HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord Hiiumaa vallas

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2019, 14

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulu hüvitamise kord Hiiumaa vallas

Vastu võetud 22.08.2019 nr 66

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Õpilaste transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamise kord Hiiumaa vallas (edaspidi kord) reguleerib Hiiumaa valla üldhariduskooli päevases õppevormis põhi- ja keskharidust omandava õpilase (edaspidi õpilane) transpordi korraldamist ja sõidukulu hüvitamist sõiduks üldhariduskooli (edaspidi kool) ja tagasi.

§ 2.   Õpilaste transpordi korraldamine

  Õpilase transport kooli ja tagasi korraldatakse õppepäeval:
  1) õpilasliiniga;
  2) ühistranspordiga (maakonnasisese liini bussiga või kaugliini bussiga, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliini või maakonnasise liini bussi);
  3) isikliku sõidukiga, kuid ainult juhul kui see ei kattu õpilasliini või ühistranspordi marsruudiga.

§ 3.   Sõidukulu hüvitamine

  (1) Sõidukulu hüvitatakse õpilase tegelikust elukohast lähimasse kooli ja tagasi.

  (2) Sõidukulu hüvitatakse täisealisele õpilasele või alaealise õpilase seaduslikule esindajale (edaspidi taotleja).

  (3) Hüvitist makstakse iga õppepäeva eest arvestades õpilase koolis käidud päevade arvu (v.a vaheajad ja koolist puudutud päevad), mida kinnitab kooli esindaja märge taotlusel või e-õppeinfosüsteem väljavõte.

  (4) Taotlus esitatakse elukohajärgse osavallavalitsuse või vallavalitsuse kantseleisse paberkandjal või elektroonselt aadressil valitsus@hiiumaa.ee või osavallavalitsuse e-posti aadressil eelneva kuu kohta järgmise kuu kümnendaks kuupäevaks.

§ 4.   Õpilase transport õpilasliiniga

  (1) Üldreeglina korraldatakse õpilase transport õpilasliiniga. Õpilasliini ei korraldata kui samal marsruudil saab õpilane kooli ja tagasi ühistranspordiga või õpilaste vähesuse tõttu on otstarbekas kasutada isiklikku sõidukit.

  (2) Õpilasliini sõiduplaan vaadatakse üle üks kord aastas enne õppeaasta algust. Vajadusel muudetakse sõiduplaane õppeaasta jooksul. Sõiduplaan avalikustatakse kooli veebilehel.

  (3) Õpilasliiniga võib lisaks õpilasele tasuta sõita muu reisija tingimusel, et bussis on vabu istekohti.

§ 5.   Õpilase transport ühistranspordiga

  (1) Kui õpilasel ei ole võimalik kasutada kooli ja tagasi sõiduks õpilasliini või maakonnasise liini bussi hüvitatakse kaugliini bussipiletite maksumus.

  (2) Taotluses märgitakse sõidu marsruut, kuupäev ja maksumus ning sellele lisatakse bussipiletid.

§ 6.   Õpilase transport isikliku sõidukiga

  (1) Kui õpilasel ei ole võimalik sõita kooli ja tagasi õpilasliini või ühistranspordiga, hüvitatakse isikliku sõiduki sõidukulu (edaspidi sõidukulu).

  (2) Hüvitatakse sõidukulu 30 senti kilomeetri eest sõiduks kooli või õpilasliini või ühistranspordi peatuseni ja tagasi, kui õpilase jalgsi käidav koolitee on pikem kui kolm kilomeetrit (sh õpilasliini või ühistranspordi peatuseni).

  (3) Taotluses märgitakse hüvitamise aluseks olev asjaolu, sh põhjendatus, marsruut ja koolitee pikkus ning sellele lisatakse sõiduga seotud kuludokument.

§ 7.   Hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Hüvitise maksmise või maksmata jätmise otsustab osavalla vanem juhtumipõhiselt.

  (2) Osavalla valitsuse teenistujal on õigus kontrollida hüvitise saamise põhjendatust ja küsida selgitusi.

  (3) Sõidukulu hüvitatakse taotluses näidatud pangakontole taotluse esitamise kuu viimaseks kuupäevaks.

§ 8.   Sõidukulu hüvitamata jätmine

  (1) Ei hüvitata:
  1) üle kahe kuu vanuseid sõite;
  2) täiskasvanute gümnaasiumis õppija sõidukulu;
  3) riigikoolis õppiva õpilase sõidukulu, kui see hüvitatakse ühistranspordiseaduse alusel.

  (2) Sõidukulu võidakse jätta hüvitamata, kui:
  1) õpilane ei ole kasutanud transporti kooli ja koju sõiduks;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) sõidukulu hüvitatakse riigi poolt;
  4) taotluse esitamise tähtaeg on möödunud ja taotleja ei ole taotlenud mõjuval põhjusel tähtaja ennistamist.

§ 9.   Taotluse vorm

  Taotluse vormi töötab välja arenguosakond.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json