Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Järvakandi Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 16

Järvakandi Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 30.03.2011 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34 ja noorsootöö seaduse paragrahvi 8 alusel.

§ 1.  Järvakandi Avatud Noortekeskus

  Järvakandi Avatud Noortekeskuse (edaspidi siin noortekeskus) ametlikult kasutatav nimelühend on Järvakandi ANK.

§ 2.  Kõrgemalseisev asutus

  Noortekeskuse kõrgemalseisev asutus on Järvakandi Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

§ 3.  Noortekeskuse staatus

  Noortekeskusel on oma sümboolika. Noortekeskus ei ole iseseisev juriidiline isik.

§ 4.  Noortekeskuse aadress

  Noortekeskuse asukoha aadressiks on Tallinna mnt 19, Järvakandi vald, 79101 Raplamaa.

§ 5.  Noortekeskuse töö alused

  Noortekeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, noorsootöö seadusest ja teistest noorsootööd reguleerivatest õigusaktidest.

§ 6.  Eesmärgid

  Noortekeskuse eesmärkideks on:
 1) noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda;
 2) noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
 3) tingimuste loomine teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
 4) noorsootöö põhinemine noorte osalusel ja vabal tahtel;
 5) noorte omaalgatuse toetamine;
 6) noorsootöö lähtumine võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest.

§ 7.  Ülesanded

  Noortekeskuse tegevuse ülesanded:
 1) koordineerib noorte vaba aega sisustava, vaimseid huvisid ja eetilisi väärtushinnanguid arendava ning eneseteostust ja meelelahutust võimaldavate tegevuste (koolitused, loengusarjad, konverentsid, noorte klubiline tegevus, noorte omainitsiatiivil baseeruvad üritused jms) kavandamist ja korraldamist;
 2) on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele;
 3) töötab välja ning viib läbi noorsootöö arendusprojekte;
 4) nõustab noorte omaalgatusprojekte ning korraldab vajadusel koolitusi noortele;
 5) loob ja tihendab rahvusvahelisi sidemeid noorsootöö vallas;
 6) korraldab laste- ja noorte projektilaagreid;
 7) organiseerib koostöös teiste keskustega noorte kutse-, õiguslikku-, sotsiaalpsühholoogilist nõustamist;
 8) korraldab vajadusel õppe-, karjäärinõustamise ja õpiabi teenust;
 9) propageerib ja toetab vabatahtlike liikumist;
 10) aitab kaasa noortele suunatud riikliku kriminaalpreventsiooni programmi realiseerumisele;
 11) aitab kaasa õigusrikkumistele kalduvatele ning õigusrikkumisi toimepannud alaealistele alternatiivsete mõjutusvahendite kättesaadavuse korraldamisele;
 12) teostab noortele suunatud info kogumist, korrastamist ning kättesaadavust;
 13) edastab infot riigi tasandi teavitamis- ja nõustamiskeskusesse;
 14) organiseerib noorteinfo bülletäänide, noorsootööalaste õppevahendite ja muude väljaannete levitamist.

§ 8.  Teenuste osutamine

  Noortekeskus võib oma tegevuse eesmärgiga seonduvaid teenuseid osutada tasu eest. Tasuliste teenuste nimekirja ning teenuste hinnad kehtestab Järvakandi Vallavalitsus.

§ 9.  Juhataja

 (1) Juhataja vastutab asutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti asutusele tema tegevuseks kasutada antud ning asutuse ülesannete täitmiseks asutuse valdusse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 (2) Juhataja kindlustab noortekeskuse tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd Järvakandi Vallavalitsusega, ametiasutuse ning valla haridus- ja kultuuriasutustega.

 (3) Juhataja
 1) esindab noortekeskust ja omab tööandja õigusi, annab asutuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
 2) teostab õigus- ja haldusaktides, noortekeskuse põhimääruses ning juhataja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks oma pädevuse piires Järvakandi valla nimel tehinguid ja toiminguid;
 3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab käskkirjaga asutuse ameti- ja tööjuhendid;
 4) tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 5) korraldab noortekeskuse asjaajamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning kinnitab noortekeskuse asjaajamiskorra;
 6) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest asutuse majandus- ja finantstegevust, esitab Järvakandi Vallavalitsusele asutuse eelarve eelnõu, tagab asutuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
 7) tagab noortekeskuse tegevuse ja üldise arengu, koostab asutuse arengukava, asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja põhimääruse eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
 8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 9) esitab noortekeskuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 10) teeb Järvakandi Vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
 11) on aruandekohustuslik Järvakandi Vallavalitsuse ja Järvakandi Vallavolikogu ees;
 12) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 10.  Noortekeskuse vara

  Noortekeskuse vara tekib:
 1) Järvakandi valla eelarves Järvakandi Vallavolikogu poolt eraldatud vahenditest;
 2) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja muudest seadusega lubatud eraldistest;
 3) tulu tasuliste teenuste eest;
 4) tasuliste ürituste korraldamisest ja teenuste realiseerimisel saadud vahenditest
 5) projektidest saadav sihtotstarbeline tulu.

§ 11.  Tegevuse tulemusena saadud vara

  Noortekeskuse tegevuse tulemusena saadud vara kuulub Järvakandi valla omandisse.

§ 12.  Noortekeskuse vara

  Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Järvakandi Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korras.

§ 13.  Finantsmajanduslik tegevus

  Noortekeskuse finantsmajandusliku tegevuse eest vastutab juhataja. Asutuse raamatupidamist peetakse ametiasutuses tsentraalselt.

§ 14.  Noortekeskuse tegevuse lõpetamine

  Noortekeskuse tegevus lõpeb reorganiseerimise või likvideerimise teel Järvakandi Vallavolikogu otsusel.

§ 15.  Noortekeskuse tegevuse lõpetamise alused

  Noortekeskuse tegevus lõpetatakse
 1) kui asutust ei ole võimalik finantseerida;
 2) kui asutust ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja;
 3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

§ 16.  Põhimääruse muutmise otsustamine

  Noortekeskuse põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu.

§ 17.  Põhimääruse muutmine

  Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja asutuse juhataja. Eelnõu peab enne kinnitamist läbi vaatama ja heaks kiitma Järvakandi Vallavalitsus ning Järvakandi Vallavolikogu alaline komisjon, kelle pädevuses on valla noorsootöö korraldamisega seotud ülesannete täitmine.

§ 18.  Kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 18. juuni 2008.a määrus nr 11 „Järvakandi avatud Noortekeskuse põhimäärus“.

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. aprillil 2011.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees