HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2019, 1

Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine

Vastu võetud 15.08.2019 nr 80

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 1 punkti 2, lg 3 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suurus (edaspidi osalustasu) ja tasumise kord.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Vanema poolt kaetava osalustasu määr ühes kuus on 8% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud jooksva kalendriaasta palga alammäärast.

  (2) Ühest perest pärit Tori valla (edaspidi valla) lasteasutuses kohta kasutava teise lapse eest vanema poolt kaetava osalustasu suuruseks on 50% osalustasu määrast tingimusel, kui vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.

  (3) Ühest perest pärit valla lasteasutuses kohta kasutava kolmanda ja iga järgmise lapse eest on vanem lasteasutuse osalustasu maksmisest vabastatud tingimusel, kui vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald.

  (4) Lasteasutuse direktor teavitab vanemat osalustasu suurusest lapse lasteasutusse vastuvõtmisel.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu makstakse alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamisest kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamiseni vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel sellel näidatud kuupäevaks.

  (2) Kui laps kasutab valla lasteasutuses osaajalist kohta, on osalustasu määr proportsionaalne eraldatud osaaja mahuga. Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused lepitakse kokku lasteasutuse direktoriga.

  (3) Osalustasu makstakse täies mahus valla lasteasutuse suverühma registreeritud lapse eest sõltumata sellest, kas laps kohta kasutab või mitte.

  (4) Osalustasu makstakse 50% ulatuses juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuses kohta ajutiselt kaks kuni viis kalendrikuud, kuid vanem soovib kohta lasteasutuses säilitada. Vanem esitab ajutise lasteasutuse koha kasutamise peatamise avalduse kirjalikult lasteasutuse direktorile.

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  (1) Osalustasu ei maksta suvekuude (juuni, juuli, august) eest, kui vanem on esitanud kirjaliku avalduse lasteasutuse direktorile hiljemalt 10. maiks, märkides ära suvekuu või suvekuud, mille jooksul lasteasutuse kohta ei kasutata.

  (2) Osalustasu määra vähendamiseks või osalustasu maksmisest vabastamiseks esitab vanem põhjendatud taotluse valla sotsiaalosakonnale.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Sindi Linnavolikogu 15.12.2011 määrus nr 34 „Sindi Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“;
  2) Tori Vallavolikogu 19.12.2012 määrus nr 13 „Tori Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“;
  3) Are Vallavolikogu 29.04.2011 määrus nr 7 „Koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava kohatasu määra kinnitamine“;
  4) Sauga Vallavolikogu 16.09.2010 määrus nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra ja maksmise korra kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json