HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2017, 5

Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamise ning sõidukulu hüvitamise kord

Vastu võetud 21.09.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse kooskõlas Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punktiga 8, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõikega 3 ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ning ühistranspordiseaduse § 35 lõike 2.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Kihelkonna vallas (edaspidi vald) elavate statsionaarses õppevormis põhiharidust ja üldkeskharidust omandavatele ja huvihariduses osalevate õpilaste transpordi korraldamist ja sõidukulude hüvitamist kodu ja elukohajärgse kooli vahel.

 (2) Sõidukulud hüvitatakse õppetöö perioodil. Täiendava õppetöö korral on hüvitise saamiseks vajalik õpilase või vanema poolt esitatud taotlus koos koolipoolse kinnitusega.

§ 2.  Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) valla õpilasliinid on liinid, millel teostatakse õpilaste transporti kindlatel kellaaegadel ja liinidel valla põhikoolides käivatele kooli teeninduspiirkonnas elavatele õpilastele;
 2) kiipkaart on maakonnaliini teenindavate vedajate poolt väljastatav dokument, mis annab õiguse sõita õppeperioodi igal koolipäeval ühistranspordiga ühe sõidusuuna kodust haridusasutusse või huvikooli ja tagasi;
 3) sõidukulude hüvitamise leping (edaspidi leping) on leping Kihelkonna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja lapsevanema vahel, millega hüvitatakse valla huvikooli jõudmiseks tehtav transpordi kulu.

§ 3.  Õpilasliini korraldamine

 (1) Vallavalitsus sõlmib vajadusel õpilasliine teenindavate vedajatega vastavalt läbi viidava riigihanke tulemustele hankelepingu.

 (2) Õpilasliinide sõiduplaanid vaadatakse üle 20. augustiks. Õpilasliinide sõiduplaanid avalikustatakse valla veebilehel ja valla koolide veebilehtedel hiljemalt 30. augustiks.

 (3) Õpilasliini sõiduplaani võib erandjuhtudel (koolist mittesõltuvatel asjaoludel või õppekava vajadusest tulenevalt) muuta kooli direktor arvestusega, et vedajat ja lapsevanemaid on teavitatud.

 (4) Õpilasliinidega võivad lisaks tasuta sõita:
 1) koolieelikud koos täiskasvanud saatjaga lasteaeda, tingimusel, et bussis on kohti ja et lasteaed jääb õpilasliini marsruudile;
 2) rahvastikuregistri järgselt vallas mitte elavad õpilased kui õpilasliini kasutatakse sõiduks vallas asuvasse kooli ja tagasi;
 3) koolitöötajad.

§ 4.  Kiipkaardi taotlemise ja väljastamise kord

 (1) Kiipkaarti on õigus taotleda vanemal ja/või õpilasel alates 18. eluaastast, kelle sõitu haridusasutusse riik ei hüvita.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikul tuleb kiipkaardi taotlemiseks esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Kiipkaart võimaldatakse vallavalitsusest õpilasele:
 1) elukohajärgsesse põhikooli jõudmiseks puudub võimalus kasutada õpilasliini;
 2) kes statsionaarses õppes omandab üldkeskharidust;
 3) kes õpib huvikoolis.

 (4) Kiipkaart kehtib ainult koos õpilaspiletiga kiipkaardil märgitud tähtajani.

 (5) Õpilane ja vanem on kohustatud õppeaasta keskel õpilase kooli nimekirjast kustutamisel, kooli vahetamisel või liini muutumisel kiipkaardi tagastama vallavalitsusele.

§ 5.  Transpordi kulude hüvitamine, taotlemine, menetlemine ja maksmine

 (1) Kui õpilane ei saa kasutada huvikooli sõiduks ühistransporti ja kasutab selleks vanemate poolt organiseeritud transporti (sõiduauto), kompenseeritakse sõit igakuiselt huvikooli ja tagasi kütusetšeki alusel vastava marsruudi bussipiletihinna väärtuses.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikul tuleb hüvitise taotlemiseks esitada vallavalitsuse kantseleisse vormikohane taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Hüvitamisele kuulub hiljemalt järgneva kuu 15. kuupäevaks vallavalitsuse kantseleisse laekunud vormikohane aruanne koos aruande pöördlehele kleebitud kütusetšekiga, millel on loetav kuupäev ja hind. Hilinenud taotlusi ei menetleta. Aruande vormi kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

 (4) Arvestust hüvituse suuruse üle ja selle väljamaksmist korraldab vallavalitsuse finantsvaldkonna eest vastutav osakond.

 (5) Hüvitise taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

 (6) Valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel õigus väljamakstud hüvitis tagasi nõuda.

§ 6.  Transpordikulude hüvitamise erijuhud

  Erijuhtumid otsustab vallavalitsuse korraldusega moodustatud vastav komisjon kirjaliku avalduse alusel.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) 2017/2018. õppeaasta algul kehtinud transpordi korraldamise regulatsioon kehtib õppeperioodi lõpuni.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees