Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2014, 7

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Vastu võetud 18.09.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 1120 eurot;

2) 4-10 rühma 1265 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1365 eurot.";

3) paragrahvi 4 lõike 3 sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pedagoogi (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31 nimetatud) töötasu alammäär kuus on järgmine:";

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust järgmine:

1) noorempedagoog ja pedagoog 800 eurot;

2) vanempedagoog 808 eurot;

3) pedagoog-metoodik 922 eurot.";

5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 426 eurot kuus.".

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. septembrist 2014.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json