Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kullamaa valla sotsiaalkorteri taotlemise, üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2013, 20

Kullamaa valla sotsiaalkorteri taotlemise, üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 29.10.2004 nr 52
jõustumine 09.11.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.02.201119.02.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1. p. 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, elamuseaduse § 8 p.2 ja Kullamaa Vallavolikogu 27.10.2000.a. otsuse nr. 3.2. “Sotsiaaleluruumide kinnitamine” alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib Kullamaa vallale kuuluvate sotsiaalkorterite taotlemist, üürile andmist ja kasutamist.

 (2) Munitsipaalomandis oleva eluruumi kinnitab sotsiaalkorteriks vallavolikogu.

 (3) Sotsiaalkorterite üürile andmist otsustab Kullamaa Vallavalitsus.

 (4) Sotsiaalkorterite haldamist korraldab Kullamaa Vallavalitsus.

 (5) Sotsiaalkorterite üürimäärad otsustab Kullamaa Vallavalitsus.

§ 2.  Mõisted

 (1) Sotsiaalkorter – munitsipaalomandis olev eluruum sotsiaalteenust vajava isikule kasutusse antav, mis koosneb ühest või mitmest toast ning abiruumidest.

 (2) Sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

 (3) Eluasemeteenuse osutamine – sotsiaalkorteri üürile andmine sotsiaalteenust vajavale isikule.

 (4) Eluasemekulud - kulud, mis koosnevad üürist, küttest, tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse, tarbitud elektrienergia ja üldelektri maksumusest.

 (5) Sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

§ 3.  Sotsiaalkorteri taotleja

 (1) Sotsiaalkorterit on õigustatud taotlema Kullamaa valla elanikeregistrisse kantud isikud.

 (2) Sotsiaalkorteri üürile andmist võimaldatakse, vaba sotsiaalkorteri olemasolu korral, isikule või perekonnale, kes ei olesuuteline ja võimeline endale või oma perekonnale sobivat eluruumi tagama:
 1) isikud, kelle eluruum on hävinenud või elamiskõlbmatu;
 2) isikud, kes on kohtuotsuse alusel eluruumist välja tõstetud;
 3) isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed hooldajad;
 4) puudega isikud;
 5) kriisipered, kes vajavad sotsiaalteenuseid, sealhulgas laste hoolekannet;
 6) hoolekandeasutusest (erikool, hooldekodu, lastekodu) tagasipöördunud isikud, kes enne hoolekandeasutusse suunamist elasid alaliselt Kullamaa vallas;
 7) kinnipidamiskohast vabanenud isikud, kes enne kinnipidamiskohta paigutamist elasid alaliselt Kullamaa vallas;
 8) isikud, kes muudel asjaoludel on sattunud väljapääsmatusse olukorda.

§ 4.  Sotsiaalkorteri taotlemine

 (1) Sotsiaalkorteri taotlemiseks tuleb esitada Kullamaa Vallavalitsusele kirjalik avaldus.

 (2) Avaldusele lisatakse:
 1) koopia isikut tõendavast dokumendist;
 2) koopia pendionitunnistusest;
 3) koopia puuet tõendavast dokumendist;
 4) tõend perekonnakoosseisu kohta;
 5) koopia hoolekandeasutusest tagasipöördumist tõendavast dokumendist;
 6) kohtuotsuse koopia eluruumist väljatõstmise kohta;
 7) tõendid taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekute ja vara (kinnisasjad, registrisse kantud vallasasjad, hoiused, väärtpaberid jne) kohta;
 8) vajadusel täiendavad dokumendid, mis tõendavad sotsiaalkorteri taotlemise põhjendatust.

§ 5.  Üürilepingu sõlmimine, pikendmine ja lõpetamine

 (1) Sotsiaalkorteri kasutusse andmise otsustab vallavalitsus. Väljapääsmatu olukorra puhul võib vastava esialgse otsuse teha sotsiaalnõunik.

 (2) Sotsiaalnõunik sõlmib taotlejaga sotsiaalkorteri üürilepingu tähtajaga kuni üks (1) aasta kohustusega vabastada korter üürilepingu tähtaja möödumisel.

 (3) Üürilepingu pikendamiseks esitab sotsiaalkorteri kasutaja vallavalitsusele avalduse vähemalt kuu enne üürilepingu tähtaja lõppemist. Avalduse mitte esitamisel lõpeb üürileping lepingus märgitud tähtajal.

 (4) Üürilepingu tähtaja pikendamisel lähtutakse:
 1) sotsiaalteenuste osutamise vajalikkusest;
 2) senise sotsiaalkorteri sobivusest ja vajalikkusest üürnikule;
 3) eluasemekulude tähtaegsest tasumisest;
 4) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

 (5) Üürilepingu lõpetamine toimub elamuseaduses, võlaõigusseaduses ning sõlmitud üürilepingus ettenähtud korras.

 (6) Kui sotsiaalkorter ei ole sihtotstarbelises kasutuses, võib vallavalitsus anda loa korteri kasutamiseks ka käesoleva määruse §-s 3 nimetamata juhtudel. Sellisel juhul tuleb lepingus ette näha, et korter vabastatakse 3 tunni jooksul arvates sihtotstarbelise kasutamise vajaduse tekkimisest. Tasu suuruse määrab vallavalitsus.
[ - jõust. 19.02.2011]

§ 6.  Kasutamine

 (1) Sotsiaalkorteri kasutamine toimub üürilepingus sätestatud korras ja tingimustel.

 (2) Üürnikul ei ole õigust sotsiaalkorterit allüürile anda.

 (3) Üürnik võib sotsiaalkorterisse majutada isikuid, kes olid märgitud sotsiaalkorteri taotlusel.

 (4) Üürnik on kohustatud kasutama sotsiaalkorterit ja teisi abiruume ning kinnistut vastavalt nende otstarbele ning arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega.

 (5) Sotsiaalkorteri ja üldkasutatavate abiruumide kasutamisega seotud eluasemekulud maksavad üürnikud oma sissetulekutest.

 (6) Kui üürniku sissetulekud ei ole küllaldased eluasemekulude tasumiseks, taotleb üürnik sotsiaaltoetust.

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Kontrolli sotsiaalkorterite kasutamise ja üür5ilepingu tähtaegadest kinnipidamise üle

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Käesolev määrus jõustub 3 (kolm) päeva peale avalikustamist.