Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2015, 12

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rae valla heakorraeeskirja kinnitamine

Vastu võetud 17.04.2012 nr 80
jõustumine 22.04.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.04.2013RT IV, 15.05.2013, 518.05.2013
18.08.2015RT IV, 27.08.2015, 330.08.2015

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 361 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Rae valla (edaspidi vald) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on tagada valla haldusterritooriumil puhtus ning heakord.

  (2) Eeskiri on kohustuslikuks täitmiseks kõigile isikutele, kes viibivad või tegutsevad valla haldusterritooriumil ning kinnis- ja vallasvara omanikele.

  (3) Käesoleva eeskirja kohaselt:
  1) on heakorranõuete täitmisel kinnistu ja/või ehitise omanikuga (edaspidi omanik) võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
  2) laienevad omaniku kohustused automaatselt ka puhastusalale, kinnistule, ehitusalale.

§ 2.   Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

  (1) avalik koht – on iga maa-ala või ehitis, mis on antud avalikuks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;

  (2) haljasala - taimestikuga kaetud ala välisruumis, mis ei ole mets või metsa tunnustega ala;
[RT IV, 27.08.2015, 3 - jõust. 30.08.2015]

  (3) kinnistu – maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;

  (4) puhastusala – alevikes sõiduteega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel asuv kõnnitee;

  (5) agrotehniliselt õige aeg – muru/kulu kõrgus mitte rohkem kui 15 cm ja sobituses naabrite muru kõrgusega;

  (6) tiheasustusala – Lagedi, Jüri, Assaku, Peetri ja Vaida alevike maa-alad halduspiirides; kõik menetletava üldplaneeringu maakasutuskaardil esitatud olemasolevad või muud alad, mis on planeeringutega määratud tiheasustusaladeks;

  (7) kõnnitee – tee, mis on ehitatud või kohandatud, kas ainult jalakäijate või jalakäijate, jalgratturite, rulluisutajate ja talvel ka suusatajate liikumiseks;

  (8) suubla – veekogu või maapõue osa, millesse voolab heitvesi;

  (9) põllumajandustööde tegija – isik, kes tegeleb põllumajandusega ja/või sellega kaasnevate töödega;

  (10) ehitustöö – tegevus, mis toimub vastavalt ehitusseadusele ehitusloa või kirjaliku nõusoleku alusel;

  (11) heakorratööd – tolmu, liiva, jäätmete, lume, jää ja lemmikloomade ekskrementide koristamine, libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning umbrohutõrje, mahalangenud puulehtede, okste ja tuulemurru koristamine, illegaalse graffiti eemaldamine, kuivenduskraavide puhastamine rohust, põõsastest, puudest, jäätmetest, setetest jms;

  (12) kaevetöö – kaevetööd, mis teostatakse Rae Vallavalitsuse kaevetööde loa alusel vastavalt Rae valla kaevetööde eeskirjale;

  (13) kaevaja – tehnovõrgu omanik, kelle kasuks on maaüksusele seatud notariaalne kasutusvaldus ja kellele on vormistatud kaeveluba (v.a avariikaevetööde puhul);

  (14) ehitaja – füüsiline või juriidiline isik, kes teostab ehitustöid;

  (15) kaevetöö koht – kaevealal asuv konkreetne kaevetööde teostamise koht;

  (16) kaevis – looduslikust olekust eemaldatud mis tahes kivimi või setendi tahke osis, mida kasutatakse tagasitäiteks samal kinnistul või maapinna tõstmiseks samal või muul kinnistul;

  (17) reostamine – vee- ja maa(põue) kasutamise piiramist põhjustav vee- ja maa(põue) omaduste halvendamine reostustekitaja poolt;

  (18) heitvesi – suublasse juhitav kasutusel olnud vesi;

  (19) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;

  (20) purgimine – väljaspool ühiskanalisatsiooniga hõlmatud ala tekkiva reovee juhtimine reoveepuhastisse läbi selleks ettenähtud rajatise (purgimissõlme);

  (21) risustamine – vee- ja maa(põue) seisundit ja kasutamist halvendavate jäätmete, pinnase, puude, põõsaste, taimede vms asjade heitmine või sattumine vette või pinnasele;

  (22) kanalisatsioon – ehitiste või seadmete süsteem heitvee ja/või reovee juhtimiseks ja kogumiseks;

  (23) tehnovõrk – rajatis (kraavid, võrgud jms), mis on vajalik ehitise teenindamiseks (hoone, pumpla, alajaam, puhastusseade vms);

  (24) romusõiduk – sõiduk, millel puuduvad mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad või mille kere on roostetanud ning mis ei suuda liikuda omal jõul ja mis oma välimusega riivab haldusüksuse esteetilist väljanägemist või rikub selle puhtust ja heakorda;

  (25) pühkmed – üldkasutatavatelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt kokkupühitud liiv, kruus ning jäätmed;

  (26) tootmissaadus – tööstusliku tootmise käigustekkinud pool- ja valmistoodang;

  (27) loata graffiti – omaniku ja/või vallavalitsuse loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kiri või pilt;

  (28) kasutuselt väljas olev sõiduk – sõiduk, mis on registreeritud liiklusregistris, kuid millel puudub kehtiv liikluskindlustus või tehnoülevaatus või sõiduk on liiklemiseks tehniliselt korrast ära;
[RT IV, 27.08.2015, 3 - jõust. 30.08.2015]

  (29) rohi - rohuna käsitletakse käesoleva määruse tähenduses rohumaad, rohustut, samuti mõistetakse rohu all heintaimede üldnimetust ja rohttaimedest taimkatet ning kuivanud heina ja kulu.
[RT IV, 27.08.2015, 3 - jõust. 30.08.2015]

2. peatükk Heakorra nõuded, kohustused ja keelud 

§ 3.   Heakorra nõuded

  (1) Haljasala on kohustatud korras hoidma selle omanik.

  (2) Puu raie ja hoolduslõikus nii avalikes kohtades kui ka kinnistu maa-alal võib toimuda omaniku nõusolekul ja Rae Vallavalituse (edaspidi vallavalitsus) poolt vastavalt puu raieloa andmise korrale Rae vallas väljaantud raieloa alusel.

  (3) Põllumajandustööde tegija peab tagama, et tema tegevuse käigusteele sattunud pori, sõnnik, tootmissaadused jms koristatakse hiljemalt 24 tunni jooksul nende sattumisest teele.

  (4) Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose selliselt, et veetava veose sattumine teele oleks välistatud. Vedaja peab koheselt koristama peale- ja mahalaadimisel või vedamise ajal mahakukkunud asjad/esemed, materjalid jms.

  (5) Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku omanik peab tagama atraktsioonide/mänguvahendite ohutuse ja heakorra. Liivakastides peab omanik vähemalt korra kahe aasta jooksul liiva vahetama.

§ 4.   Kinnistu ja/või ehitise omaniku kohustused

  Kinnistu ja/või ehitise omanik on kohustatud:
  1) rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu ja/või ehitise reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) kinnistu ja/või ehitise reostamisel ja/või risustamisel selle viivitamata puhastama, kui tegelikku reostajat ei ole võimalik kindlaks teha;
  3) keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb sellest viivitamata teavitada Päästeametit ning esimesel võimalusel edastada vastav teave ka vallavalitsusele e-posti aadressil: info@rae.ee;
  4) hoidma korras oma kinnistu piirded;
  5) tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest;
  6) tiheasustusalal niitma hoonestatud haljasalal rohtu agrotehniliselt õigel ajal, v.a käesoleva paragrahvi punktis 61 nimetatud kinnistuid;
[RT IV, 27.08.2015, 3 - jõust. 30.08.2015]
  61) tiheasustusaladel hoonestamata kinnistutel (v.a PRIA põllumassiivide registris olevatel ja põllumajandussihtotstarbeliselt kasutatavatel maadel) või hoonestatud elamu- või maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistute osadel, mis on suuremad kui 1 hektar, tuleb niita rohtu kaks korda aastas hiljemalt 15.juuniks ja 1.augustiks;
[RT IV, 27.08.2015, 3 - jõust. 30.08.2015]
  7) kärpima põõsaste ja puude oksi, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust või ulatuvad elektri- või sideliinidesse;
  8) hajaasustusalal peab tegema rohu/heina/kulu niitmist hoone ümber vähemalt 15 m ulatuses;
  9) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
  10) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu hoonel, ja selle nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
  11) hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
  12) tähistama ja säilitama kinnistu piirimärgid;
  13) kõrvaldama ehitiselt ohtlikud kivid, plaadid, lume jääpurikad ja jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdega. Piirde paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest;
  14) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikuks muutumist või kõrvaldama varisemisohtliku ehitise varisemisohu, sulgema ehitise sissepääsuavad takistamaks kõrvaliste isikute sissepääsu ehitisse ning paigaldama ehitise ümber vastavad hoiatussildid;
  15) tagama talvisel ajal üldkasutatava ehitise juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje;
  16) tagama reo- ja heitvee kogumismahuti ja/või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise;
  17) lokaalsete kanalisatsioonisüsteemide puhul koguma reo- ja/või heitvett kanalisatsiooni abil kogumismahutisse nii, et need ei levitaks lõhna ja oleksid ohutud teistele inimestele ja ümbritsevale keskkonnale;
  18) tagama kogumismahuti õigeaegse tühjendamise;
  19) omama väikepuhasti ja kogumismahuti, v.a kuivkäimla hajaasustusaladel, püstitamiseks vallavalitsuse poolt välja antud luba;
  20) säilitama kogumismahuti, v.a kuivkäimla hajaasustusaladel, tühjendamist tõendavad dokumendid 2 aastat ning esitama need esimesel nõudmisel vallavalitsuse poolt volitatud ametiisikule;
  21) kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muutmine on lubatud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes või ehitusprojektis sätestatud alal ja ulatuses;
  22) taotlema kaevise ladustamiseks, sh ajutiseks ladustamiseks, vallavalitsuselt vastava loa. Taotlusele tuleb lisada ladustamiseks kasutatava kinnistu omaniku kirjalik nõusolek ning maaüksuse plaan, millel on näidatud ladustatava kaevise asukoht ja kogus. Vallavalitsusel on õigus nõuda andmeid ladustustööde tehnoloogia ja kaevise käitlemise kohta, ladustamisala piiramist turvaaiaga ning ladustamisala naabrite kooskõlastust. Ladustamisala tuleb heakorrastada peale ladustamise lõpetamist. Taotluse vormi kinnitab Rae Vallavalitsus;
[RT IV, 27.08.2015, 3 - jõust. 30.08.2015]
  23) hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja kaaskodanike turvalisuse. Tehnovõrgu kaevud, s.h endised ja praegused maaparandussüsteemi drenaažikaevud, peavad olema kaanega suletud;
  24) tagama heakorratööde teostamise tehnovõrgu jaoks määratud hooldusalas või kinnistul;
  25) tagama tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni;
  26) tee omanik peab tagama tänavanime paigaldamise nähtavale kohale.

§ 5.   Keelud heakorra tagamiseks

  Heakorra tagamiseks on Rae valla haldusterritooriumil keelatud:
  1) valla haldusterritooriumi risustamine ja reostamine;
  2) kahjustada avalikku ruumi paigutatud inventari;
  3) loata graffiti tegemine;
  4) välja panna teadet, kuulutust, plakatit ja välireklaami (v.a reklaammaksust vabastatud), järgimata selleks riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korda;
  5) avalikes kohtades vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  6) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid ilma maaomaniku nõusolekuta;
  7) avalikus kohas kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli ning teekatet (v.a ehitus- ja /või kaeveloas ette nähtud juhtudel);
  8) l adustada kütte-, ehitus- ja muud materjali vastu kasvavaid puid ja põõsaid;
  9) juhtida loata heitvett suublasse või sadeveekanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil, omavoliliselt ühendada krundidrenaaži üldkasutatavasse sadeveekanalisatsiooni;
  10) juhtida kanalisatsiooni- ja sadeveevõrku pühkmeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;
  11) purgida selleks mitte ette nähtud kohta;
  12) hoida kütte-, ehitus-, või muud materjali kinnistul kõrgemal kui 2 meetrit või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on vallavalitsuse kirjalikul loal lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali või muu materjali mahalaadimine ja ladustamine, k.a üldkasutatavale maa-alale, tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul või loal märgitud tähtajaks;
  13) pesta sõidukit avalikus kohas, veekogus või veekogule lähemal kui 10m veepiirist;
  14) paigutada teemaale kive ja teisi väikevorme ilma teeomaniku nõusolekuta;
  15) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks avalikul kõnni- või pargiteel;
  16) paigutada kõnniteelt lund sõiduteele;
  17) kuhjata kloriidisegust lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsamaale, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  18) parkida romusõidukit avalikul teel, parklas, v.a läbipaistmatu kattega kaetud romusõiduki parkimine kinnises (nt aiaga piiratud) parklas, või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba, korteriühistu puudumisel kõikide korteriomanike nõusolek;
  19) kuivenduskraavi ja -truubi või selle osa ümberehitamine ilma vallavalitsuse loata;
  20) sõita või parkida mootorsõidukit ja/või haagist ning kasutuselt väljas olevat sõidukit haljasalal, laste mänguväljakutel, kalmistutel, kõnniteel ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades, v.a maaomaniku loal;
[RT IV, 27.08.2015, 3 - jõust. 30.08.2015]
  21) sõita ja parkida tähistatud spordirajatistel, s.h suusa-, jooksu- ja terviseradadel, mootorsõidukitega ilma vallavalitsuse vastava loata;
  22) jalutada koeraga tähistatud suusa- ja jooksuradadel;
  23) ehitada elamumaal aeda kõrgemaks kui 1,5 meetrit;
  24) ehitada äri- ja tootmismaadel aeda kõrgemaks kui 2 meetrit;
  25) paigutada lund kõnni- või sõiduteele.
[RT IV, 15.05.2013, 5 - jõust. 18.05.2013]

3. peatükk Heakorra nõuded ehitajale ja kaevajale 

§ 6.   Ehitaja ja/või kaevaja kohustused

  (1) Ehitaja ja/või kaevaja on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) tagama esmase heakorra tööde teostamise alal;
  3) vältima objektilt jäätmete, ehitusmaterjalide, pori, tolmu ja muu sellise kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;
  4) hoidma korras ja puhastama ehituse ajal kaeveala juurdepääsuteed ning kaevealaga piirnevad teed, kui teede reostumine ja/või risustumine on seotud ehitus- ja/või kaevetöödega;
  5) tagama ehitusobjekti maa-alalt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse;
  6) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed hiljemalt kella 20.00-ks;
  7) alates ehitamise alustamise teatise esitamisest piirama ehitusplatsi piiretega.

  (2) Ehitus- ja kaevetööde heakorra nõuded tehnovõrkude ja teede rajamisel:
  1) ehitus- ja kaevetöö lõpetamise järel tuleb ehitus- ja/või kaevetöö ala ning selle alaga piirnevad maa-alad heakorrastada, kui need said tööde tegemise käigus rikutud. Kaeviku täitmine, teekatte ja haljastuse taastamine ning ehitus- ja/või kaevetööga rikutud ala heakorrastamine on ehitaja/kaevaja kohustus;
  2) haljasala taastamisel kaetakse taastatav tiheasustusalal asuv maa-ala ja hajaasustusalal asuv õuemaa vähemalt 15 cm ning hajaasustusalal, vähemalt 5 cm paksuse sõelutud huumusmulla kihiga. Muru peab olema külvamise ajal agrotehniliselt õigete võtetega rullitud. Muru muldkeha alune pind peab olema tasandatud ja jäätmed koristatud;
  3) murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademevee äravoolu teekattelt;
  4) ehitaja või kaevaja peab andma rajatud madalhaljastusele (nt muru) 1-aastase garantii ja kõrghaljastusele 2-aastase garantii;
  5) madalhaljastust (nt muru) võib rajada perioodil mai-august. Ettevalmistustöid võib teha aprillist oktoobrini, samal perioodil võib rajada ka kõrghaljastust. Väljaspool antud perioode on võimalik haljastustöid teostada vaid vallavalitsuse nõusolekul;
  6) kui haljastust ei ole võimalik sõltuvalt aastaajast rajada, siis kokkuleppel vallavalitusega võib ehitaja/kaevaja omanikuga kooskõlastatult rajada haljastuse järgmisel kevadel. Tingimusteks on, et haljastuse rajamise eeltööd (sõelutud muld on laiali laotatud, tasandatud ning mullatööd lõppenud) on tehtud ning ehitaja/kaevaja esitab tagasivõetamatu kirjaliku kinnituse (edaspidi kinnitus) haljastuse taastamiseks teatud kuupäevaks, mis ei või olla hilisem kui ehitus- ja/või kaevetöö lõpetamisele järgneva aasta 10. juuni;
  7) kinnituse esitamisega kinnitab ehitus- või kaevetööde loa alusel rajatava tehnovõrgu või tee omanik, et ta kohustub tagama objekti lõpliku heakorra omal kulul ja summas, mis tagab tööde valmimise;
  8) kinnituses määratud tähtaegade rikkumise korral on vallavalitsusel õigus 2 nädala möödumisel tööd ise teha või tellida need kolmandalt isikult ning nõuda sellega seotud kulutuste hüvitamist omanikult;
  9) ehitusloa/kaeveloa saamiseks tuleb projekt kooskõlastada valla keskkonnaspetsialistiga, kui tööde käigus planeeritakse likvideerida kõrghaljastus või selle osa. Vajadusel võib keskkonnaspetsialist nõuda asendusistutusi;
  10) ehitusprojekt peab sisaldama ehitusjärgset heakorrastamist ja haljastuse taastamist;
  11) trassikoridori pinnase reljeefi muutmine toimub vastavalt projektile või vallavalitsuse loal;
  12) tehnovõrkude kaevude, puude ja põõsaste peale või vastu ei tohi ladustada materjale, töövahendeid, kaevist jm. Tööde teostamise ajal peab ehitaja või kaevaja tagama juurdepääsu olemasolevatele tehnovõrkudele ja ehitisele ning kaevetööga piirnevale alale;
  13) kaevetöö tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, tuleb rajada tõkendid, mis välistavad juurestiku kahjustumise pinnase nihkumise tagajärjel. Tööde teostamise ajal peab puude tüvedele paigutama kaitsepiirded ekskavaatori kopa tööraadiuse ulatuses. Kaitsmiseks asetatakse ümber puu laudvooderdis, mis seotakse kinni ja tähistatakse kirkavärvilise lindiga.

4. peatükk Tänavakaubanduse korraldaja ja välireklaami omaniku kohustused 

§ 7.   Tänavakaubanduse korraldaja kohustused

  Tänavakaubanduse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama müügikoha paigaldamise vallavalitsuse korraldusega määratud kohta;
  2) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni, kui hooldusala ei ole määratletud teisiti) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  3) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning sõlmima nende tühjendamiseks lepingu vastavat õigust omava jäätmekäitlusettevõttega;
  4) peale hooajalise müügiperioodi lõppemist korrastama müügikoha ja selle ümbruse ning ära viima kõik müügitegevusega seonduvalt müügikoha ümbrusesse paigaldatud esemed 12 tunni jooksul.

5. peatükk Küttekoldevälise tule tegemine 

§ 8.   Küttekoldevälise tule tegemine

  (1) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib Siseministri 30.augusti 2010.a määrus nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded”.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud järgima järgmiseid nõudeid:
  1) põletada võib vaid puhast puitu, sütt, paberit, oksi, lehti;
  2) küttekoldevälist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tule tegemise üle järelevalvet teostava isiku juuresolekul;
  3) pärast küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
  4) tiheasustusaladel on keelatud haljastusjäätmete põletamine.

6. peatükk Järelevalve, vastutus ja rakendussätted 

§ 9.   Järelevalve

  Kontrolli eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

§ 10.   Vastutus

  Heakorraeeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 2.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Avaldada käesoleva määrusega kinnitatud Rae valla heakorra eeskiri ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

  (3) Käesolev määrus jõustub 22. aprillil 2012.

/otsingu_soovitused.json