Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest kultuurisündmuste ja -projektide toetamise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 18

Jõhvi valla eelarvest kultuurisündmuste ja -projektide toetamise kord

Vastu võetud 20.09.2012 nr 95

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Jõhvi valla eelarvest kultuurisündmuste ja -projektide toetamise kord (edaspidi kord) sätestab Jõhvi valla eelarvest kultuurisündmustele ning -projektidele toetuse taotlejale esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse eraldamise, lepingu sõlmimise ja aruandluse korra.

 (2) Toetuse eraldamise eesmärgiks on eraõiguslike juriidiliste isikute kaudu arendada ja mitmekesistada kultuurialast tegevust Jõhvi vallas.

 (3) Kultuurisündmuseks korra kohaselt loetakse ühepäevalist kultuurialast üritust, näitust, pidu, festivali, töötuba, teatrietendust, kino või kontserti, mis toimub üldjuhul Jõhvi valla territooriumil.

 (4) Kultuuriprojektideks korra kohaselt loetakse kultuurialast koolitust või kultuurisündmust, mis toimuvad koos või eraldi üle ühe päeva. Kultuuriprojekt võib toimuda väljaspool Jõhvi valla territooriumi, kuid peab olema otseselt seotud Jõhvi vallaga.

§ 2.  Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

 (1) Toetust sündmuste korraldamiseks ja projektide läbiviimiseks on õigus taotleda eraõiguslikel juriidilistel isikutel tingimusel, et taotleja poolt korraldatav sündmus toimub Jõhvi valla haldusterritooriumil või on otseselt seotud Jõhvi vallaga muul viisil.

 (2) Sündmus või projekt, millele toetust taotletakse, peab toimuma või olema lõppenud hiljemalt toetuse eraldamise aastale järgneva aasta 1. veebruariks.

 (3) Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustused ning olema esitanud aruanded Jõhvi vallalt eraldatud toetuse kasutamise kohta.

 (4) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Järgnevaks aastaks toetuse taotlemiseks esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

 (2) Taotlus esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt, taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

 (3) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus. Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
 1) taotleja nimi, vastutava isiku nimi, kontaktandmed, pangarekvisiidid;
 2) sündmuse või projekti toimumise aeg ja koht;
 3) sündmuse või projekti nimi;
 4) sündmuse või projekti täpne eelarve, sh taotletava toetuse, omafinantseeringu ja kaasfinantseeringute suurus;
 5) muud andmed, mida vallavalitsus peab oluliseks.

 (4) Taotlusele lisatakse:
 1) sündmuse või projekti eesmärk ja täpne kirjeldus;
 2) kirjeldus, kuidas kultuurisündmus või -projekt on otseselt seotud Jõhvi vallaga;
 3) taotleja tegev- või projektijuhi CV;
 4) taotleja eelneva majandusaasta aruanne;
 5) kinnitus, et taotleja on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele.

§ 4.  Taotluse hindamine

 (1) Vallavalitsuse kultuurispetsialist kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab kultuurispetsialist sellest taotlejale ning annab kuni kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (2) Kui taotluses on tahtlikult esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei eraldata toetust kahel järgneval kalendriaastal.

 (3) Nõuetele vastavate taotluste kohta koostab kultuurispetsialist koondtabeli ja esitab selle hiljemalt 1. novembriks seisukohavõtuks Jõhvi Vallavolikogu spordi- ja kultuurikomisjonile (edaspidi komisjon).

 (4) Komisjon hindab esitatud taotlusi, võttes arvesse selleks eelarves ettenähtud vahendite suurust.

 (5) Toetuste eraldamisel hinnatakse:
 1) sündmuse või projekti vastavust korra § 1 lõikes 2 sätestatud toetuse eraldamise eesmärgile;
 2) taotleja vastavust korra paragrahvis 2 sätestatud taotleja nõuetele;
 3) taotluse vastavust korra paragrahvis 3 sätestatud nõuetele;
 4) sündmuse või projekti traditsiooni ja jätkusuutlikkust;
 5) sündmuse või projekti uudsust ja omapära;
 6) sündmuse või projekti suunatust avalikkusele;
 7) sündmuse või projekti omafinantseeringu (sh kaasfinantseeringu) ja vallapoolse finantseeringu suhet;
 8) võimalust sündmuse või projekti korraldamisega tõsta Jõhvi valla mainet;
 9) koostööd teiste organisatsioonidega ja/või isikutega;
 10) seotust Jõhvi valla tähtpäevade ja -sündmustega.

 (6) Komisjonil on õigus eelistada taotlusi, milles:
 1) sündmused toimuvad Jõhvi vallas, arvestades sündmuse olulisust valla kultuurialase tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel;
 2) projektil on tagatud märkimisväärne oma- ja kaasfinantseering;
 3) sündmusi kajastatakse meedias, mis aitavad kujundada Jõhvi valla positiivset mainet.

 (7) Taotluse võib jätta osaliselt või täielikult rahuldamata, kui:
 1) taotleja või taotlus ei vasta korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele;
 2) Jõhvi valla eelarve vahendid ei võimalda toetuse eraldamist;
 3) taotletakse toetust sündmusele või projektile, mis on juba realiseerunud;
 4) taotletakse toetust sündmusele või projektile, mis ei vasta korra § 1 lõikes 2 sätestatud toetuse eraldamise eesmärgile;
 5) taotletakse toetust sõiduks mõnele kultuurisündmusele, v.a sõidud, kus esindatakse Jõhvi valda või Eesti riiki;
 6) Jõhvi vald on eelnevalt rahastanud analoogset sündmust või projekti ja komisjoni hinnangul planeeritav sündmus või projekt ei täida korra § 1 lõikes 2 sätestatud eesmärki efektiivselt;
 7) vallavalitsusele on esitatud sisuliselt sarnased taotlused; sellisel juhul võib komisjon taotluste hulgast valida välja ühe, mis on püstitatud eesmärgi suhtes kõige mõjusam;
 8) taotluse tegevuskava sisaldab tegevusi ning eelarve sisaldab kulusid, mis ei ole sündmuse või projekti eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased.

§ 5.  Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Komisjon võtab esitatud taotluste osas seisukoha ja edastab vallavalitsusele ettepaneku toetuste eraldamise kohta hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks. Ettepanek esitatakse komisjoni protokollis.

 (2) Vallavalitsus eraldab toetuse pärast komisjoni ettepanekut ja vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul vallavalitsuse korraldusega, milles märgitakse toetuse saaja nimi, sündmuse või projekti nimi ja toetuse rahaline suurus.

 (3) Toetuse kasutamise kohta sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga vastava lepingu hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul toetuse eraldamisest. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse otstarve ja toetuse väljamaksmise tähtaeg ja/või maksegraafik;
 3) toetuse saaja kohustus märkida sündmuse või projekti toetajaks Jõhvi vald;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) poolte muud õigused ja kohustused.

 (4) Juhul, kui taotleja ei sõlmi käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

 (5) Kui sündmus või projekt, mille korraldamiseks toetust taotleti, ei toimu, kohustub toetuse saaja sellest koheselt vallavalitsusele teatama ja ära jäänud sündmuse või projekti toetuseks eraldatud summa tagastama.

§ 6.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta kirjaliku vormikohase aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast sündmuse või projekti lõppemist.

 (2) Aruande vormi kinnitab vallavalitsus. Aruandes kajastatakse vähemalt:
 1) toetuse saaja nimi;
 2) sündmuse või projekti nimi;
 3) eraldatud toetuse summa;
 4) sündmuse või projekti toimumise aeg ja koht;
 5) sündmuses või projektis osalejate arv;
 6) toimunud sündmuse või projekti kirjeldus/kokkuvõte;
 7) hinnang tegevusele, tulemusele;
 8) koostööpartnerite nimed;
 9) kuidas märgiti Jõhvi valda toetajana;
 10) eraldatud toetuse ja taotluses märgitud oma- ja kaasfinantseeringu arvelt läbiviidud tegevuste kulud ja tulud;
 11) muud andmed, mida vallavalitsus peab oluliseks.

 (3) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Järelevalve käigus on vallavalitsusel õigus:
 1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
 2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
 3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda väljamakstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määruse § 3 lõikes 1 sätestatud taotlus esitatakse 2012. aastal vallavalitsusele hiljemalt 15. oktoobriks.

 (2) Jõhvi Vallavolikogu 15. novembri 2007 määrus nr 91 “Jõhvi vallaeelarvest kultuuriühingute tegevustoetuse ja kultuuriprogrammide ning -ürituste toetuse eraldamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json