SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Rõngu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2016, 1

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 22.09.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Rõngu valla poolt osutatava sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi transporditeenus) taotlemine, määramine ja osutamine.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Sotsiaaltransporditeenus on ravi- või ametiasutuse külastamiseks osutatav ühe- või mitmekordne teenus.

 (2) Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Rõngu vallas elavatele inimestele, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduautot või kellel ei ole seda iseseisvalt võimalik korraldada.

 (3) Teenust osutatakse tööpäevadel.

§ 3.  Transporditeenuse osutaja

 (1) Teenuse osutajaks on Rõngu vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Vallavalitsus osutab teenust vallale kuuluva sõiduautoga.

§ 4.  Transporditeenuse taotlemine ja määramine

 (1) Transporditeenust vajav isik või tema seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele kirjaliku või suulise põhjendatud avalduse teenuse vajalikkuse kohta, milles on märgitud sõidu kuupäev marsruut ja otstarve.

 (2) Teenust vajav isik esitab avalduse teenuse saamiseks vähemalt viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega ja kiireloomuliste juhtumite korral hiljemalt samal päeval.

 (3) Otsuse selle kohta, kas isik on õigustatud transporditeenust saama ja kas vallavalitsusel on soovitud ajal võimalik teenust osutada, teeb sotsiaalteenistuse juhataja.

 (4) Transporditeenuse osutaja on kohustatud abivajajat abistama sõidukisse sisenemisel ja väljumisel, samuti abistama teda raviasutuses või ametiasutuses asjaajamisel kui abivajaja tervislik seisund seda nõuab.

§ 5.  Transporditeenuse hind ja selle eest tasumine

 (1) Transporditeenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

 (2) Teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta peab arvestust teenuse osutaja arvestuslehe alusel.

 (3) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest arve alusel ülekandega Rõngu vallavalitsuse arvelduskontole.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Sulev Kuus
volikogu esimees