Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2019, 1

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” muutmine

Vastu võetud 19.09.2019 nr 61

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 muutmine

  (1) Muuta Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” § 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„§ 2 Lasteasutuse osalustasu ühe lapse kohta on 5% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.”

  (2) Muuta Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” § 4 lõikeid 1 ja 2 ning sõnastada need järgmiselt:
„(1) Osalustasu maksmisest vabastamist võimaldatakse Jõhvi valla sotsiaalteenistuses arvel olevatele toimetulekuraskustega peredele, eestkoste-, hooldus- ja lasterikastele (3 ja enam last) ning raske ja sügava puudega lastega peredele.
(2) Toimetulekuraskustega pered ning raske ja sügava puudega lastega pered vabastatakse 100 % ulatuses. Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks või enam last, tasub lapsevanem osalustasu esimese lapse eest 100%, teise lapse eest 50% kehtestatud ülemmäärast ja kolmanda ning järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.”

  (3) Täiendada Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” § 4 lõigetega 3, 4 ja 5 järgmises sõnastuses:
„(3) Osalustasu maksmisest vabastamise või vähendamise taotlemine toimub e-keskkonna ARNO kaudu.
(4) Vallavalitsuse vastav ametnik kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid.
(5) Otsuse osalustasust osalise või täielikult vabastuse kohta teeb Jõhvi vallavalitsus. Vallavalitsus rakendab soodustust selle andmise aluseks olevate asjaolude teatavaks saamisele järgnevast kuust ja lõpetab soodustuse andmise asjaolude muutumisele järgnevast kuust."

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määruse § 1 lõiget 1 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020.

  (3) Määruse § 1 lõikeid 2 ja 3 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2019.

Eduard East
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json