HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2017, 33

Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise kord

Vastu võetud 21.09.2017 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Määruse eesmärgiks on:
 1) huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määramine Pärnu linnas elavatele või tegutsevatele noortele vanuses 7-19 aastat, kes osalevad üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel või laagrites (edaspidi toetus);
 2) huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi (edaspidi stipendium) määramine Pärnu linnas tegutsevale õpetajale/juhendajale, et soodustada tema silmapaistvat ja/või Pärnule vajalikku tegevust ning motiveerida teda töötama või jätkama tööd huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas.

 (2) Toetuseid ning stipendiume antakse eelarvevahendite olemasolul.

§ 2.  Toetuste ning stipendiumite taotlemise üldpõhimõtted

 (1) Toetuse ja stipendiumi taotluse (edaspidi taotlus) võivad esitada juriidilised isikud ja asutused (edaspidi taotleja).

 (2) Taotlejal peavad olema täidetud järgmised nõuded:
 1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
 2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
 3) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

§ 3.  Toetuste ja stipendiumite taotlemine

 (1) Taotlus esitatakse Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) järgmiselt:
 1) toetuste taotlused üldjuhul üks kord kvartalis;
 2) stipendiumite taotlused üldjuhul kaks korda aastas;

 (2) Info taotluste esitamise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja kohalikus meedias.
(3) Taotlus peab sisaldama:
 1) lühikirjeldust ja põhjendust, mille jaoks toetust või stipendiumi taotletakse;
 2) toetuse kasutamise eelarvet või taotletava stipendiumi suurust.

§ 4.  Taotluste menetlemine

 (1) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesolevale määrusele.

 (2) Taotlusi menetleval teenistujal on vajaduse korral õigus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

 (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib haridus- ja kultuuriosakond sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, menetlus toetuse või stipendiumi määramiseks lõpetatakse.

 (4) Kui haridus- ja kultuuriosakond tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse või stipendiumi määramiseks.

§ 5.  Taotluste hindamine ja toetuse või stipendiumi eraldamine

 (1) Taotluste hindamiseks moodustab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) komisjoni.

 (2) Toetuste ja stipendiumite eraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega komisjoni ettepanekul. Korraldus on toetuse ja stipendiumi väljamaksmise aluseks.

 (3) Kui toetuse saajaks on linnavalitsuse hallatav asutus, täpsustatakse selle hallatava asutuse eelarvet toetuse summas, muutmata sealjuures linna eelarves toetusteks planeeritud kogumahtu.

 (4) Üldjuhul eraldatakse ühe taotleja kohta kuni kaks stipendiumit.

 (5) Sobivate kandidaatide puudumisel on õigus jätta toetus (toetused) või stipendium (stipendiumid) välja andmata.

 (6) Haridus- ja kultuuriosakond teavitab kirjalikult taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata.

§ 6.  Toetuste ja stipendiumite kasutamise põhimõtted

 (1) Toetuse ja stipendiumi saaja on kohustatud kasutama toetust või stipendiumi sihtotstarbeliselt. Mittesihtotstarbelisel kasutamisel on toetuse või stipendiumi saaja kohustatud toetuse andjale toetuse või stipendiumi tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

 (2) Kasutamata jäänud toetus või toetuse osa tuleb toetuse andjale tagastada 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

 (3) Stipendiumi taotleja on kohustatud haridus- ja kultuuriosakonda teavitama, kui stipendiumi saaja lahkub töölt enne stipendiumi saamise lõpptähtaega.
(4) Stipendiumi maksmine lõpetatakse juhul, kui stipendiumi saaja ei tööta enam õpetajana/juhendajana huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas.

§ 7.  Järelevalve

  Järelevalvet toetuste ja stipendiumite sihipärase kasutamise üle teostab haridus- ja kultuuriosakond.

§ 8.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees