HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu laste vastuvõtu ja sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Sõmerpalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2013, 9

Sõmerpalu Lasteaia Lepatriinu laste vastuvõtu ja sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 21.08.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab laste Sõmerpalu Lasteaeda Lepatriinu (edaspidi lasteaed) vastuvõtmise ning sealt lahkumise ja väljaarvamise tingimused, korra ning alused.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu koolieast noorem laps, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Sõmerpalu vald (edaspidi vald).

  (3) Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lasteaeda vastu ka lapsi väljastpoolt lasteaia teeninduspiirkonda.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu kogu õppeaasta kestel.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapsi võetakse lasteaeda alates 1aasta ja 6 kuu vanuselt.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse, kuhu on märgitud, mis kuupäevast vanem lapsele kohta soovib ning lisatud vanema kontaktandmed.

  (3) Lapsevanema avaldus registreeritakse saabumise järjekorras.

  (4) Vanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab lapsele võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonna ning õppe- ja kasvatustegevuse korralduse.

  (5) Lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor:
  1) lapsevanemale lasteaia vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda;
  2) lasteaia tegevust ja päevakava.
  3) lapsevanema poolt tasumisele kuuluvaid makseid ja maksmise korda.

  (6) Lapsevanem on kohustatud igakuiselt tasuma lapsevanema poolt tasumisele kuuluvad maksud.

  (7) Vabade kohtade puudumisel jääb lapsevanem lasteaia kohataotlejate nimekirja.

§ 3.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Direktor teatab vanemale koha eraldamisest ja selle täitmise tähtajast.

  (2) Lasteaia koha mittetäitmisel antud kuupäevaks ning vanema poolt sellest ette teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.

  (3) Direktor komplekteerib rühmad jooksva aasta hiljemalt 10. septembriks, esitab vastava nimekirja Sõmerpalu Vallavalitsusele ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 4.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja, juhul kui:
  1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) laps on puudunud lasteaiast rohkem kui üks kuu ja lapsevanem ei ole direktorit teavitanud lapse puudumise põhjustest;
  3) vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kahe kuu jooksul ;
arvates arve esitamisest ega ole teavitanud direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

  (2) Lapse lasteaiast väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 1punktides 2 ja 3 sätestatud juhul teavitab direktor vanemat kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Lapsele säilitatakse koht antud rühmas ja vanemal on õigustemale sobival ajal laps rühma tagasi tuua juhul, kui vanem katab igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu, välja arvatud nende kuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud. Võlgnevuse korral on direktoril õigus laps lasteaiast välja arvata ja kohta mitte säilitada.

  (4) Lapse ajutise väljaarvamise korral lasteaiast (kuni aastaks) vanema soovil või arsti soovitusel, esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.

  (5) Kui laps lahkub lasteaiast ja tema eest jääb ettemaks osalustasu osas maksab vald ettemaksu lapsevanemale tagasi.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sõmerpalu Vallavalitsuse määrus nr 4 26.11.2002.a. „Sõmerpalu Lasteaeda „Lepatriinu“ laste vastuvõtu ja lahkumise korra kehtestamine.“

  (2) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
vallavanem

Maia Müürsepp
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json