Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Põltsamaa Valla Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2019, 11

Põltsamaa Valla Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.09.2018 nr 51
RT IV, 27.09.2018, 6
jõustumine 30.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2019RT IV, 23.04.2019, 526.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2 ja Põltsamaa Vallavolikogu 12. aprilli 2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus“ § 57 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Põltsamaa Valla Päevakeskuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi ja asukoht

  (1) Päevakeskuse ametlik nimetus on Põltsamaa Valla Päevakeskus (edaspidi päevakeskus).

  (2) Päevakeskuse asukoht on Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Adavere alevik, Pargi tn 2.

§ 3.   Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

  (1) Päevakeskus on erinevaid sotsiaalteenuseid osutav Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse hallatav asutus. Päevakeskus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (2) Päevakeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (3) Päevakeskus omab tööandja õigusi. Päevakeskuse töötajate koosseisu kinnitab päevakeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul Põltsamaa Vallavalitsus täitevorganina (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Päevakeskus tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

  (5) Päevakeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Päevakeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Päevakeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

§ 5.   Päevakeskuse eesmärk

  Päevakeskuse eesmärgiks on valla abivajavatele inimestele isikukesksete sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine, soodustades ja säilitades nende paremat võimalikku igapäevast iseseisvat toimetulekut ning võimaluste loomine huvi- ja vaba aja tegevusteks.

§ 6.   Päevakeskuse ülesanded

  (1) Päevakeskuse ülesanded on:
  1) sotsiaalteenuste, sealhulgas erihoolekandeteenuste koordineerimine, osutamine ja arendamine erinevatele sihtgruppidele;
  2) toimetulekuraskustes inimestele toimetulekut soodustavate teenuste ja aktiveerivate tegevuste võimaldamine ning igapäevaelu toimetuleku õpetamine;
  3) võimaluse pakkumine sotsiaalseks suhtlemiseks ja ühisürituste korraldamiseks, sihtgruppide enesealgatuse, koostöö ja initsiatiivi toetamine;
  4) toimetulekuks vajalike muude tugiteenuste osutamine ja korraldamine (pesupesemine, duši kasutamine, kohanemis- ja toimetulekutreeningud, infotehnoloogiliste vahendite kasutamise õpetamine, käeline tegevus, üritused jms);
  5) parima võimaliku toimetuleku võimaldamine kõrvalabi vajavatele isikutele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (tavapärases keskkonnas iseseisval elamisel);
  6) koostöö tegemine sotsiaalhoolekande-, haridus- ja tervishoiuasutuste, kolmanda sektori ja teiste osapooltega sotsiaalteenuste arendamiseks;
  7) sotsiaalvõrgustikku kuuluvate isikute nõustamine ja informeerimine;
  8) isikute kaasamine töösarnasesse tegevusse;
  9) erinevate sotsiaalsete riskigruppide arengut ja toimetulekut toetavate programmide ja projektide väljatöötamine ning elluviimine;
  10) sotsiaalteenuste ja päevakeskuse tegevuste arendamine ning osutamine võimalusel ka teistes piirkondades;
  11) eneseabigruppide tegevuse algatamine ning soodustamine;
  12) osutatavate teenuste kohta informatsiooni andmine, infopäevade korraldamine.

  (2) Päevakeskus osutab oma eesmärkide täitmiseks järgmisi teenuseid:
  1) erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamise teenus, igapäevaelu toetamise teenus päeva või ööpäevahoiuga (autismispektriga raske või sügava puudega täisealisele isikule) ja toetatud elamise teenus);
  2) tugiisikuteenus;
  3) täisealise isiku hoolduse teenus;
  4) isikliku abistaja teenus:
  5) sotsiaaltransporditeenus;
  6) koduteenus;
  7) vaba aja sisustamine ja ühistegevused;
  8) täispansioni teenus;
  9) eakate päevakeskuse teenus;
  10) täiendavad vajaduspõhised sotsiaalteenused.

  (3) Päevakeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt päevakeskuse kasutusse antud vallavara;
  2) üürile anda ühekordseks kasutamiseks ruume ja inventari;
  3) osutada tasuta ja tasulisi sotsiaalteenuseid, mille hinna kehtestab juhataja ettepanekul vallavalitsus;
  4) teostada seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud päevakeskuse tegevuseks;
  5) saada valla ametiasutuselt tööks vajalikku abi, teavet ja andmeid;
  6) teha koostööd valla asutuste ja teiste organisatsioonidega;
  7) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (s.h rahvusvahelised) tegevuses.

§ 7.   Juhataja

  (1) Päevakeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Juhataja oma tegevuses:
  1) tagab kvaliteetjuhtimise põhimõtteid arvestades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust päevakeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab vallavalitsuse antud juhiseid arvestades päevakeskuse eelarve;
  3) valmistab ette taotluse erihoolekandeteenuste osutamiseks ja toetavate teenuste osutamiseks psüühilise erivajadusega isikutele;
  4) korraldab päevakeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses Põltsamaa valla õigusaktidega;
  5) esitab andmed sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR);
  6) tagab delikaatsete isikuandmete kaitse;
  7) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
  8) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  9) tegutseb päevakeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  10) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud päevakeskuse töötajatega;
  11) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  12) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  13) kehtestab päevakeskuse asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile;
  14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid päevakeskuse tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
  15) teeb vallavalitsusele ettepanekuid sotsiaalteenuste laiendamise kohta ja hindade kehtestamiseks;
  16) tagab õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  17) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
[RT IV, 23.04.2019, 5 - jõust. 26.04.2019]
  18) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Päevakeskuse hoolekogu
[Kehtetu - RT IV, 23.04.2019, 5 - jõust. 26.04.2019]

§ 9.   Päevakeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Päevakeskuse vara omanik on Põltsamaa vald. Päevakeskuse valdusesse antud vara valdamise, kasutamise või käsutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud päevakeskuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevusega või on omandatud päevakeskuse valduses oleva vara arvel, kuulub Põltsamaa vallale. Päevakeskus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara Põltsamaa vallavara valitsemise korra alusel.

  (2) Päevakeskuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) Põltsamaa valla eelarvelistest vahenditest;
  2) sihtotstarbelistest eraldistest;
  3) tasuliste teenuste osutamisest;
  4) annetustest.

  (3) Päevakeskuse eelarve on osa Põltsamaa valla eelarvest, mille kinnitab vallavolikogu.

  (4) Eelarves kajastuvad päevakeskuse kulud ja investeeringud ning tuludes kajastub päevakeskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

  (5) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult valla ametiasutuses.

  (6) Juhataja korraldab päevakeskuse tegevust kinnitatud eelarve piires.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Päevakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet päevakeskuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 11.   Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Päevakeskuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Päevakeskuse tegevus lõpetatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 12.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json