Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuste maksmine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2012, 22

Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuste maksmine

Vastu võetud 22.12.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 42 lõige 4 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 42 lg 3 alusel riigieelarvest Järvakandi valla eelarvesse sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägist abivajavate isikute või perekondade toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste maksmist ja sotsiaalteenuste osutamist.

§ 2.  Sotsiaaltoetuse subjekt

  Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse majanduslikult raskes olukorras peredele (üksik-isikutele), kui pere toetamine on hädavajalik, toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja leevendamiseks või perekonna toimetulekuvõime soodustamiseks ning sotsiaalteenuse tasumiseks. Samuti makstakse toetust õnnetusjuhtumite ja kriisiolukordade puhul (perekonnaliikme surm, invaliidistumine või haigus, tulekahju, vargus, elamu või korteri vee-, kanalisatsiooni või soojatrassi avarii, jmt.)

§ 3.  Täiendava sotsiaaltoetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toetuse eraldamise aluseks on taotleja poolt vallavalitsusele esitatud kirjalik avaldus, sotsiaalkomisjoni või sotsiaalnõuniku ettepanek.

 (2) Toetuse määramisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisukorda, ülalpeetavate arvu ja võimet toime tulla.

 (3) Toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsustab vallavalitsus.

 (4) Määratud toetus kantakse taotleja, teenuse osutaja või abivajaja pangaarvele või makstakse välja sularahas.

§ 4.  Rakendussätted

  Rakendada määrust tagasiulatuvalt 1.detsembrist 2010.a.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees