Teksti suurus:

Võru Linnavalitsuse tänukirja ning Võru linnapea vapimärgi, tunnustuskirja ja kiituskirja statuut

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2013, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Võru Linnavalitsuse tänukirja ning Võru linnapea vapimärgi, tunnustuskirja ja kiituskirja statuut

Vastu võetud 13.02.2012 nr 2
RT IV, 10.11.2012, 40
jõustumine 17.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2013RT IV, 27.08.2013, 830.08.2013

Määrus kehtestatakse Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012. a määruse nr 1 „Võru linna põhimäärus“ § 11 lg 2, § 13 lg 2 ja § 14 lg 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru Linnavalitsuse tänukirja ning Võru linnapea vapimärgi, tunnustuskirja ja kiituskirja statuut (edaspidi statuut) kehtestab Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) tänukirja ning Võru linnapea (edaspidi linnapea) vapimärgi, tunnustuskirja ja linnapea kiituskirja andmise alused ja korra.

  (2) Tänukirja, tunnustuskirja ning kiituskirja blanketile (formaat A4) kantakse saaja nimi ja andmise põhjendus. Blanketi näidis on statuudi lisa nr 1, mis asub linnakantseleis.

  (3) Vapimärgi kavand on statuudi lisa nr 2. Linnapea vapimärgil on linna vapil rohelise ja kollase emailvärvi vahel kullatud joon.

§ 2.   Tänukirja andmise alused

  (1)Tänukirja annab linnavalitsus Võru linna elanikele, linnavalitsuse teenistujatele, linnavalitsuse hallatavatele asutustele, samuti Võrus tegutsevatele juriidilistele isikutele, juriidiliseks isikuks mitteolevatele isikute ühendustele ja füüsilistele isikutele ühekordse tunnustusena Võru linna hüvanguks ning maine kujundamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

§ 3.   Vapimärgi, tunnustuskirja ja kiituskirja andmise alused

  (1) Vapimärgi, millega kaasneb tunnistus, annab linnapea füüsilistele isikutele väljapaistva või järjepideva tegevuse eest austuse avaldamiseks. Kalendriaastas antakse välja kuni kümme vapimärki.
[RT IV, 27.08.2013, 8 - jõust. 30.08.2013]

  (2) Tunnustuskirja annab linnapea Võru linna heaks ning maine kujundamiseks tehtud töö eest ning muu märkimisväärse tegevuse eest tunnustuse avaldamiseks. Tunnustuskirjade andmise arvule piiranguid ei seata.

  (3) Kiituskirja annab linnapea Võru linna õpilastele tunnustusena hea õppeedukuse, aineolümpiaadidel ja võistlustel eduka osalemise või Võru linna õpilaste ning nende õpetajatele ja juhendajatele muude Võru linna hüvanguks tehtud märkimist vajavate tegude eest. Kiituskirjade andmise arvule piiranguid ei seata.

§ 4.   Taotluste esitamine

  (1) Taotlusi tänukirja andmiseks on õigus esitada linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetel.

  (2) Taotlusi vapimärgi, tunnustuskirja või kiituskirja andmiseks on õigus esitada linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmetel ning hallatavate asutuste juhtidel.

  (3) Motiveeritud taotlus esitatakse kirjalikult linnavalitsusele ning taotluses tuleb näidata:
  1) taotluse esitaja nimi ja sidevahendite numbrid;
  2) tänukirja, vapimärgi, tunnustuskirja või kiituskirja saamiseks esitatava isiku või isikute ühenduse nimi;
  3) tänukirja, vapimärgi, tunnustuskirja või kiituskirja andmise põhjendus;
  4) tänukirja, vapimärgi, tunnustuskirja või kiituskirja võimalik üleandmise aeg ja koht;
  5) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja allkiri.

§ 5.   Tänukirja, tunnustuskirja ja kiituskirja andmine

  (1) Tänukirja andmise otsustab linnavalitsus. Linnavalitsuse korralduses tänukirja andmise kohta tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmise põhjendus.

  (2) Vapimärgi, tunnustuskirja ja kiituskirja andmise otsustab linnapea. Tänukiri, tunnustuskiri ja kiituskiri vormistatakse blanketile ning allkirjastatakse linnapea poolt. Linnapea allkiri kinnitatakse linna vapimärgiga pitseriga.

  (3) Tänukirja, vapimärgi, tunnustuskirja või kiituskirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt olukorrale ning antakse üle linnapea või mõne teise linnavalitsuse liikme poolt.

§ 6.   Tunnustusavalduse ja tunnustusavalduse saaja staatus

  (1) Linnavalitsuse ja selle struktuuriüksuse ametnikule avaliku teenistuse seaduse tähenduses ergutusena tänukirja andmine kantakse tema teenistuselehele.

  (2) Tänukirja, vapimärgi, tunnustuskirja või kiituskirja saaja ei omanda eriõigusi.

  (3) Tänukiri, vapimärk, tunnustuskiri või kiituskiri ei kuulu asendamisele.

  (4) Tänukirja, vapimärgi, tunnustuskirja või kiituskirja saajate kohta peetakse arvestust linnakantseleis.

§ 7.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse:
  1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].
  2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 17. veebruaril 2012.

Lisa 2 Vapimärgi kavand

/otsingu_soovitused.json