HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2019, 10

Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse toetamise kord

Vastu võetud 19.09.2019 nr 84

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 451 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse lapsehoiuteenuse ja eralasteaias käimise toetamist (edaspidi toetus) pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele, kellele Tori vald ei ole loonud võimalust käia teeninduspiirkonna munitsipaallasteasutuses. Lapsehoiuteenus toetab last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või aitab vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Määrusega kehtestatakse toetuse andmise alused, toetuse suurus, toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord ning järelevalve toetuse kasutamise üle.

§ 2.   Toetuse andmise alused ja suurus

  (1) Toetuse määramise korral makstakse toetus teenuse osutajale vastava lepingu alusel Tori valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.

  (2) Teenuse osutajale makstakse toetust teenuse osutaja hinnakirja alusel, millest on maha arvatud Tori Vallavolikogu poolt kehtestatud lapsevanema poolt kaetav osa, kuid mitte rohkem kui vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmäära ulatuses. Toidupäeva maksumuse tasub lapsevanem.

  (3) Toetust makstakse ainult nendel juhtudel, kui teenuse osutaja on:
  1) eralasteaed - koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning koolitusluba omav eraomandis olev koolieelne lasteasutus, kellel on Tori Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) sõlmitud finantseerimisleping käesoleva määruse alusel;
  2) eralapsehoid - sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiva tegevusloa alusel tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes osutab lapsehoiuteenust ja kellel on vallavalitsusega sõlmitud finantseerimisleping käesoleva määruse alusel.

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse taotluse alusel järgmistel tingimustel:
  1) lapsevanema, eestkostja või lepingulise hooldaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas;
  2) lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on Tori vallas ja ta on Tori valla lasteasutuse järjekorras.

  (2) Õigus toetusele lõpeb lapsele koha tagamisel munitsipaallasteasutuses või õppima asumisel üldhariduskoolis.

  (3) Ühe lapse kohta makstakse toetust maksimaalselt 11 kalendrikuud aastas.

  (4) Põhjendatud juhtudel on õigus määrata toetust seda vajavale perele ka kaalutlusotsuse alusel eeltoodud tingimusi arvestamata.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab õigustatud isik vallavalitsusele:
  1) kirjaliku taotluse;
  2) isikut ning vajadusel eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi koopia (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) lapse sünnitunnistuse või -tõendi koopia (toetuse esmakordsel taotlemisel).

  (2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saamisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 15 tööpäeva jooksul.

  (2) Toetuse määramise korral sõlmitakse kolmepoolne leping lapsevanema, teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel.

  (3) Kui taotlust ei rahuldata, saadetakse taotlejale motiveeritud otsus 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Teenuse osutaja on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud olulisematest ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel peatatakse toetuse maksmine kuni ettekirjutuste täitmiseni.

  (2) Vallavalitsuse esindajal on vajadusel õigus nõuda seletusi ning kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  2) teenuse osutaja lõpetab tegevuse toetuse andmise perioodi kestel;
  3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Sauga Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 19 „Lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse rahastamise kord“;
  2) Sindi Linnavolikogu 15.12.2011 määrus 33 „Sindi linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord”;
  3) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määrus nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“;
  4) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“:
  5) Sindi Linnavolikogu 10.03.2016 määrus nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json