HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Nõmme Huvikooli põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.07.2018, 6

Tallinna Nõmme Huvikooli põhimäärus

Vastu võetud 13.07.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 „Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine” § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2018 otsuse nr 90 „Tallinna Nõmme Noortemaja nimetuse muutmine” p 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Huvikooli nimetus on Tallinna Nõmme Huvikool (edaspidi huvikool).

§ 2.   Asukoht

  Huvikool asub Tallinnas. Huvikooli postiaadress on Nurme tn 40, 11616 Tallinn.

§ 3.   Haridusasutuse liik ja haldusala

  (1) Huvikool on munitsipaalhuvikool.

  (2) Huvikool on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatav asutus.

  (3) Huvikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Pitsat ja sümbol

  Huvikoolil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümbol.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Huvikooli põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 6.   Tegevuse eesmärk

  Huvikooli tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused spordi, muusika ja kunsti, tehnika ja üldkultuuri ning looduse valdkonnas.

§ 7.   Ülesanded

  (1) Huvikooli ülesanded:
  1) laste ja noorte võimete avastamine ja kavakindel arendamine, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove;
  2) huvihariduse andmine spordi, muusika ja kunsti, tehnika ja üldkultuuri ning looduse õppekavade alusel;
  3) täiskasvanutele huvitegevusvõimaluste loomine.

  (2) Õppekavaväliste tegevustena osutab huvikool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 8.   Struktuur

  Huvikooli struktuuriüksused on loodus-, spordi-, muusika- ja kunsti-, tehnika- ning üldkultuuriringid.

§ 9.   Struktuuriüksuste ülesanded

  Struktuuriüksuste ülesanded:
  1) järjepidev õppe- ja kasvatustöö;
  2) õppurite vaba aja sisustamine;
  3) näituste, kontsertide, etenduste, konkursside ja teiste ürituste korraldamine.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 10.   Õppekavad

  (1) Iga huvikoolis õpetatava huviala kohta koostatakse huviala õppekava. Õppekava kiidab heaks õppenõukogu ja õppekava kinnitab direktor.

  (2) Huviala õppekava vastab huviharidusstandardile ja huviala riiklikule raamõppekavale (selle olemasolu korral).

  (3) Huviala õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad.

  (4) Huviala õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õigusaktides sätestatud korras.

§ 11.   Õppekeel

  Huvikooli õppetöö toimub eesti keeles.

§ 12.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeperiood kestab 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31. maini.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, õppeveerand, poolaasta, õppeaasta.

  (4) Õppevaheajad on üldjuhul haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatavate üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal. Õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 13.   Õppe vormid

  Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

§ 14.   Õpperühmad

  Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga.

§ 15.   Õppekavaväline tegevus

  Lisaks õppekavas ettenähtule korraldab huvikool laagreid, kursusi ja teisi üritusi.

§ 16.   Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine

  Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine toimub linnavalitsuse määruses kehtestatud korras.

5. peatükk ÕPPURID JA KOOLITÖÖTAJAD 

§ 17.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, huvikooli põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu huvikooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seaduse ja teiste õigusaktidega kehtestatud õigusi.

  (2) Õppuril on kohustus:
  1) võtta osa õppetööst õppekavas määratud mahus;
  2) järgida huvikooli kodukorda;
  3) hoida huvikooli kasutuses olevat vara;
  4) täita muid seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 18.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad ning teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu määrab direktor. Õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldab huvikooli direktor konkursi.

  (3) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded kehtestatakse linnavalitsuse määrusega.

  (4) Koolitöötajate ülesanne on korraldada ja teha õppe- ja kasvatustööd ning osaleda huvikooli arendamises.

  (5) Koolitöötajate õigused ja kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse töökorralduse reeglites, ametijuhendites ja töölepingutes, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

6. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 19.   Direktor

  (1) Huvikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab, selle peatab ja lõpetab haridusameti juhataja.

  (2) Direktor:
  1) tagab huvikooli tulemusliku töö, vastutab huvikooli üldseisundi ja arengu eest, juhib huvikooli majandustegevust, korraldab huvikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, vastutab linnavara säilimise ning eelarvevahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest huvikoolile kinnitatud eelarve piires;
  2) esindab huvikooli ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktides on sätestatud teisiti;
  3) teeb tehinguid huvikooli kasuks Tallinna linna nimel seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks Tallinna linna eelarves huvikoolile selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) koostab huvikooli eelarve projekti ja esitab selle koos hoolekogu hinnanguga haridusametile kinnitamiseks Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadel, jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral haridusametile ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  5) vastutab huvikooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  6) tagab haridusameti otsuste ja ülesannete täitmise;
  7) tagab huvikooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  8) juhatab huvikooli õppenõukogu;
  9) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja muudab neid;
  10) kinnitab huvikooli töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (töötasujuhend);
  11) kinnitab huvikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  12) kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  13) esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja haridusameti juhatajale;
  14) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  15) annab oma pädevuse piires huvikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  16) korraldab huvikoolile saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
  17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (3) Direktori äraolekul asendab teda haridusameti juhataja määratud isik.

§ 20.   Õppenõukogu

  (1) Huvikoolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on analüüsida ja hinnata õppetegevust ning teha selle juhtimiseks vajalikke otsuseid.

  (2) Õppenõukogu liikmed on huvikooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhatab huvikooli direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Huvikooli direktor kutsub õppenõukogu kokku vajadust mööda, kuid vähemalt neli korda aastas.

  (5) Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt kaks kolmandikku õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (6) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku õppenõukogu liikmetest.

  (7) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid. Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks direktori hääl.

  (8) Õppenõukogu otsused protokollitakse.

§ 21.   Hoolekogu

  (1) Huvikoolil on viie- kuni üheksaliikmeline hoolekogu, kes suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid direktorile ja haridusametile huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogu liikmed:
  1) linnaosakogu esindaja;
  2) huvikooli toetavate organisatsioonide või vilistlaste esindaja(d), kellele teeb hoolekogus osalemise ettepaneku direktor;
  3) õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja(d), kelle valib õppenõukogu;
  4) õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja, kes valitakse õppurite üldkoosolekul;
  5) vanemate esindaja(d), kes valitakse vanemate üldkoosolekul.

  (3) Hoolekogu koosseisu esitab direktor kinnitamiseks haridusameti juhatajale.

  (4) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast juhataja.

  (5) Hoolekogu:
  1) teeb vajaduse korral haridusametile ettepaneku teostada järelevalvet huvikooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab sellele hinnangu;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning annab sellele hinnangu;
  4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks.

  (6) Hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid.

  (7) Hoolekogu juhataja kutsub hoolekogu kokku vajadust mööda, kuid vähemalt neli korda aastas.

  (8) Hoolekogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt neli hoolekogu liiget või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt neli hoolekogu liiget. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hoolekogu otsused protokollitakse.

7. peatükk FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 22.   Eelarve

  (1) Haridusameti juhataja kinnitab huvikooli eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud Tallinna linna eelarvest ja huvikooli ettepanekust.

  (2) Huvikooli eelarve tulud moodustuvad riigieelarve eraldistest, huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt ja teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli põhimääruses sätestatud huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest.

  (3) Huvikooli kulud katab kooli pidaja huvikoolile kinnitatud eelarve piires.

§ 23.   Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

  Huvikooli vara kuulub Tallinna linna omandisse. Huvikool valdab, kasutab ja käsutab seda linnavolikogu kehtestatud korra kohaselt.

§ 24.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Huvikooli asjaajamist korraldatakse direktori kehtestatud asjaajamiskorra järgi.

  (2) Huvikooli raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Huvikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadel.

§ 25.   Kontroll tegevuse üle

  (1) Huvikooli tegevust ja juhtimist kontrollib haridusamet.

  (2) Haldusjärelevalvet huvikooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet huvikooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 26.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Huvikooli korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab haridusameti ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktides ette nähtud korras.

  (2) Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) koolitusnõudlus on suurenenud või vähenenud;
  2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
  3) ümberkorraldused Tallinna haridusasutuste võrgus;
  4) muud õigusaktides ettenähtud juhud.

  (3) Huvikool korraldatakse ümber või selle tegevus lõpetatakse pärast huvikooli õppeperioodi lõppu. Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, vanematele ja huvikooli töötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 27.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2008 määrus nr 73 „Tallinna Nõmme Noortemaja põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json