Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Linda Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2013, 9

Linda Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 27.11.2007 nr 16
KO 2007, 2306, 191
jõustumine 01.12.2007

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" paragrahv 22 lõike 1 punkti 34 ja "Rahvaraamatukogu seaduse" paragrahv 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Linda Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

  (2) Raamatukogu on Antsla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Raamatukogul on Antsla valla eelarve koosseisus oma eelarve.

  (4) Raamatukogu asukoht on Kobela alevik Antsla vald Võru maakond.

  (5) Raamatukogu teeninduspiirkond on Antsla valla (edaspidi vald) haldusterritoorium.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Antsla Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

  (7) Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab vallavolikogu.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Tegevuse eesmärgi täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja arvuti kasutamise võimaldamine vastavalt "Avaliku teabe seadusele") valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt "Rahvaraamatukogu seadusele", raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, koopiad, printimine jms);
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud kasutajale kättesaadavaks;
  4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudest puuduvad teavikud (mitte ilukirjandus) teistest raamatukogudest;
  5) peab arvet kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  7) koostab, täiendab ja parandab kogude andmebaasi;
  8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  9) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  10) korraldab avaliku internetipunkti tööd.

§ 3.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab tähtajalise või tähtajatu töölepingu vallavanem.

  (2) Raamatukogu direktor peab vastama "Rahvaraamatukogu seaduse" paragrahvis 7 sätestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu direktor:
  1) korraldab ja kavandab raamatukogu tööd;
  2) esindab raamatukogu vastavalt põhimäärusele;
  3) korraldab raamatukogu töö ja kogude arvestust ja analüüsi ning seadusega kehtestatud aruannete koostamist ja esitamist;
  4) organiseerib põhikogu inventuuri iga kümne aasta järel või vastavalt vallavalitsuse nõudmisele;
  5) koostab raamatukogu eelarve ja teeb selles osas ettepanekuid vallaeelarve eelnõu kohta;
  6) taotleb sihtasutustelt, sihtkapitalidelt jm täiendavaid rahalisi vahendeid kogu täiendamiseks raamatute ja muude infokandjatega, inventari ning töövahenditega, vastutab eelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;
  7) esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitamiseks;
  8) korraldab raamatukogu majandamist eelarve piires.

  (5) Raamatukogu direktoril on õigus:
  1) määrata personali koosseis vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud koosseisudele ja eelarvele;
  2) saada vallavalitsuselt raamatukogu tööks vajalikku informatsiooni;
  3) tegeleda pidevalt erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega, osaleda vajalikultäienduskoolitusel raamatukogu eelarves täienduskoolituseks personalile kinnitatud mahus.

  (6) Personali tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töölepingutega ja ametijuhenditega.

§ 4.   Raamatukogude nõukogu

  (1) Raamatukogu teeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks ja teiste valla raamatukogudega koostöö koordineerimiseks moodustab Vallavalitsus kolmeliikmelise raamatukogude nõukogu (edaspidi nõukogu).

  (2) Vallavalitsus nimetab nõukogu liikmed neljaks aastaks. Raamatukogu direktor ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid tal on õigus osa võtta kõigist nõukogu koosolekutest.

  (3) Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõukogu liige tagasi kutsuda.

  (4) Nõukogu pädevus:
  1) vallavalitsusele ettepanekute tegemine raamatukogude teeninduse korraldamiseks;
  2) raamatukogude töö hindamine ja ettepanekute tegemine vallavalitsusele;
  3) raamatukogude eelarvete läbivaatamine ja arvamuse andmine;
  4) raamatukogude vahelise koostöö koordineerimine;
  5) muude raamatukogude jaoks oluliste küsimuste arutamine.

  (5) Nõukogu töökord:
  1) nõukogu töövorm on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas;
  2) nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks nõukogu liiget, sh nõukogu esimees;
  3) nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks liiget;
  4) nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusele tulevad küsimused ja nende kohta vastu võetud otsustused ning otsustajate või küsimuse algatajate eriarvamused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid esitatakse vallavalitsuse kantseleisse viie tööpäeva jooksul;
  5) nõukogu esimees esitab protokollid iga kalendriaasta lõpus raamatukogu direktorile, kes korraldab vastavalt asjaajamise korrale protokollide säilitamise ja arhiivi üleandmise.

§ 5.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenused on tasulised, mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu. Eeskirja teeb igale lugejale teatavaks raamatukogu direktor.

  (6) Raamatukogu lugejatele võidakse kohaldada "Rahvaraamatukogu seaduse" paragrahvis 17 sätestatud vastutust.

  (7) Töökord raamatukogus määratakse kindlaks kultuuriministri määrusega kinnitatud töökorralduse juhendiga.

§ 6.   Raamatukogu varad ja vahendid

  (1) Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teiste füüsiliste ning juriidiliste isikute poolt.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Raamatukogu kulud on:
  1) personalikulud;
  2) teavikute soetamise kulud;
  3) majandamiskulud.

  (4) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

  (2) Raamatukogu peab statistilist arvestust ning esitab statistilise ja sisulise töö aruande Võrumaa Keskraamatukogule.

  (3) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus ja raamatukogude nõukogu.

  (4) Raamatukogu varade sihtotstarbelist kasutamist revideerib vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 8.   Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab vallavalitsus.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus avalikustatakse Antsla valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teatajas.

  (2) Määrus jõustub 1. detsembril 2007. a.

Jarek Jõela
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json