Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Järvakandi valla jäätmekava aastateks 2011-2015 kehtestamine

Järvakandi valla jäätmekava aastateks 2011-2015 kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 13

Järvakandi valla jäätmekava aastateks 2011-2015 kehtestamine

Vastu võetud 22.12.2010 nr 23

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1 ning paragrahvi 22 lõike 1 punkti 364, jäätmeseaduse paragrahvi 59 lõike 1 alusel ja lähtudes jäätmeseaduse paragrahvidest 39, 42, 43 ja paragrahvist 55 ning arvestades Rapla maavanema ja Keskkonnaameti antud arvamusi ja parandusettepanekuid

§ 1.  Jäätmekava kehtestamine

  Kehtestada Järvakandi valla jäätmekava aastateks 2011-2015 vastavalt lisale.

§ 2.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 12. septembri 2006 määrus nr 66 «Järvakandi valla jäätmekava 2006-2010 vastuvõtmine».

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2011.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees

Lisa Jäätmekava