KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2014, 21

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 18.09.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Karksi vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise nõuded eesmärgiga tagada üritustel avalik kord ja turvalisus.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (4) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Karksi valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

  (5) Määrust kohaldatakse kooskõlas Karksi valla põhimäärusega ja Karksi valla heakorra- eeskirjaga.

  (6) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Karksi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 3.   Ürituse taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse (lisa) koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusse.

  (2) Loa taotluse vorm on kättesaadav Karksi valla veebilehel www.karksi.ee või paberkandjal
vallavalitsuses.

  (3) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) nimetus ja vorm (nt vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) korraldajaga sidepidamiseks telefon, e-post, jms (selle olemasolu korral);
  7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  8) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
  9) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

  (4) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Vallavalitsuse kantselei registreerib esitatud taotluse.

  (2) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja).

  (3) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, menetletakse taotlust edasi.

  (4) Kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, võib jätta taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikult.

  (5) Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab § 5 lõike 2 punkti 1 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (6) Ürituse loa annab vallavalitsus korraldusega, milles ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

  (7) Ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber, telefoni number ja e-post;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Karksi valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  6) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 6.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
  5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
  6) tagama juurdepääsu üritusega piirnevatele kinnistutele.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Karksi valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Avaliku ürituse kontrollimine

  Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad vallavalitsuse poolt nimetatud ametnikud.

§ 9.   Vastutus

  Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 10.   Õigusaktide muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Muuta Karksi Vallavolikogu 20. aprilli 2011. a määruse nr 42 „Karksi valla heakorraeeskiri“ § 1 lõiget 3 ja sõnastada järgmiselt: „ (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus Karksi valla jäätmehoolduseeskirjaga, Karksi valla kaevetööde eeskirjaga, Karksi valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga, Karksi valla ehitusmäärusega ning teiste õigusaktidega.“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 16. märtsi 2005. a määrus nr 67 „Avaliku korra eeskirja kehtestamine“.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2014. a.

Siret Vene
Volikogu esimees

Lisa Karksi vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json