseesimehele ja volikogu poolt määratud ajutise komisjoni esimehele makstakse komisjoni istungi ettevalmistamise ja läbi viimise eest tasu 5% volikoguesimehe igakuisest tasust.

  (2) Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele ja volikogu poolt määratud ajutise komisjoni liikmele makstakse komisjoni tööst osavõtu eest tasu 2% volikoguesimehe igakuisest tasust.

  (3) Komisjoni liikmete komisjoni koosolekutest osavõtu üle peab arvestust komisjoni esimees, kes esitab komisjoni liikmete registreerimislehed kantseleisse.

  (4) Komisjoni töö protokollib komisjoni koosseisu kuuluv valla ametnik või komisjoni määratud liige. Protokollija saab tasuna ühe lisa komisjoni tunnitasu.

  (5) E-komisjoni läbiviimine toimub kõigi komisjoni liikmete nõusolekul. Osalemine E- komisjoni töö kohta esitatakse koosoleku protokoll ja komisjoni E-istungist osavõtjate nimekiri.

§ 5.   Tasu ja hüvitise maksmise kord

  (1) Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele makstakse §-s 2 nimetatud tasu välja üks kord kuus kuu viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole.

  (2) Vallavolikogu liikmele, komisjoni esimehele ja komisjoni liikmele makstakse §-des 3 ja 4 nimetatud tasu välja esimeeste kinnitatud registreerimislehe alusel üks kord kuus viimasel tööpäeval ülekandega pangakontole.

  (3) Vallavolikogu liikmele ja vallavolikogu komisjoni liikmele hüvitatakse vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutused kuludokumentide alusel.

  (4) Hüvitist makstakse ainult nende vallavolikogu ülesannete täitmise eest, mis on vallavolikogu liikmele või vallavolikogu komisjoni liikmele teinud ülesandeks vallavolikogu või vallavolikogu esimees. Hüvitise maksmise otsustab vallavolikogu esimees kuludokumentide alusel ja see vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks volikogu 21.12.2017 määrus nr 84.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.07.2020.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaire Vahejõe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json