SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2013, 6

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 16.10.2007 nr 12
KO 2007, 2028, 170
jõustumine 01.11.2007

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 ja "Sotsiaalhoolekande seaduse" § 121 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Lapsehoiuteenuse rahastamise kord (edaspidi kord) reguleerib lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikute ringi, lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavaid nõudeid, lapsehoiuteenuse rahastamise tingimusi, taotlemist, rahastamise korraldust, aruandlust ja järelevalvet.

§ 2.  Lapsehoiuteenuse otstarve

  Lapsehoiuteenus on puudega lapse vanema, lepingulise hooldaja või eestkostja (edaspidi esindaja) toimetulekut või töötamist toetav, samuti puudega lapse esindajale puhkust võimaldav teenus, mille osutamise vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

2. peatükk Lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikud 

§ 3.  Lapsehoiuteenuse osutaja

  Lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsusüksuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on Võru maavanema antud kehtiv tegevusluba.

§ 4.  Lapsehoidja

 (1) Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse. Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema lapsehoidja kutsetunnistus.

 (2) Lapsehoidja peab olema täieliku teovõimega ning lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning:
 1) tal on lapse kasvatamiseks vajalikud isikuomadused;
 2) temalt ei ole ära võetud vanema õigusi ega ole ära võetud last ilma vanema õiguste äravõtmiseta;
 3) teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
 4) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana kuriteos, mille eest seadus näeb karistusena ette vangistuse, ja tal ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 5) tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest.

§ 5.  Lapsehoiuteenuse saaja

  Lapsehoiuteenuse saajaks on raske või sügava puudega laps, kui hoiuteenuse vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis.

3. peatükk Lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavad nõuded 

§ 6.  Lapsehoiuteenuse osutamine

 (1) Lapsehoidja lähtub oma töös lapse huvidest, esindaja juhistest, lapsehoiuteenuse osutaja ja esindaja vahel sõlmitud lepingust ning õigusaktidest.

 (2) Lapsehoiuteenuse päevakava määratakse kindlaks lapsehoidja ja lapse esindaja vahelises lepingus, võttes arvesse lapse vanust, vajadusi, sh. erivajadusi ja lapsehoiu kestust päevas.

 (3) Lapsehoiuteenust võib osutada lapse või lapsehoidja eluruumis või muudes lapsehoiuks sobivates ruumides.

§ 7.  Tervisekontroll

  Lapsehoidja, samuti muu isik, kes viibib perioodiliselt ruumides, kus osutatakse lapsehoiuteenust, peab läbima korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringu, ja neil peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud nõudmisel esitama enda ja muu isiku eelnimetatud tervisetõendi.

§ 8.  Lapsehoidja juures teenusel olevate laste arv

 (1) Lapse eluruumides võib lapsehoidja korraga hoida kuni viit last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud. Väljaspool lapse eluruume võib lapsehoidja hoida korraga kuni 10 last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud.

 (2) Kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis last, loetakse igat lapsehoiuteenusel viibivat raske või sügava puudega last, alla kolmeaastast last ning lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavat raske või sügava puudega isikut ja alla kolmeaastast last kahe lapse eest.

§ 9.  Lapse toitlustamine

  Kui lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui neli tundi päevas, tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahelisele lepingule.
 1) Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapse eluruume, tagab lapse toitlustamise lapsehoiuteenuse osutaja vastavalt toiduseaduses sätestatule.

§ 10.  Ruumidele esitatavad tervisekaitsenõuded

 (1) Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid vastama „Rahvatervise seaduses“ lapsehoiuteenusele kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

 (2) Kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides ning lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui neli tundi päevas, võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahelisele lepingule.

§ 11.  Nõuded lapsehoiuteenuse osutamise juures viibivatele isikutele

  Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peab muu seda eluruumi kasutav täieliku teovõimega isik olema lastega koosolemiseks vajaliku vaimse tervisega ning vastama järgmistele nõuetele:
 1) temalt ei ole ära võetud vanema õigusi ega ole ära võetud last ilma vanema õiguste äravõtmiseta;
 2) teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest;
 3) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana kuriteos, mille eest seadus näeb karistusena ette vangistuse, ja tal ei ole karistatust tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
 4) tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest;
 5) teda ei ole karistatud või tema suhtes kohaldatud sundravi seksuaalkuritegude eest.

4. peatükk Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused 

§ 12.  Lapsehoiuteenuse rahastamise eeldused

 (1) Õigus taotleda lapsehoiuteenuse rahastamist tekib esindajal pärast „Vanemahüvitise seaduse“ alusel saadava hüvitise maksmise lõppemist ning lõpeb lapse minekul koolieelsesse lasteasutusse või õppimaasumisel üldhariduskooli.

 (2) Riigi poolt rahastatakse lapsehoiuteenust eeldusel, et:
 1) Võru Maavalitsuse kaudu on Antsla valla eelarvesse kantud raha raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud teenuse hinnale ja maksimaalsele maksumusele;
 2) lapse hoiuteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
 3) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse §-s 251 sätestatud lapse perekonnas hooldamine;
 4) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses;
 5) lapse esindaja on valinud nõuetele vastava lapsehoiuteenuse osutaja ning sõlminud temaga lepingu.

 (3) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi korral võib neid jooksva eelarveaasta 1. oktoobrist alates kasutada raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaalteenuste kompenseerimiseks ning uute teenuste arendamiseks, sealhulgas:
 1) transporditeenus lapse viimisel ravi-, rehabilitatsiooni- või haridusasutusse;
 2) perede nõustamisteenus;
 3) lastele isikliku abistaja ja tugisiku teenus;
 4) pereliikmete viibimine koos lapsega rehabilitatsiooniteenusel;
 5) puudega lapsele eluaseme kohandamine;
 6) teised puudega lapse ja tema perekonna olukorda ning toimetulekut parandavad teenused.

§ 13.  Lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemine

 (1) Lapse esindaja esitab Antsla Vallavalitsusele lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemiseks vormikohase kirjaliku taotluse (lisa 1) koos alljärgnevate dokumentidega:
 1) lapse isikut tõendav dokument;
 2) eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument (esmakordsel taotlemisel);
 3) lapse sünnitunnistus (esmakordsel taotlemisel);
 4) esindaja ja lapsehoiuteenuse osutaja vahel sõlmitud leping;
 5) lapsehoiuteenuse osutaja kutsetunnistuse koopia ja maavanema poolt väljastatud tegevusluba;
 6) raske või sügava puudega lapse rehabilitatsiooni plaan ja arstliku ekspertiisi komisjoni otsus puude raskusastme kohta;

 (2) Raske või sügava puudega lapse puhul, kes ei kasuta lapsehoiuteenusest, esitada teiste teenuste kasutamist tõendavad kuludokumendid.

§ 14.  Lapsehoiuteenuse rahastamise otsustamine

 (1) Antsla Vallavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenuse rahastamise kohta 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitakse haldusleping.

 (3) Kui taotlust ei rahuldata, saadab Antsla Vallavalitsus taotlejale põhjendatud otsuse.

5. peatükk Lapsehoiuteenuse rahastamise korraldus 

§ 15.  Lapsehoiuteenuse toetus ja selle suurus

 (1) Lapsehoiuteenuse rahastamise taotluse rahuldamisel määratakse lapsehoiuteenuse osutajale toetus (edaspidi lapsehoiuteenuse toetus) iga lapsehoiuteenuse saaja kohta kuus. Kui lapsehoiuteenuse saaja hakkab lapsehoiuteenust kasutama kalendrikuu kestel, siis eraldatakse toetus alates järgmisest kalendrikuust.

 (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse hind ja maksimaalne maksumus kalendriaastas kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 16.  Lapsehoiuteenuse toetuse ülekandmine

  Antsla Vallavalitsus tasub lapsehoiuteenuse osutajale temaga sõlmitud lepingu kohaselt esitatud kuludokumentide alusel 14 tööpäeva jooksul.

§ 17.  Lapsehoiuteenuse toetuse kasutamine

  Lapsehoiuteenuse osutaja võib lapsehoiuteenuse toetust kasutada personali- ja majandamiskulude katteks.

§ 18.  Lapsehoiuteenuse osutaja teavitamiskohustus

 (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud Antsla Vallavalitsusele kirjalikult teavitama lapsehoiuteenuse osutamise lõppemisest iga lapsehoiuteenuse saaja puhul viie tööpäeva jooksul.

 (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud Antsla Vallavalitsust teavitama kõikidest muutustest, mis tingivad või võivad tingida lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise lõpetamise. Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama Antsla Vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 19.  Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise lõpetamine

 (1) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse lapsehoiuteenuse saajale lapsehoiuteenuse osutamise lõppemisest. Kui lapsehoiuteenuse saaja lõpetab lapsehoiuteenuse kasutamise kalendrikuu kestel, siis lõpetatakse toetuse eraldamine alates järgmisest kalendrikuust.

 (2) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine lõpetatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi.

§ 20.  Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise peatamine

 (1) Antsla Vallavalitsus peatab lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise, kui on oht, et lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi. Peatamise ajal selgitatakse asjaolusid ning otsustatakse, kas toetuse eraldamist jätkatakse või toetuse eraldamine lõpetatakse ning üle kantud toetus nõutakse tagasi.

 (2) Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamine peatatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei luba Antsla Vallavalitsuse esindajat lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli teostamiseks või ei esita tähtaegselt nõutud andmeid ja dokumente.

§ 21.  Lapsehoiuteenuse toetuse tagasinõudmine

  Kui lapsehoiuteenuse osutamisel ei täideta käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi, riiklikes registrites, taotluses või lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid, lapsehoiuteenuse osutajal on maksuvõlgnevus, ta ei kasuta toetust sihipäraselt – sellisel juhul on Antsla Vallavalitsusel õigus nõuda alates eelnevalt loetletud asjaolude ilmnemisest eraldatud toetus tagasi.

6. peatükk Lapsehoiuteenuse aruandlus ja järelevalve 

§ 22.  Lapsehoiuteenuse järelevalve

 (1) Lapsehoiuteenuse rahastamisel kontrollitakse käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eelduste täitmist taotluse saamisel ja edaspidi vajadusel.

 (2) Antsla Vallavalitsus võib nõuda lapsehoiuteenuse osutajalt igal ajal lapsehoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist. Lapsehoiuteenuse osutaja peab lubama vallavalitsuse esindaja lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

7. peatükk Lõppsätted 

§ 23.  Korra rakendamine

 (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osas rakendub kord 01. novembril 2007.a.

 (2) Avaldada Käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus ja Antsla valla veebilehel.

§ 24.  Korra jõustumine

  Käesolev kord jõustub 01. novembril 2007. a.

Jarek Jõela
volikogu esimees

Lisa 1  Lapsehoiuteenuse rahastamise taotlus