HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.08.2022, 17

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 18.08.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ja lõigete 3-4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude vanema poolt kaetava osa suurused, osaaja kasutamise põhimõtted, tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

  (2) Määrusega kehtestatakse vastavalt Häädemeeste Vallavalitsuse ja Pärnu Linnavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule Pärnu linnale kuuluva Raja Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate poolt kaetava osa suurus (edaspidi osalustasu) ja soodustused juhul kui lasteaias käib laps, kelle elukohaks rahvastikuregistris on registreeritud Häädemeeste vald.

§ 2.   Lapsevanema poolt kaetava osa määra suurus

  (1) Lapsevanema poolt kaetava osa määraks lapse kohta Häädemeeste valla koolieelsetes lasteasutustes ühes kuus on 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast jooksval eelarveaastal.

  (2) Perede puhul, kus Häädemeeste valla hallatavas lasteasutuses käib 2 last, on lapsevanema poolt kaetava osa määraks teise lapse puhul 4% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast jooksval eelarveaastal tingimusel, et vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Häädemeeste vald.

  (3) Pärnu Raja Lasteaias vanema poolt makstava osalustasu suurus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu määrusega ning seda rakendatakse vastavalt Häädemeeste Vallavalitsuse ja Pärnu Linnavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingule tingimusel, et vähemalt ühe lasteaias käiva lapse ja vanema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Häädemeeste vald.

§ 3.   Päevatasu ja osaaja kasutamine

  (1) Lapsevanema poolt kaetava päevatasu aluseks on käesoleva määruse § 2 alusel arvestatud osa määr, mis on jagatud jooksva kuu keskmise tööpäevade arvuga. Nimetatud päevatasu rakendatakse lasteaeda esmakordselt tulevale lapsele esimesel kuul ja lasteaiast lahkuva lapse puhul.

  (2) Osaaja kasutamiseks loetakse lasteaia koha kasutamist kindlatel päevadel kuus. Osaaega saab rakendada vabade kohtade ja võimaluse olemasolul. Osaaja kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteaia direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus. Häädemeeste valla lasteaias osaajaga koha kasutamisel tasub lapsevanem 50% § 2 kehtestatud lapsevanema poolt kaetava osa määrast.

§ 4.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumine

  (1) Häädemeeste valla lasteaia lapsevanema poolt kaetav osa tasutakse Häädemeeste Vallavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arvete alusel jooksva kuu 20. kuupäevaks arvel näidatud Häädemeeste Vallavalitsuse pangakontole.

  (2) Raja Lasteaia puhul tasutakse lapsevanema poolt kaetav osa Pärnu Linnavalitsuse
raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20. kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.

  (3) Tasumisele kuuluv summa arvestatakse vastavalt käesoleva määruse § 2 ja see ei sõltu lapse lasteaias kohal käidud päevade arvust kuus, välja arvatud juhtudel, kui rakendatakse § 3 sätestatut.

§ 5.   Lapsevanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

  (1) Lapsevanem vabastatakse Häädemeeste valla lasteaia direktorile esitatud avalduse alusel tema poolt kaetava osa maksmisest juhul, kui perest käib lasteaias kolm või enam last, tingimusel, et vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Häädemeeste vald.

  (2) Lapsevanemale hüvitatakse avalduse alusel tema poolt Häädemeeste valla naaberomavalitsustele kuuluvate lasteaedadele tasutud kohatasu, kui lasteaias käivad üheaegselt ühest perest kolm ja enam last tingimusel, et vähemalt ühe vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Häädemeeste vald ning lapsed on Häädemeeste valla lasteaia järjekorras.

  (3) Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.

  (4) Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse Häädemeeste valla lasteasutuses kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt 2 nädalat enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust ja Pärnu Raja Lasteaias kohatasust vabastamise saamiseks teavitab vanem oma soovist eelnevalt lasteaia direktorit vastavalt lasteaia kodukorrale. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

  (5) Vähekindlustatud peredel on lapsevanema poolt kaetava osa hüvitamiseks võimalik pöörduda Häädemeeste Vallavalitsuse poole sotsiaaltoetuste taotlemiseks ettenähtud korras.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 25.03.2021 määrus nr 2 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json