ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2017, 3

Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.  Üldalused

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

 (2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m² eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta.

 (3) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse arvesse eluruumi üldpind.

 (4) Kui eluruumi kasutab üksinda elav pensionär, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m2.

§ 3.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
 1) üür kuni 5 eurot 1 m² kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
1. kaugküttega eluruum kuni 3 eurot 1 m² kohta kuus;
2. mittekaugküttega eluruum kuni 3 eurot 1 m² kohta kuus;
3. elektriküttega eluruum kuni 3 eurot 1 m² kütteperioodil (01.10 - 30.04);
 7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 25 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 8) majapidamisgaasi maksumus kuni 14 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 9) maamaksukulu kuni 0,50 eurot 1 m² kohta kuus;
 10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,50 eurot 1 m² kohta kuus;
 11) olmejäätmete veotasu kuni 7 eurot iga pereliikme kohta kuus.

 (2) Piirmääradest väiksemate eluruumi alaliste kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

 (3) Juhul kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kihelkonna Vallavolikogu 26.05.2015 määrus nr 6 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees