HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsevanemate poolt õppekulu osaline katmine Kullamaa Lasteaias

Lapsevanemate poolt õppekulu osaline katmine Kullamaa Lasteaias - sisukord
Väljaandja:Kullamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2013, 22

Lapsevanemate poolt õppekulu osaline katmine Kullamaa Lasteaias

Vastu võetud 26.11.2010 nr 42
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõige 1 punkt 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Vanemate poolt kaetava osa määr

  Kehtestada Kullamaa Lasteaias lapsevanemate poolt kaetava osa määr (personali töötasude, sotsiaalmaksu, majandamiskulude ja õppevahendite kulude osaliseks katmiseks lasteasutuse eelarves) on 10 eurot kuus lapse kohta.

§ 2.  Paragrahvi pealkiri

 (1) Lapse puudumine lasteaiast ei vabastata üldjuhul vanemaid vanemate poolt kaetava osa maksmisest.

 (2) Vanemate poolt kaetava osa maksmisel on aluseks laste nimekiri iga kuu esimese kuupäeva seisuga.

 (3) Vanemate poolt kaetav osa tuleb tasuda iga kuu viimaseks tööpäevaks ülekandega arve alusel Kullamaa Vallavalitsuse arveldusarvele.

 (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab rohkem kui 10 tööpäeva, tasutakse vanema osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 3.  Määruse rakendamine

 (1) Kullamaa Vallavolikogu 16.02.2007 a määrus nr 8 „Lapsevanemate poolt õppekulu osaline katmine Kullamaa Lasteaias“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01.01.2011.a.

Einar Pärnpuu
Volikogu esimees