Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Muhu valla hankekord

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 3

Muhu valla hankekord

Vastu võetud 21.03.2012 nr 70

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 13¹ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Muhu valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Muhu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutus) poolt korraldatavate riigihangete ja alla riigihangete seaduse § 15 lg 3 sätestatud piirmäära jäävate hangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

 (2) Korras sätestatud tingimused kehtivad:
 1) riigihanke piirmäära ületavatele riigihangetele;
 2) lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäära ületavatele riigihangetele;
 3) hangetele alla lihthanke piirmäärade;

 (3) Käesolevat korda rakendatakse koos riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.  Hankeplaan

 (1) Hangete planeerimise eesmärgil koostab vallavalitsus koostöös asutuste juhtidega ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist jooksva aasta hankeplaani, mis avalikustatakse valla veebilehel eesmärgiga vallaeelarve rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvus ja pakkujate paljusus olemasoleva konkurentsi korral.

 (2) Hankeplaanis kajastatakse lihthanke piirmäära ületavad hanked.

 (3) Hankeplaani kinnitab vallavalitsus.

2. peatükk Riigihanke komisjon 

§ 3.  Riigihanke komisjoni moodustamine

 (1) Riigihanke komisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks.

 (2) Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Komisjoni esimeheks määratud isik on vastava riigihanke eest vastutav isik.

 (4) Komisjoni ei tohi kuuluda isik, kellel on konkreetse hankega seoses huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Komisjoni liige peab sellise asjaolu ilmnemisest koheselt teavitama ja hoiduma konkreetse hankega seoses edaspidisest tegevusest komisjoni liikmena.

§ 4.  Komisjoni töö vorm

 (1) Komisjoni töö vormiks on koosolek.

 (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees.

§ 5.  Otsustamine komisjonis

 (1) Komisjoni koosolekute poolt teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastu võetud otsused protokollitakse vastavalt riigihangete seadusele ja käesolevale korrale. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (2) Komisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekuid kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt vm. kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

 (3) Otsustamisel koosolekut kokku kutsumata koostatakse elektrooniliselt vm. taasesitamist võimaldavas vormis antud seisukohtade alusel komisjoni hääletusprotokoll.

 (4) Komisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

 (5) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat on komisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

3. peatükk Riigihanke korraldamine, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihanke piirmäära 

§ 6.  Riigihanke korraldamine asjade ostmisel, teenuste tellimisel või ehitustööde tellimisel

 (1) Riigihanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on ilma käibemaksuta 40000 eurot asjade, teenuste ja konkursi hankelepingu ning ilma käibemaksuta 250000 eurot ehitustööde hankelepingu korral.

 (2) Vallavalitsus valmistab ette kõik asja ostmiseks, teenuse tellimiseks, konkursi korraldamiseks või ehitustöö (sh kontsessioonid) tellimiseks riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud dokumendid, kogub vajalikud andmed ja teostab muud vajalikud toimingud.

§ 7.  Riigihanke korraldamise otsustamine

 (1) Riigihanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära, otsustab vallavalitsus.

 (2) Riigihanke korraldamise, mille hankeleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks eelarveaasta, otsustab vallavolikogu.

 (3) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) kasutatav hankemenetluse liik;
 3) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
 4) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
 5) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord.

 (4) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks volituse ulatus.

§ 8.  Riigihanke eest vastutav isik

  Riigihanke eest vastutav isik on komisjoni liige, kes:
 1) korraldab riigihanke teate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
 2) teostab toiminguid riigihanke väljakuulutamiseks ja riigihangete registrile esitamiseks;
 3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 4) tagab kõigi vajalike dokumentide õigeaegse esitamise, pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 5) määrab komisjoni koosolekute toimumise aja, kutsub liikmed komisjoni koosolekule ja valmistab ette vajalikud materjalid;
 6) koostab riigihanke aruande ja aruande lisa ning edastab need riigihangete registrile;
 7) koostab hankemenetluses vajalikud haldusaktide eelnõud;
 8) korraldab hanke kohta teabe avalikustamise valla veebilehel. Avalikustamiseks loetakse valla veebilehel riigihangete registri veebilehele vastava lingi tegemist;
 9) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 9.  Hanketeate ja dokumentide koostamine

 (1) Riigihangete eest vastutav isik korraldab hanketeadete ja hankedokumentide koostamise vastavalt riigihangete seaduses sätestatud tingimustele ja tagab, et need sisaldaksid pakkujatele kogu vajalikku teavet hankemenetluses osalemiseks.

 (2) Hankedokumendid kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Riigihangete eest vastutav isik tagab hankedokumentide muudatuste saatmise üheaegselt kõikidele teadaolevatele pakkujatele või taotlejatele.

§ 10.  Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste avamine

 (1) Komisjon avab pakkumused hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas.

 (2) Komisjon avab ja vaatab läbi piiratud hankemenetluse, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi korral hankemenetluses osalemise taotlused.

 (3) Pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused avatakse komisjoni koosolekul.

 (4) Pakkumuste avamisel teeb komisjon RHS § 46 lg 2 nimetatud toimingud.

 (5) Riigihanke komisjon korraldab pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia saatmise kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates, juhul kui protokolli koopiat ei anta üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale. Kui protokolli koopia antakse üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale, võetakse protokolli koopia kättesaamise kohta pakkuja esindaja allkiri.

§ 11.  Hankekomisjoni ülesanded hankemenetluses

 (1) Pärast pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste avamist kontrollib komisjon pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni, pakkumiselt kõrvaldamise asjaolude puudumist ja pakkumuste vastavust hanketeates ja/või hanke dokumentides esitatud tingimustele ning hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja vajadusel valib välja hankes osalevad taotlejad ning peab pakkujatega ja taotlejatega läbirääkimisi.

 (2) Põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse korral otsustab komisjon pakkujalt asjakohase kirjaliku selgituse nõudmise, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata.

§ 12.  Vallavalitsuse ülesanded hankemenetluses

  Vallavalitsus otsustab komisjoni ettepanekul:
 1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
 4) pakkumuse tagasilükkamise;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
 7) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise.

§ 13.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses.

 (2) Hankelepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

4. peatükk Lihthanke korraldamine 

§ 14.  Lihthanke korraldamine asjade ostmisel, teenuste tellimisel või ehitustööde tellimisel

 (1) Lihthanke korraldamise kohustus on juhul, kui eeldatav hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on:
 1) asjade ostmise ja teenuse tellimise korral 10000 - 40000 eurot;
 2) ehitustööde tellimise korral 30000-250000 eurot.

 (2) Lihthanke läbiviimiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusega hankekomisjon ja määratakse vastutav isik.

 (3) Hanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid ja teeb muid toiminguid, mis on vajalikud lihthanke läbiviimiseks. Lihthanke korraldamise otsustab ja hankedokumendid kinnitab vallavalitsus

 (4) Hanke eest vastutav isik korraldab lihthanke teate avaldamise riigihangete registris. Hankija lisab lihthanke teatesse viite elektronposti või veebiaadressile, mille kaudu on huvitatud isikul võimalik lihthanke dokumente elektrooniliselt välja võtta.

 (5) Lihthanke teates määratakse pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, mis ei või olla lühem kui neli tööpäeva, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest.

 (6) Komisjon avab pakkumused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele, hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning koostab pakkujate kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli. Vastava ettepaneku esitab komisjon vallavalitsusele.

 (7) Komisjon võib pidada pakkujatega läbirääkimisi, kui selline võimalus on sätestatud lihthanke teates.

 (8) Vallavalitsus otsustab pakkujate kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või pakkumuste tagasilükkamise, hankemenetluse kehtetuks tunnistamise või pakkumuse edukaks tunnistamise. Lihthankes tehtud otsustest teavitamisel tuleb lähtuda riigihangete seaduse §-des 54 ja 55 sätestatust. Hanke eest vastutav isik korraldab pakkujatele hanke tulemuste teatavakstegemise

 (9) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis. Hankelepingule kirjutab alla vallavanem või teda asendav isik.

 (10) Hanke eest vastutav isik esitab riigihangete seaduse § 37 sätestatud korras riigihanke aruande ja aruande lisa riigihangete registrile pärast lihthanke lõppemist riigihangete seaduse 29 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

§ 15.  Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine

 (1) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamise otsustab aasta eelarves ettenähtud kulude piires vallavalitsus või asutuse juht. Hankedokumendid koostab vallavalitsuse poolt määratud vastutav isik või asutuse juht. Hankedokumendid kinnitab vallavalitsus.

 (2) Alla lihthanke jäävate hangete korraldamisel tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine. Konkurentsi olemasolu korral teeb hanke eest vastutav isik pakkumise vähemalt kolmele pakkujale.

 (3) Vallavalitsus avab pakkumused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele, otsustab pakkujate kõrvaldamise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või pakkumuste tagasilükkamise, hankemenetluse kehtetuks tunnistamise või pakkumuse edukaks tunnistamise. Vallavalitsus koostab hanke toimingute kohta protokolli ning kinnitab hanke tulemused. Hanke eest vastutav isik korraldab pakkujatele hanke tulemuste teatavaks tegemise.

 (4) Vallavalitsus või asutuse juht võib pidada pakkujatega läbirääkimisi, kui selline võimalus on sätestatud hankedokumentides

 (5) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis. Hankelepingule kirjutab alla vallavanem või asutuse juht.

§ 16.  Hanke korraldamine asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla 3000 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla 6000 euro.

 (1) Hanke korraldamise otsustab aasta eelarves ettenähtud kulude piires ja teeb selle läbiviimiseks vajalikke toiminguid vallavalitsuse ametnik, kellel asjade ostmine, ehitustööde ja teenuste tellimine on ametiülesandeks (edaspidi hanke eest vastutav isik). Vallavalitsuse hallatavast asutuses otsustab hanke korraldamise asutuse juht, kes määrab oma käskkirjaga hanke eest vastutava isiku.

 (2) Hanke eest vastutav isik on kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
 1) kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuse üksikjuhtumiste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
 2) vältima huvide konflikti;

 (3) Hanke eest vastutav isik koostab vajadusel hankedokumendid (pakkumise kutse, hinnapäring jms.)

 (4) Hanke eest vastutav isik esitab hankedokumendid vähemalt kolmele pakkujale. Pakkujate paljususe puudumisel või muul põhjendatud vajadusel võib hankedokumendid esitada ühele pakkujale.

 (5) Hangete puhul, mille eeldatav maksumuse ilma käibemaksuta on asjade ostmisel või teenuste tellimisel kuni 500 eurot ja ehitustööde tellimisel kuni 1000 eurot, võib hanke eest vastutav isik kauba või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt.

 (6) Pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumuste vastavaks tunnistamine ei ole kohustuslik. Hankijal on õigus kõik pakkumused vajadusel tagasi lükata.

 (7) Pakkumuse tunnistab edukaks hanke eest vastutav isik, kes teeb vallavanemale või asutuse juhile ettepaneku sõlmida leping või esitab talle kinnitamiseks arve.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25.märts 2012.a.

Jaana Palu
Volikogu esimees