HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2019, 4

Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.09.2019 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ning sotsiaalministri 27. märtsi 2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 4 ja § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse rahvastiku registri andmetel Tori vallas elavatele üldhariduskooli päevases õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste (edaspidi õpilane) koolitranspordiks, kodust kooli ja tagasi sõiduks, isikliku sõiduauto kasutamise kulude (edaspidi sõidukulu) hüvitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Sõidukulu hüvitamise eeldused

  (1) Sõidukulu sõiduks lähimasse või elukohajärgsesse kooli võidakse hüvitada õpilase vanemale või õigustatud isikule (edaspidi vanem), kui õpilase koolitee on pikem kui 3 kilomeetrit ja õpilasel pole võimalik kasutada õpilas- või ühistransporti.

  (2) Sõidukulu sõiduks lähimasse või elukohajärgsesse kooli suunduva õpilas- või ühistranspordi väljumispeatuseni võidakse hüvitada õpilase vanemale, kui bussipeatusesse on rohkem kui 3 kilomeetrit.

  (3) Õpilasele, kes Tori vallas olevatest koolidest on valinud kooli, mis ei ole tema elukohale lähim, võidakse hüvitada sõidukulu ulatuses, mis kataks õpilase sõidu kooli ja koolist koju tema elukohale lähima koolini, kus on võimalik vastavas kooliastmes õppida.

  (4) Sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilase vanem Tori Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) põhjendatud taotluse, milles näidatakse ära hüvitamise aluseks olevad asjaolud. Taotluses märgitakse õpilase nimi, õppeasutus, marsruut, koolitee pikkus ja hüvitise taotlemise periood.

  (5) Õpilase vanem on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima sõidukulu hüvitamise aluseks olevate asjaolude muutumisest.

  (6) Hüvitamisele ei kuulu täiskasvanute gümnaasiumis õppijate sõidukulud.

§ 3.   Hüvitise määramine ja maksmine

  (1) Sõidukulude hüvitise määramise või määramata jätmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus võib nõuda kulutuste põhjendatuse kontrollimiseks täiendavaid dokumente.

  (3) Sõidukulude hüvitamise aluseks on hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks vallavalitsusele esitatud nõuetekohaselt täidetud sõidupäevik (vorm lisatud).

  (4) Sõidukulude hüvitist makstakse vanemale õppeperioodi iga koolipäeva eest, arvestades õpilase reaalselt koolis käidud päevade arvu.

  (5) Eelmise kuu sõidukulu hüvitis makstakse sõidupäevikus näidatud pangakontole hiljemalt järgmise kuu viimaseks kuupäevaks.

  (6) Sõidukulude hüvitis on 0,25 eurot ühe kilomeetri kohta.

  (7) Sõidukulude hüvitise taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

  (8) Valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel õigus jätta esitatud taotlus sõidukulude hüvitise saamiseks rahuldamata.

  (9) Vallavalitsusel on õigus hüvitada sõidukulusid muudel põhjendatud käesolevas määruses sätestamata juhtudel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Tori Vallavolikogu 12.08.2009 määrus nr 16 „Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja väljamaksmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2019.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa Sõidupäeviku vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json