HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2019, 2

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 21.08.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tori valla laste koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) vastuvõtu ja sealt väljaarvamise ning lasteaia koha (edaspidi koha) kasutamise kord.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmise tingimused

  (1) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastased lapsed, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsed, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Tori vald, eelistades esmajärjekorras Tori vallas elavate vanemate lapsi, seejärel Tori vallas töötavate vanemate lapsi.

  (3) Erivajadusega lapse lasteaia sobitus- ja erirühma vastuvõtmine ning sealt väljaarvamine toimub valdkonna eest vastutava ministri määrusega sätestatud korras.

  (4) Erandkorras võib last lasteaeda vastu võtta Tori valla sotsiaalosakonna avalduse alusel.

§ 3.   Avalduse esitamine ja lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda koha saamiseks esitab vanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse (Lisa 1).

  (2) Laps arvatakse koha taotlejate järjekorda arvestades avalduse esitamise kuupäeva.

  (3) Avalduste rahuldamine toimub nende esitamise järjekorras.

  (4) Arvestust koha taotlemise järjekorra üle peab lasteaia direktor.

  (5) Lapse lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kinnitab direktor käskkirjaga.

  (6) Lasteaia direktor teavitab vanemat koha saamise otsusest avaldusel märgitud kontaktidel hiljemalt 31. mail, vaba koha olemasolul esimesel võimalusel.

§ 4.   Suverühm ja suverühma vastuvõtmise tingimused

  (1) Ajavahemikul 1. juulist kuni 31. juulini avatakse Tori Vallavalitsuse korraldusega lasteaedades suverühmad.

  (2) Suverühma võetakse vastu kõik Tori valla lasteaedades käivad lapsed, kelle vanemad on selleks soovi avaldanud.

  (3) Suverühma koha saamiseks esitab vanem avalduse lasteaia direktorile hiljemalt 15. aprilliks.

§ 5.   Koht lasteaia rühmas

  (1) Lasteaias võib kohta kasutada täis- või osaajalisena.

  (2) Osaajalist kohta saab laps kasutada direktoriga kokkulepitud aegadel ja tingimustel.

  (3) Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele koolikohustuse edasilükkamise korral aasta võrra esitab vanem avalduse lasteaia direktorile hiljemalt 15. aprilliks.

§ 6.   Lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteaia rühmad ja laste kohtade arvu rühmades uueks õppeaastaks esitab direktor Tori Vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt 15. aprilliks.

  (2) Kohad uueks õppeaastaks komplekteeritakse hiljemalt 31. aprilliks.

  (3) Suverühmad komplekteeritakse hiljemalt 1. maiks.

  (4) Suvekuudeks (juuni, juuli, august) komplekteeritakse rühmad vastavalt laste arvule lasteaias hiljemalt 15. maiks.

§ 7.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja järgmistel juhtudel:
  1) vanema vormikohase avalduse alusel (Lisa 2);
  2) lapse kooli minekul, kui vanem pole taotlenud koolipikendust.

  (2) Lapse võib lasteaia nimekirjast välja arvata kui laps ei ole kohta kasutanud väljaspool vanemate puhkuse aega meditsiiniliste näidustusteta rohkem kui kaks kuud õppeaastas (v.a suvekuud).

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Sauga Vallavalitsuse 03.05.2012 määrus nr 3 „Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord“;
  2) Sindi Linnavalitsuse 30.08.2011 määrus nr 5 „Sindi Lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“;
  3) Are Vallavalitsuse 27.01.2017 määrus nr 1 „Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“;
  4) Tori Vallavalitsuse 29.11.2012 määrus nr 4 „Tori Lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2019.

Lauri Luur
vallavanem

Siiri Jõerand
vallasekretär

Lisa 1 Tori valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus

Lisa 2 Tori valla koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus

/otsingu_soovitused.json