Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Otepää valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2019, 3

Otepää valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord

Vastu võetud 19.09.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja pidamise eesmärk

  (1) Määrusega asutatakse Otepää valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise kord.

  (2) Register on digitaalselt peetav Otepää valla andmekogu, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate, jäätmevedajate, jäätmetekkekohtade, kogumisvahendite ja jäätmeliikide kohta;
  2) jäätmejaamas arvestuse pidamine jäätmevaldajate ja käideldud jäätmeliikide ning koguste üle;
  3) informatsiooni saamine jäätmehoolduse kavandamiseks, korraldamiseks ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Otepää Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) annab volitatud isikutele juhiseid;
  5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.   Registripidaja

  (1) Registripidaja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik (edaspidi registripidaja).

  (2) Registripidaja:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) teeb registris muudatused ja parandused;
  3) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevaldajatele ja jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

  (3) Registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täitvad teenistujad ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametijuhenditega.

§ 4.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Jäätmeveopiirkonna kohta kantakse registrisse piirkonna nimetus.

  (2) Jäätmevedaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmevedaja nimi;
  2) korraldatud jäätmeveo õiguse ajavahemik;
  3) andmevahetuse unikaalne kasutajanimi infosüsteemidevahelises automaatses andmevahetuses.

  (3) Jäätmevaldaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) nimi või nimetus;
  2) isiku- või registrikood;
  3) elukoht või aadress;
  4) telefon;
  5) e-posti aadress.

  (4) Jäätmetekkekoha kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) asustusüksus;
  2) aadress;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) elanike arv;
  6) korterite arv;
  7) lisainfo;
  8) jäätmetekkekoha staatus;
  9) ajutise vabastuse korral vabastuse ajavahemik, otsuse kuupäev ja number, otsuse link ja/või fail;
  10) viimane andmete muutmise kuupäev;
  11) tunnus (andmekogu viit);
  12) ühiskasutuse tunnus (ühiskasutuse viit);
  13) jäätmeveolepingu sõlmimisel üürnikuga üürniku andmed.

  (5) Jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel kantakse registrisse jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija (sh juriidilise isiku) nimi, aadress, telefon, e-posti aadress;
  4) viimane andmete muutmise kuupäev;
  5) jäätmevedaja viit;
  6) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

  (6) Jäätmete kogumise ja üleandmise kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) kogumisvahendi teenindusperiood;
  2) kogumisvahendi tüüp;
  3) jäätmeliik;
  4) kogumisvahendi tühjendamise sagedus (teenindusvälp);
  5) kogumisvahendi omandistaatus ja maht liitrites.

  (7) Jäätmejaamale üle antud jäätmete ning vastava tehingu registreerimiseks kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmejaama nimi;
  2) koostööpartneritest kohalike omavalitsuste nimed;
  3) jäätmejaama ja koostööpartneritest kohalike omavalitsuste omavahelised lepingulised seosed;
  4) hinnakirjad jäätmeliikide ja erinevate kliendigruppide kaupa;
  5) füüsilisest isikust kliendi nimi, isikukood ja elukoha kohaliku omavalitsuse nimi rahvastikuregistri andmetel;
  6) juriidilisest isikust kliendi ärinimi, registrikood ja aadress;
  7) jäätmejaama jäätmeid toonud sõiduki number;
  8) jäätmejaamas üle antud jäätmeliik;
  9) üle antud jäätmete kogus;
  10) tehingu- või arvenumber süsteemis;
  11) tehingu staatus (algatatud, menetluses, kinnitatud).

  (8) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil katastriüksuse täpsusega ja vajadusel kogumisvahendi täpne asukoht koordinaatidega.

§ 5.   Registrisse andmete saamine

  (1) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokkulepitud automaatsele andmevahetusstandardile kõik andmevahetusprotokolli kohased andmed teenindavate jäätmetekkekohtade osas jäätmevaldajate kaupa.

  (2) Registri aadressiandmed ja katastripiirid uuendatakse igaöiselt aadressiandmete süsteemi avaandmetest.

  (3) Registri kinnistuomanike andmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga kinnistusraamatust.

  (4) Kinnistuomanike elukoha- ja/või aadressandmeid uuendatakse vastavalt vajadusele X-tee päringuga kas rahvastikuregistrist ja/või äriregistrist.

  (5) Jäätmejaama rakenduse abil tehakse kohapeal jäätmevaldaja isikukoodi alusel päring rahvastikuregistrist järgmiste andmete osas:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) elukoht kohaliku omavalitsuse täpsusega (EHAKi kood).

  (6) Jäätmejaama rakenduse abil tehakse juriidilise isiku kohta päring äriregistrisse ning sealt salvestatakse juriidilise isiku andmetena nimi, registrikood ja aadressiandmed (kohalik omavalitsus, sihtnumber, tänav, majanumber).

§ 6.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) registripidaja poolt jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel või vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt talle esitatud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuse tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registripidaja informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest või andmete parandamisest andmete esitajat.

§ 7.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse teenistujatele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registripidajale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt ja soovitud andmed.

§ 8.   Registriandmete säilitamine

  (1) Logisid registriandmete töötlemise kohta (andmete sisestamine, muutmine, edastamine, kustutamine, päringute tegemine, logifailide vaatamine) säilitatakse kaks aastat.

  (2) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (3) Registri arhiivi kantakse jäätmevaldajate, jäätmetekkekohtade ja jäätmeveoga seotud andmed, mis on nende muutumise tõttu kaotanud aktuaalsuse.

  (4) Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse automaatselt.

  (5) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse viis aastat. Seejärel andmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 9.   Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (2) Registri vastutava töötleja ja registripidaja kohustus on tagada andmete käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

§ 10.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab teenistusliku järelevalve käigus vastutav töötleja ja järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registripidaja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isiku määratud tähtajaks.

§ 11.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Otepää Vallavolikogu.

  (2) Registri lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrusega lõpetatakse järgmised Otepää vallale kuuluvad andmekogud:
  1) Sangaste valla jäätmevaldajate register, mis on asutatud Sangaste Vallavolikogu 28. veebruari 2013. a määrusega nr 2 „Sangaste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord“;
  2) Puka valla jäätmevaldajate register, mis on asutatud Puka Vallavolikogu 7. märtsi 2013. a määrusega nr 1 „Puka valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord“;
  3) Otepää valla jäätmevaldajate register, mis on asutatud Otepää Vallavolikogu 22. mai 2008. a määrusega nr 6 „Otepää valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine”.

  (2) Lõpetatud andmekogude andmed kantakse üle käesoleva määrusega asutatavasse registrisse või hävitatakse hiljemalt 31. detsembriks 2019. a.

  (3) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavolikogu 22. mai 2008. a määrus nr 6 „Otepää valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine”;
  2) Sangaste Vallavolikogu 28. veebruari 2013. a määrus nr 2 „Sangaste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord“;
  3) Puka Vallavolikogu 7. märtsi 2013. a määrus nr 1 „Puka valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
11.10.2019 11:15
Veaparandus. - Korrastatud paragrahvide ja sätete numeratsioon Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Otepää Vallavalitsuse 10.10.2019 taotlust nr 13-5/2355.

Jaanus Raidal
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json