Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate ajutise sulgemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2014, 11

Teede ja tänavate ajutise sulgemise kord

Vastu võetud 21.08.2014 nr 22

Määrus kehtestatakse teeseaduse § 33 lg 2 ja lg 3, § 39 lg 1 p 2 ning liiklusseaduse § 12 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Teede ja tänavate ajutise sulgemise kord sätestab Hiiu vallas kohalike teede registris oleva avalikult kasutatava tee, tänava, parkla või väljaku (edaspidi Tänav) täieliku või osalise ajutise sulgemise korra seoses avaliku ürituse korraldamise, ehitus-, metsamajandusliku-, avarii- või remonttöö või muu tegevusega (edaspidi Tööd).

  (2) Tänavate sulgemise all mõeldakse liikluse katkestamist läbivale liiklusele ühes või mõlemas suunas.

§ 2.   Sulgemise loa menetlus

  (1) Füüsiline või juriidiline isik, kes soovib sulgeda liiklust valla tänavatel (edaspidi Sulgeja) peab esitama põhjendatud taotluse vallavalitsusele hiljemalt 10 päeva enne tööde või ürituse algust.

  (2) Sulgemise loa (edaspidi Luba) taotleja peab lisama taotlusele järgmised nõuetekohaselt vormistatud dokumendid:
  1) Kärdla politseijaoskonna kooskõlastus;
  2) muu asutuse, ettevõtte või isiku, keda sulgemine oluliselt puudutab, kooskõlastus;
  3) vajadusel ajutise liikluskorralduse skeem.

  (3) Loa väljastab vallavalitsuse poolt määratud ametiisik.

  (4) Taotluse menetlejal on õigus nõuda täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi ohutuse tagamiseks.

  (5) Taotlus tänava sulgemiseks jäetakse rahuldamata kui:
  1) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) kui tänava sulgemiseks esineb mõni muu sulgemist takistav asjaolu.

  (6) Luba antakse või loa andmisest keeldutakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (7) Vallavalitsus kehtestab teede ja tänavate ajutise sulgemise taotluse vormi ning teede ja tänavate ajutise sulgemise loa vormi.

§ 3.   Tänava sulgeja kohustused

  (1) Tänava sulgemise korraldab vastavalt ettenähtud nõuetele ja finantseerib sulgeja.

  (2) Kui tänavat ei sulgeta tähtaegselt või muutub tööde lõpptähtaeg, tuleb sellest viivitamatult informeerida asjaosalisi ja taotleda tööde alustamiseks või lõpetamiseks uus tähtaeg.

  (3) Sulgeja on kohustatud sulgemispiirkonnas välja panema liiklust reguleerivad liikluskorraldusvahendid vastavalt liikluskorralduse skeemile.

  (4) Tänava sulgemise korral teetööde tõttu on sulgeja kohustatud tööpiirkonna tähistama teabetahvliga vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusele „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

  (5) Pärast tööde lõpetamist või ürituse läbiviimist on tänava sulgeja kohustatud ajutised märgid koheselt kõrvaldama ning tänava korrastama.

§ 4.   Tänava sulgemine avarii korral

  (1) Tehnovõrkude ja muude avariide korral on rajatiste valdaja kohustatud:
  1) olukorrast operatiivselt informeerima Lääne Prefektuuri Kärdla Politseijaoskonda;
  2) paigaldama avariikohale vajalikud piirded, valgustuse ja andmed tööde teostaja kohta;
  3) tagama liiklusohutuse: taotlema liikluskorralduse muutmist ja vastavalt ettekirjutusele paigaldama liiklust reguleerivad märgid;
  4) korraldama avarii kõrvaldamise võimalikult lühikese ajaga;
  5) informeerima Hiiu Vallavalitsust ning vajadusel kõiki asutusi, ettevõtteid või isikuid, keda see oluliselt puudutab.

  (2) Avariilise olukorra likvideerimise korral ööpäeva jooksul sulgemise luba ei taotletata. Kui avarii likvideerimine kestab üle ööpäeva, tuleb rajatise valdajal taotleda tänava sulgemise luba.

§ 5.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Vallavalitsuse poolt määratud ametiisik võib teha käesoleva eeskirja nõuete rikkumise kohta ettekirjutuse ja nõuda tänava seisukorra ennistamist vastavalt teeseadusele.

  (2) Vastutus käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise eest tuleneb teeseadusest.

Jaanus Valk
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json