HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Huvikoolides õppimise ja muu huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2015, 25

Huvikoolides õppimise ja muu huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 18.08.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Käesolev määrusega kehtestatakse huvikoolides õppivatele või muu huvitegevusega tegelevatele seitsme kuni üheksateistaastastele lastele ja noortele valla eelarvest huvihariduse toetuse (edaspidi ka toetus) andmise kord.

 (2) Toetuse eesmärk on soodustada Kanepi valla laste ja noorte huvikoolides õppimist ja avardada võimalusi muu huvitegevusega tegelemiseks.

§ 2.  Huvihariduse toetuse liigid

 (1) Huvihariduse toetuse liigid on:

 (2) huvikooli õppekoha toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;

 (3) huvitegevuse toetus, mida makstakse avalduse alusel huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele või lapsevanemale (huviringide, klubide, stuudiote vms), mis ei ole registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, osavõtutasu katmiseks.

§ 3.  Toetuse saamise eeldused

 (1) Kanepi vald osaleb õpilase huvihariduse toetamisel eelarveliste vahendite olemasolu korral järgmistel tingimustel:
 1) toetuse taotleja ja õpilase alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmete Kanepi vallas;
 2) toetuse taotleja perekonnal ei ole toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Kanepi valla ees.

 (2) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
 1) sama või sarnase huvitegevusega tegelemise võimalus Kanepi vallas puudub;
 2) teenuse osutaja on registreeritud äriregistris ja tegutsenud järjepidevalt vähemalt kaks aastat;
 3) huvitegevuse harrastamine toimub ühe õppeaasta jooksul järjest vähemalt kuue kuu jooksul vähemalt kord nädalas üks akadeemiline tund.

§ 4.  Huvihariduse kulude katmise määrad

 (1) Ühe õpilase kohta kantakse ühe huvikooli õppekoha või ühe huvitegevuse kulud ühes õppeaastas.

 (2) Huvihariduse toetuse maksimaalne suurus on:
 1) huvikooli puhul kuni 100% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest;
 2) huvitegevuse teenust pakkuva juriidilise isiku puhul osavõtutasust (õppemaksust, liikmemaksust, vm. teenusel osalemise tasust) kuni 50 eurot õppekuul.

§ 5.  Toetuse andmise kord

 (1) Huvihariduse või huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või täisealine õpilane ise hiljemalt 01. oktoobriks vallavalitsusele vormikohase avalduse (Lisa 1).

 (2) Peale 01. oktoobrit esitatud avaldused, näiteks elukohamuutusest tulenevatel põhjustel, saab rahuldada juhul, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid.

 (3) Huvihariduse või huvitegevuse toetamine ja toetuse määr või toetamisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul peale taotluse esitamist.

 (4) Vallavalitsus sõlmib kümne tööpäeva jooksul toetuse määramise korralduse vastuvõtmisest arvates toetuse kasutamise kohta kolmepoolse (vallavalitsus, taotleja, huvikool või muu eraõiguslik juriidiline isik teenuse osutajana) lepingu, milles sätestatakse:
 1) toetuse kasutamise sihtotstarve;
 2) toetuse suurus, ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
 3) teenuse osutaja ja lapsevanema kohustused toetuse kasutamisel;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumisel.

 (5) Kui taotleja või teenuse osutaja ei allkirjasta lepingut 30 päeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja õiguse lepingu sõlmimiseks ja menetlus toetuse taotlemise kohta loetakse lõppenuks.

 (6) Määratud toetus kantakse teenuse osutaja arvelduskontole.

 (7) Toetuse arvestust ja maksmist korraldab vallavalitsus.

§ 6.  Järelevalve

 (1) Toetuse taotleja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva peale otsuse tegemist, edastama vallavalitsusele info huvikoolis õppimise või huvitegevuse harrastamise katkestamise kohta. Toetuse maksmine lõpetatakse katkestamisele järgnevast kuust.

 (2) Huvikoolis õppimise või huvitegevuse toetamine lõpetatakse, kui taotleja ja/või õpilase Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht ei ole enam Kanepi vallas.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või huvikoolis õppimine või muu huvitegevuse harrastamine on katkestatud toetuse perioodil.

 (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda teenuse osutajalt teavet õpilase teenusel osalemise kohta.

 (5) Käesoleva korra sätete või lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määruse § 4 sätestatud huvihariduse kulude katmise määra rakendatakse alates 01. jaanuarist 2016.

 (2) Määrust jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Kakk
Volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm