HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2017, 6

Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides

Vastu võetud 21.09.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punktide 2, 21 ja 3 ning erakooliseaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides (edaspidi kord) sätestab Kihelkonna vallalt (edaspidi vald) toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja järelevalve toetuse kasutamise üle eraõiguslikele spordiklubidele sporditegevuse korraldamiseks ning erahuvikoolidele huvihariduse valdkonnas tegutsemiseks (koos edaspidi huvitegevus).

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) spordiklubi – sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, selts või muu ühing, mis tegutseb eraõigusliku juriidilise isiku või mittetulundusühinguna;
 2) erahuvikool – huvikooli seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev eraõigusliku juriidilise isiku asutus, mis võimaldab huvihariduse omandamist Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud õppekavade alusel.

§ 3.  Toetuse sihtotstarve

 (1) Toetust antakse Kihelkonna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud valla eelarves (edaspidi vallaeelarve) huvitegevuse valdkonnas tegutsemise toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

 (2) Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks ning treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ning muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Taotleja esitab Kihelkonna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) elektroonilises keskkonnas vormikohase taotluse järgnevaks kalendriaastaks antava toetuse osas hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks. Toetuse taotlemise vormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Taotluses märgitakse andmed taotleja ja tema esindaja kohta.

 (3) Taotlusele lisab taotleja täiendavalt alljärgnevad dokumendid:
 1) taotleja põhikiri (esmataotlejal);
 2) taotleja järgmise aasta huvihariduse tegevuseks planeeritud eelarve (kulude ja tulude pool);
 3) tegevusplaan taotletava kalendriaasta kohta;
 4) treenerite/juhendajate erialast haridust tõendava dokumendi koopia, kui treenerile ei ole omistatud treenerikutset;
 5) koopia treening- või tegevuskoha või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast lepingust (esmataotlejal).

 (4) Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav osakond kontrollib avalike registrite kaudu:
 1) õppekavade registreeringuid avalikes registrites;
 2) treenerikutse kehtivust Eesti Olümpiakomitee treenerikutsete registris;
 3) treeningrühmade andmeid (treenerid, treeningute maht, treening- või tunniplaan, õppetegevuse päevik) ning treeningutel osalevate laste nimekirja ja lapsevanemate kinnitusi valla hariduse registri (edaspidi register) alusel;
 4) maksuvõla puudumist Maksu- ja Tolliameti registris ja valla raamatupidamise andmebaasis.

 (5) Kahel või enamal erineval spordialal tegutsevate taotlejate puhul võetakse taotlusi vastu harrastatavate spordialade lõikes eraldi.

§ 5.  Taotluste menetlemine

 (1) Vallavalitsuse haridusosakond kontrollib taotluste vastavust käesoleva korra nõuetele.

 (2) Vallavalitsus moodustab esitatud taotluste menetlemiseks komisjoni. Komisjon vaatab taotlused sisuliselt läbi ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse saajate, toetuse suuruste ja toetuse väljamaksmise etappide kohta kalendriaastas lähtuvalt selleks antud vahendite suurusest eelarves.

 (3) Taotluse menetlejal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (4) Puuduste esinemisel taotluses teavitatakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 6.  Toetuse saajad

 (1) Toetust antakse üldjuhul valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile.

 (2) Toetust antakse huvitegevuseks, mis on suunatud lastele ja noortele vanuses 6–19 aastat, kelle elukohana on registreeritud valla territooriumil asuv aadress.

 (3) Toetust antakse taotlejale, kelle laste ja noortega tegelevatel treeneritel või juhendajatel on täidetud üks alljärgnevatest nõuetest:
 1) kehakultuurialane või pedagoogiline kõrgharidus;
 2) erialane haridus;
 3) Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse neljas tase.

 (4) Komisjonil on õigus teha ettepanek toetuse andmise kohta iga treeneri või juhendaja osas, kes ei vasta eelnimetatud nõuetele, lähtudes treeneri või juhendaja töötulemustest, saavutustest ja kogemusest.

 (5) Toetuse saaja on kohustatud esitama oma andmed hariduse registrisse ning täitma õppetegevuse päevikut vastavalt huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise korras toodud nõuetele.

§ 7.  Toetuse määramise kriteeriumid

 (1) Toetuste määramise ettepaneku tegemisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumitest:
 1) toetus määratakse taotlejale, kelle õppetöö kestuseks on hariduse registri alusel vähemalt 32 nädalat aastas;
 2) iga lapse ja noore kohta antakse toetust ühekordselt ühe valdkonna huvitegevuse kohta;
 3) toetust ei anta õpilase kohta, kes õpib samas valdkonnas valla munitsipaalhuvikoolis.

 (2) Toetuse suuruse arvestamisel võetakse aluseks eelarves vastavaks toetuseks ettenähtud vahendid. Toetusest jagatakse 20% välja tegevustoetusena ja 80% tingimustele vastavate õpilaste arvu põhiselt (edaspidi pearaha).

 (3) Pearaha arvutamisel on aluseks järgmised koefitsiendid:
 1) 0,8 – õppetöö maht on 2–3 õppetundi nädalas;
 2) 1,0 – õppetöö maht on 4 ja enam õppetundi nädalas (vähemalt kahel korral nädalas).

 (4) Toetuse suuruse arvutamisel korrutatakse vastav koefitsient pearaha suurusega.

 (5) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest juhul, kui toetuse taotlejal on riiklike või kohalike maksude osas võlgnevusi või tähtaegselt tasumata arveid valla ja tema hallatavate asutuste või sihtasutuste ees.

§ 8.  Toetuse andmise otsustamine

 (1) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab vallavalitsus toetuse andmise ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist lähtuvalt selleks eraldatud vahendite suurusest eelarves.

 (2) Toetuste andmisest või mitteandmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

 (3) Vallavalitsusel on õigus eelarveaasta jooksul toetuse suurust taotlejale muuta juhtudel, kui laste ja noorte arv huvikoolis või spordiklubis hariduse registri andmete alusel muutub.

 (4) Teave määratud toetuste kohta avaldatakse valla veebilehel.

§ 9.  Lepingu sõlmimine

  Ühe kuu jooksul toetuse määramise otsuse tegemise päevast sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga lepingu. Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse saaja andmed;
 2) toetuse saamise otstarve;
 3) toetuse suurus;
 4) toetatavate laste ja noorte arv;
 5) kohustus teavitada lapsevanemat ja vabastada lapsevanema avalduse olemasolul õppetasust (liikmemaksust) kuni 10% lapsi ja noori;
 6) õppetöö maht;
 7) toetuse ülekandmise tähtaeg;
 8) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
 9) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 10) toetuse suuruse muutmise regulatsioon.

§ 10.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Toetuse saaja tegevuse üle teostatakse kontrolli hariduse registri andmebaasi alusel.

 (2) Vallavalitsusel on õigus vajadusel nõuda toetuse saajalt asjakohaste dokumentide esitamist ning kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust ning nõuda täiendavaid seletusi.

 (3) Vallavalitsusel on õigus makstud toetus tagasi nõuda, kui:
 1) toetuse saaja ei esita andmeid hariduse registrisse või muid nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
 2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 3) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
 4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.  Rakendussäte

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Karl Teär
Vallavolikogu esimees