Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarvest eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 19

Jõhvi valla eelarvest eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamise kord

Vastu võetud 20.09.2012 nr 96

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Jõhvi valla eelarvest eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab Jõhvi valla eelarvest eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse eraldamise, lepingu sõlmimise ja aruandluse korra.

 (2) Toetuse eraldamise eesmärgiks on eraõiguslike kultuuriorganisatsioonide kaudu
 1) Jõhvi paikkonnale iseloomuliku kultuuripärandi ja elulaadi hoidmine, väärtustamine ja edendamine;
 2) Jõhvi valla elanike rahvakultuurialase loome- ja huvitegevusega tegelemise soodustamine koorimuusika, rahvatantsu, orkestrimuusika, rahvamuusika, harrastusteatri, harrastuskunsti, vabahariduse ja käsitöö valdkonnas.

 (3) Eraõiguslik kultuuriorganisatsioon korra tähenduses on Jõhvi vallas tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud eesmärgi nimel ja:
 1) mille põhitegevuseks on paikkonnale omase elulaadi ning Eesti- ja teiste rahvaste rahvakultuuri edendamine, kodu- ja kultuuriloo kogumine, talletamine ja edasikandmine;
 2) tegutseb kollektiivina (kontsertorganisatsioon või teater), mille põhitegevuseks on Eesti ja teiste rahvaste rahvakultuuri edendamine, Jõhvi valla sündmustel esinemine ja sündmuste korraldamine kollektiivi enda poolt, osalemine üleriigilistel või rahvusvahelistel konkurssidel, festivalidel või võistlustel;
 3) tegutseb muuseumina, mille staatuse määramisel on aluseks eelkõige Jõhvi vallaga seotud kultuuriväärtuste ja -lugude kogumine, dokumenteerimine, jäädvustamine, säilitamine ja publitseerimine, sündmuste korraldamine ning osalemine maakondlikes, vabariiklikes ja rahvusvahelistes projektides.

 (4) Toetust ei maksta isikule, mis tegutseb erakoolina, huvikoolina või õppeasutusena õppekavas ettenähtud tegevuse raamides.

§ 2.  Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  Tegevustoetust on õigus taotleda korra § 1 lõikes 3 nimetatud isikutel, millised peavad vastama järgmistele nõuetele:
 1) taotleja tegevuses osalevad regulaarselt vähemalt 8 isikut (v.a teatrid), kellest vähemalt 2/3 elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vald;
 2) taotleja on eelnevalt tegutsenud Jõhvi valla haldusterritooriumil vähemalt 12 kuud ning tegevus toimub korra § 1 lõikes 2 toodud valdkonnas vähemalt 9 kuul aastas;
 3) taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike ja kohalike maksude tasumise kohustused ning olema esitanud aruanded Jõhvi vallalt eraldatud toetuse kasutamise kohta;
 4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

§ 3.  Toetuse taotlemine

 (1) Järgnevaks aastaks toetuse taotlemiseks esitatakse Jõhvi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

 (2) Taotlus esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt, taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt.

 (3) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus. Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
 1) taotleja nimi, vastutava isiku nimi, kontaktandmed, pangarekvisiidid;
 2) taotleja tegevusvaldkond;
 3) taotleja regulaarse tegevuskoha aadress ja hoone või ruumide kasutusõiguse alus;
 4) taotleja omafinantseeringu, taotletava toetuse, teistelt isikutelt (sh liikmemaksude) saadavate toetuste (sh projektitoetuste) ja mitterahaliste toetuste suurus.
 5) muud andmed, mida vallavalitsus peab oluliseks.

 (4) Taotlusele lisatakse:
 1) taotleja järgmise aasta kavandatav eelarve;
 2) lühiülevaade taotleja tegevusest taotluse esitamise aastal ja järgneval kalendriaastal;
 3) tegevuskohana kasutatava hoone või ruumi kasutus- või omandiõigust tõendava dokumendi koopia;
 4) taotleja tegevuses osalevate isikute nimekiri, sh märge Jõhvi valla elanike kohta;
 5) taotleja tegevuskoha kasutamise graafik nädalapäevade lõikes;
 6) taotleja tegevjuhi CV;
 7) kinnitus, et taotleja on teadlik toetuse taotlemise tingimustest ning vastab taotlejale esitatavatele nõuetele.

§ 4.  Taotluse hindamine

 (1) Vallavalitsus kultuurispetsialist kontrollib taotleja ja esitatud taotluse vastavust korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab kultuurispetsialist sellest taotlejale ning annab kuni kümme tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (2) Kui taotluses on tahtlikult esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei eraldata toetust kahel järgneval kalendriaastal.

 (3) Nõuetele vastavate taotluste kohta koostab kultuurispetsialist koondtabeli ja esitab selle hiljemalt 1. novembriks seisukohavõtuks Jõhvi Vallavolikogu spordi- ja kultuurikomisjonile (edaspidi komisjon).

 (4) Komisjon hindab esitatud taotlusi, võttes arvesse selleks eelarves ettenähtud vahendite suurust.

 (5) Toetuste eraldamisel hinnatakse taotleja:
 1) tegevuse vastavust korra § 1 lõikes 2 sätestatud tegevustoetuse eraldamise eesmärgile;
 2) vastavust korra paragrahvis 2 sätestatud taotleja nõuetele;
 3) taotluse vastavust korra paragrahvis 3 sätestatud nõuetele;
 4) tegevuskava kooskõla valla- ja maakonna kultuurikalendriga.

 (6) Komisjonil on õigus eelistada taotlejaid, mille
 1) asukoht on Jõhvi valla haldusterritooriumil;
 2) tegevuses on Jõhvi valla elanike osakaal suurem;
 3) tegevuses on tagatud märkimisväärne oma- ja kaasfinantseering;
 4) tegevusi kajastatakse meedias, mis aitavad kujundada Jõhvi valla positiivset mainet.

 (7) Taotluse võib jätta osaliselt või täielikult rahuldamata, kui:
 1) taotleja või taotlus ei vasta korra paragrahvides 2 ja 3 sätestatud nõuetele;
 2) Jõhvi valla eelarve vahendid ei võimalda toetuse eraldamist;
 3) taotletakse toetust tegevusele, mis ei vasta korra § 1 lõikes 2 sätestatud toetuse eraldamise eesmärgile;
 4) Jõhvi vald on eelnevalt rahastanud taotleja tegevust kuid komisjoni hinnangul on taotleja tegevus vähese efektiivsusega korra § 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide suhtes;
 5) taotluse tegevuskava sisaldab tegevusi ning eelarve sisaldab kulusid, mis ei ole tegevuse eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ilmselgelt ülemäärased.

§ 5.  Toetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Komisjon võtab esitatud taotluste osas seisukoha ja edastab vallavalitsusele ettepaneku toetuste eraldamise kohta hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks. Ettepanek esitatakse komisjoni protokollis.

 (2) Vallavalitsus eraldab toetuse pärast komisjoni ettepanekut ja vallaeelarve vastuvõtmist hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul vallavalitsuse korraldusega, milles märgitakse toetuse saaja nimi, tegevustoetuse valdkond ja toetuse rahaline suurus.

 (3) Toetuse kasutamise kohta sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga vastava lepingu hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul toetuse eraldamisest. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse saamise otstarve ja toetuse väljamaksmise viis, tähtaeg ja/või maksegraafik;
 3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 5) poolte muud õigused ja kohustused.

 (4) Juhul, kui taotleja ei sõlmi käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul lepingut või keeldub lepingu sõlmimisest, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

§ 6.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta kirjaliku vormikohase aruande hiljemalt järgmise aasta 1. veebruariks.

 (2) Aruande vormi kinnitab vallavalitsus. Aruandes kajastatakse:
 1) kultuuriorganisatsiooni nimi, osalejate arv;
 2) toetuse kasutamise valdkond;
 3) eraldatud toetuse summa;
 4) toetuse kasutamise aeg;
 5) lühiülevaade kultuuriorganisatsiooni tegevusest tegevustoetuse perioodil;
 6) kultuuriorganisatsiooni saavutused tegevustoetuse kasutamise perioodil, osavõtt valdkonna suurüritustest;
 7) tegevustoetuse ja kaasfinantseerijatelt saadud tulud ning tegevuskulud kululiikide kaupa;
 8) muud andmed, mida vallavalitsus peab oluliseks.

 (3) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus. Järelevalve käigus on vallavalitsusel õigus:
 1) nõuda toetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
 2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
 3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda väljamakstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

§ 7.  Rakendussätted

  Määruse § 3 lõikes 1 sätestatud taotlus esitatakse 2012. aastal vallavalitsusele hiljemalt 15. oktoobriks.

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json