HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Hiiumaa Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 30

Hiiumaa Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2019 nr 90
RT IV, 21.12.2019, 28
jõustumine 03.05.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2020RT IV, 30.04.2020, 2103.05.2020
18.06.2020RT IV, 27.06.2020, 430.06.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hiiumaa Spordikool (edasi spordikool) on Kärdla Osavalla Valitsuse (edaspidi osavallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Spordikooli nimi on Hiiumaa Spordikool, inglise keeles Hiiumaa Sports School.

  (3) Spordikooli tegevust juhendab ja koordineerib Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond).

  (4) Spordikooli asukoht on Leigri väljak 11, Kärdla, Hiiumaa vald, 92412, Hiiu maakond.

  (5) Spordikoolil on oma sümboolika, mille kasutamise korra kehtestab hoolekogu kooskõlastusel spordikooli direktori (edaspidi direktor) käskkirjaga.

  (6) Spordikooli teeninduspiirkonnaks on Hiiumaa valla haldusterritoorium. Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi spordikooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb spordikooli kulude katmisel või õpilase seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

  (7) Spordikooli õppekeel on eesti keel.

  (8) Spordikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, valdkondlikust arengukavast, Hiiumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Vallavalitsuse (edaspidi valitsuse) õigusaktidest ning sellest põhimäärusest.

§ 2.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Spordikooli tegevuse eesmärk on laste ja noorte tervise tugevdamine ning arendamine, sportlike oskuste ja teadmiste õpetamine, spordimeisterlikkuse tõstmine ning spordielu edendamine.

  (2) Eesmärkide saavutamiseks spordikool:
  1) arendab laste ja noorte võimeid, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove;
  2) annab huviharidust spordialade õppekavade alusel;
  3) loob lastele ja noortele tingimused sisustada vaba aega sportimisega;
  4) annab lastele ja noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamisel ning spordikohtunikuna tegutsemisel;
  5) korraldab noortele spordiüritusi, laagreid ja võistlusi;
  6) teeb koostööd teiste haridusasutuste, spordiklubide ning noorteorganisatsioonidega, sh valdkondliku arengukava koostamisel ja elluviimisel;
  7) koordineerib Hiiumaa valla laste ja noorte spordielu arendamist;
  8) tagab Eesti sporditraditsioonide järjepidevuse ja kasvatab Eesti koondvõistkondadele ettevalmistatud järelkasvu.

§ 3.   Struktuur

  (1) Spordikooli struktuur on individuaal- ja meeskonnaalade osakonnad ja õppe-treeninggrupid.
[RT IV, 27.06.2020, 4 - jõust. 30.06.2020]

  (2) Spordikooli struktuuriüksuste ülesanded kinnitatakse õppekavade koosseisus.

  (3) Õppetöö osakondades, mis on moodustatud spordialade kaupa ja kuhu kuuluvad vastava spordiala treenerid ja õppurid, toimub õppe-treeninggruppides.

  (4) Õppe-treeninggrupid moodustab direktor vastavalt kooli õppekavaga määratud õppurite arvule, õppurite vanusele ja sportlikule tasemele.

  (5) Spordikooli struktuuri kinnitab spordikooli direktor kooskõlastatult koolipidajaga.
[RT IV, 27.06.2020, 4 - jõust. 30.06.2020]

  (6) Struktuuriüksuste ülesanded:
  1) järjepidev õppe- ja kasvatustöö;
  2) tagada kvaliteetne üldkehaline ja spordiala arvestav erialaline ettevalmistus õppekavade alusel;
  3) laste ja noorte spordialaste võimete avastamine ja eesmärgipärane arendamine iga õppuri individuaalsust arvestades.
[RT IV, 27.06.2020, 4 - jõust. 30.06.2020]

§ 4.   Vastuvõtmise, väljaarvamise ning lõpetamise tingimused ja kord

  (1) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi spordikooli tingimusel, et lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb kulude katmisel või õpilase seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse.

  (2) Spordikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja korra kehtestab valitsus.

§ 5.   Spordikooli õppekorraldus

  (1) Spordikooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja raamõppekava olemasolul ka selle alusel koostatud ja Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavad.

  (2) Õppetöö toimub õpperühmades või individuaalselt. Õpperühma suuruse ja moodustamise alused kehtestab valitsus.

  (3) Spordikoolil võib olla mitu õppekohta.

  (4) Õppimine on tasuline. Õppetasu suuruse kinnitab valitsus.

  (5) Õppetasust vabastamise ning soodustuste andmise aluseks on õppuri või tema seadusliku esindaja põhjendatud avaldus. Otsuse teeb õppenõukogu, mis kinnitatakse direktori käskkirjaga.

  (6) ) Õppurite teadmisi ja oskusi hinnatakse õppenõukogu kehtestatud hindamiskorras.

  (7) Õpe toimub õppuri tööst, alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

§ 6.   Spordikooli õppekava

  (1) Õppekava määrab kindlaks õppe eesmärgid ja kestuse, õppeainete loendi ning ainekavad.

  (2) Õppekava on aluseks iga õppeperioodi tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamisel.

  (3) Ettepanekuid spordiala õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva sulgemiseks võib teha kooli pidaja või tema poolt selleks volitatud ametiisik, spordikooli hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab spordikooli direktor.

  (4) Õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast vastava õppeperioodi lõppu.

§ 7.   Spordikooli õppeperiood

  (1) Õppe korraldamise alus on üldhariduskooli õppeaasta, mis algab üldjuhul 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini. Õppeperioodid huvialade lõikes kehtestab direktor käskkirjaga 1 kalendrikuu enne vastava õppeperioodi algust.
[RT IV, 27.06.2020, 4 - jõust. 30.06.2020]

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest.

  (3) Õppevaheajad kinnitatakse õppenõukogu ettepanekul direktori käskkirjaga spordialade kaupa.

  (4) Õppetundide arv ja nende järjekord määratakse õpetaja esitatud ning direktori kinnitatud tunniplaaniga.

§ 8.   Spordikooli õppenõukogu

  (1) Spordikooli õppenõukogu ülesanne on õppekavade alusel toimuva õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on kõik spordikooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

  (3) Õppenõukogu koosolekut juhatab direktor või tema asendaja.

  (4) Õppenõukogu:
  1) arutab spordikooli tegevuskava;
  2) vaatab läbi spordikooli õppekava ning õppetulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendi;
  3) analüüsib ja hindab spordikooli õppetegevust ning teeb selle juhtimiseks vajalikke otsuseid;
  4) teeb ettepaneku õppevaheaegade kinnitamiseks;
  5) arutab muid õppekorralduse ja õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele.

  (5) Õppenõukogu koguneb vähemalt kaks korda aastas.

  (6) Õppenõukogu kutsub kokku direktor vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (8) Päevakorras märgitud otsuse võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel poolthäälte enamusega.

  (9) Õppenõukogu koosolek protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivale õigusaktile ning olema kättesaadav hiljemalt kolmandal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

§ 9.   Spordikooli õppurid

  (1) Õppurid on õppekava alusel õppivad lapsed, kes on nimekirja arvatud sisseastumisavalduse alusel ja kes soovivad spordikoolis õppida.

  (2) Vormikohase avalduse õppima asumiseks esitab õppuri esindaja, võttes sellega vastutuse õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

  (3) Avalduse vormi töötab välja osakond.

  (4) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne õppima asumist ja õppimise ajal õppekava, spordikooli põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu spordikooli hoolekogu tegevuses;
  4) saada spordikoolist teavet õppetöö korralduse kohta;
  5) kasutada muid seaduslikke õigusi.

  (5) Õppur on kohustatud:
  1) järgima spordikooli kodukorda ja põhimäärust;
  2) kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
  3) osa võtma õppekavaga määratud mahus õppetööst, osalema võistlustel jt üritustel nii spordikoolis kui ka selle esindajana väljapool spordikooli;
  4) hoidma ja kasutama temale antud spordikooli inventari heaperemehelikult vastavalt nende sihtotstarbele;
  5) täitma muid seaduslikke kohustusi.

  (6) Spordikool tagab õpilase spordikoolis viibimise ajal tema tervise ja kaitse.

§ 10.   Spordikooli juhtimine

  (1) Spordikooli juhib direktor, kelle nimetab ametisse valitsus Kärdla osavalla vanema (edaspidi osavallavanem) ettepanekul.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra ning direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded kehtestab valitsus.

  (3) Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab osavallavalitsus.

  (4) Spordikooli koosseisu kinnitab valitsus direktor ettepanekul.

  (5) Direktor:
  1) juhib spordikooli, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab spordikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib spordikooli majandustegevust, tagab spordikooli tulemusliku töö, vastutab spordikooli üldseisundi ja arengu, vara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest spordikoolile kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid spordikooli ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja Hiiumaa valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude sihipärase täitmise ja laekumise;
  4) tagab spordikooli eelarve projekti koostamise ja kooskõlastamise osavalla valitsusega Hiiumaa valla õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel osavalla valitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  5) vastutab spordikooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  6) tagab riigi ja Hiiumaa valla õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  7) tegutseb spordikooli nimel ja esindab seda lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Hiiumaa valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  9) kehtestab spordikooli asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muud asutuse toimimiseks vajalikud alusdokumendid lähtudes Hiiumaa valla samalaadsetest dokumentidest;
  10) annab oma pädevuse piires spordikooli töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) korraldab spordikoolile saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ja lahendamist;

  (6) Direktorit asendab direktori või osavallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 11.   Spordikooli töötajad

  (1) Õppe- ja kasvatustegevusega seotud spordikooli töötajatel ja teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.
[RT IV, 27.06.2020, 4 - jõust. 30.06.2020]

  (2) Spordikooli töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töökorralduse reeglites, töötaja töölepingus ja ametijuhendis.

  (3) Spordikooli töötajal on õigus:
  1) saada direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada direktorile ettepanekuid töö korraldamise parendamiseks;
  2) saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.
[RT IV, 27.06.2020, 4 - jõust. 30.06.2020]

  (4) Spordikooli töötajal on kohustus:
  1) hoida spordikooli kasutuses olevat vara;
  2) täita tema töökohast tulenevaid ülesandeid;
  3) mitte avaldama talle tööalaselt teatavaks saanud informatsiooni, mis võib kahjustada spordikooli ja kolmandate isikute huve.
[RT IV, 27.06.2020, 4 - jõust. 30.06.2020]

§ 12.   Spordikooli hoolekogu

  (1) Spordikooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle eesmärgiks on spordikoolile nõu andmine ja toetamine eesmärkide elluviimisel, õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

  (2) Hoolekogu:
  1) annab arvamuse spordikooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  2) annab arvamuse spordikooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse spordikooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  4) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  5) annab arvamuse eelarve projekti kohta;
  6) annab valdkondliku arengukava kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  7) annab arvamuse spordikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  8) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks spordikooli tegevuse üle;
  9) teeb direktorile ettepaneku õppetasu suuruse kohta;

  10) kuulab ära spordikooli direktori aruande spordikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga osakonnale;
  11) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb osakonnale ettepanekuid spordikooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu on kuue- kuni üheksa liikmeline ning sinna kuuluvad volikogu, valitsuse, osavallakogu, õppenõukogu, lastevanemate, õppurite esindajad. Lastevanemate esindaja ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (4) Hoolekogu koosseisu kinnitab valitsus direktori ettepanekul.

  (5) Hoolekogu:
  1) esimese koosoleku kutsub kokku direktor, kes osaleb hoolekogu koosolekul, kuid ei ole hoolekogu liige;
  2) valib oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija;
  3) koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas ning koosolekud kutsub kokku hoolekogu esimees;
  4) teeb otsused poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsus protokollitakse ning protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees;
  5) võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.

  (6) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda hoolekogu poole õpetamist puudutava küsimusega

  (7) Lõike tekst

§ 13.   Spordikooli vara, vahendid ja eelarve

  (1) Spordikoolil on Hiiumaa valla eelarve koosseisus oma eelarve.

  (2) Spordikooli valduses olev vara on Hiiumaa valla omand.

  (3) Spordikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiumaa valla vallavara valitsemise korrale.

  (4) Spordikooli vara moodustavad valitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teise füüsilise ning juriidilise isiku poolt.

  (5) Spordikooli finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetavast õppetasust;
  5) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) tasulistest teenustest;
  7) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
  8) teiste omavalitsusüksuste poolt laekunud õpilaskoha tegevuskulu maksumusest.

§ 14.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Spordikool esitab oma järgneva aasta tegevuskava 20. septembriks ja aruande tegevuskava täitmise kohta 1. veebruariks.

  (2) Spordikooli juhtimist ja tegevust kontrollib osavallavalitsus.

  (3) Riiklikku järelevalvet spordikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (4) Spordikooli eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib valitsus.

§ 15.   Spordikooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Spordikooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks volikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja direktor.

§ 16.   Spordikooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikooli tegevuse korraldab ümber või lõpetab volikogu oma otsusega.

  (2) Spordikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda pärast õppeperioodi lõppu järgmistel juhtudel:
  1) koolitusnõudlus on suurenenud või vähenenud;
  2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
  3) ümberkorraldused Hiiumaa valla haridusasutuste võrgus;
  4) muutused muudes huvikooli pidamiseks olulistes tingimustes;
  5) huvikoolide ühinemine või jagunemine;
  6) muud õigusaktides ettenähtud juhud.
[RT IV, 27.06.2020, 4 - jõust. 30.06.2020]

  (3) Spordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, lastevanematele, spordikooli töötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne spordikooli õppeperioodi lõppu.

  (4) Kui spordikooli ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad spordikooli ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, viimase puudumisel osavallavalitsusele.

  (5) Spordikooli tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

  (6) Spordikooli tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus

§ 17.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
[RT IV, 30.04.2020, 21 - jõust. 03.05.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json