SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2013, 19

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Vastu võetud 29.10.2010 nr 36
jõustumine 10.11.2010

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 282 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab Kullamaa valla täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra.

 (2) Käesoleva korra rakendamise eesmärgiks on puuetega isikutele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajavad abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, vajaliku abi tagamine.

§ 2.  Mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) Hooldatav - kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega täisealine isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.
 2) Hooldaja – kohaliku omavalitsuse poolt määratud teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve.
 3) Hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega või kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
 4) Hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelvalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.

§ 3.  Hoolduse seadmine

 (1) Hooldus seatakse hooldusvajadusega täisealisele isikule (edaspidi hooldatav), kellele eestkoste seadmine ei ole vajalik ning kes vajab oma vaimse või kehalise puude tõttu kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet.

 (2) Hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata isikule, kellele on kohtu poolt seatud eestkoste ning määratud eestkostja.

 (3) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel põlvnemisest tuleneva ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps) või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada Kullamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatavate sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamise teel.

 (4) Erandkorras seatakse hooldus hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldustvajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust.

 (5) Hooldus seatakse hooldatavale, kelle elukohana on Rahvastikuregistrisse kantud Kullamaa vald ja kelle tegelik elukoht on Kullamaa vald.

§ 4.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

 (1) Hooldajaks taotleja esitab Kullamaa valla sotsiaalnõunikule taotluse, millele lisatakse:
 1) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
 2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;
 3) hooldatava kirjalik nõusolek talle hooldaja määramise kohta.

 (2) Sotsiaalnõunik teeb hooldatavale kodukülastuse, mille käigus viiakse läbi hindamisintervjuu ja täidetakse hooldusvajaduse hindamise akt. Hindamise akti põhjal selgitatakse välja hooldatava hooldusvajadus ja taotleja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamiseks. Hindamise akti vormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või kui dokumentides või taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalnõunik taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 5.  Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

 (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest.

 (2) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

 (3) Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle alaline elukoht on Kullamaa vald.

 (4) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

 (5) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
 1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
 2) kordushindamise läbiviimise tähtajani.

 (6) Üks hooldaja võib hooldada kuni kahte hooldatavat.

§ 6.  Hooldaja kohustused

  (1) Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
 1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise ja suhtlemisega;
 2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
 3) teavitama sotsiaalnõunikku hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
 4) teavitama sotsiaalnõunikku hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 7.  Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

 (1) Hoolduse seadmine ja/või hooldajaks määramine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega kui:
 1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tinginud asjaolud;
 2) hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
 3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
 4) hooldatav asub alaliselt elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
 6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
 7) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

 (2) Käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine omaalgatusel lõpetada.

 (3) Hoolduse seadmine ja/või hooldaja määramine lõpetatakse alates hooldusvajaduse möödumisest või hooldusvajaduse äralangemisest.

§ 8.  Perekonnaseaduse alusel määratud hoolduste kehtivus

  Kullamaa Vallavalitsuse korraldusega perekonnaseaduse alusel seatud hooldused ja hooldaja määramised kehtivad kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani või kuni hooldusvajaduse korduvhindamise läbiviimise tulemusel uue otsuse tegemiseni.

§ 9.  Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostatakse sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10.11.2010.

Tiia Topper
Volikogu esimehe asendaja