KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tõstamaa valla lemmikloomade registri asutamine

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2012, 12

Tõstamaa valla lemmikloomade registri asutamine

Vastu võetud 30.03.2012 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p1, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 ja avaliku teabe seaduse § 433 lg 1 ja § 435 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega “Tõstamaa valla lemmikloomade register” (edaspidi register).

 (2) Registri omanik on Tõstamaa Vallavalitsus.

 (3) Registri asutab, selle põhimääruse kehtestab ja muudab Tõstamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (4) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on Tõstamaa vallas:
 1) registreeritud lemmikloomade üle arvestuse pidamine;
 2) registreeritud lemmikloomade kohta informatsiooni kogumine;
 3) registreeritud lemmikloomade kohta informatsiooni väljastamine;
 4) registreeritud järelevalveta lemmikloomade omanike kiire leidmine ja lemmiklooma tagastamine omanikule.

 (5) Register on kohaliku omavalitsuse register, milles sisalduvaid andmeid kasutavad asutused, juriidilised ja füüsilised isikud käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud eesmärkidel.

§ 2.  Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

 (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

 (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

 (3) Registri vastutav töötleja on Tõstamaa Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

 (4) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning dokumentatsiooni koostamist;
 3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
 4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
 5) sõlmib registri volitatud töötlejatega lepingud registri andmete töötlemiseks;
 6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
 7) lahendab registri pidamisel tekkivaid probleeme;
 8) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
 9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
 10) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (5) Registri volitatud töötlejad on eraõiguslikud isikud, kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel töötlevad registriandmeid (veterinaararstid) või teostavad andmekogu majutamist.

 (6) Registrit majutav volitatud töötleja:
 1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
 2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
 3) osutab registri majutusteenust, hooldust ja haldust;
 4) tagab registriandmete turvalisuse ja säilimise.

 (7) Registri pidamisel registri andmeid töötlev volitatud töötleja (edaspidi volitatud töötleja):
 1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
 2) töötleb registriandmeid;
 3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
 4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärasest kasutamisest;
 5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (8) Register jaguneb kahte ossa:
 1) kehtivad andmed - kehtivad andmed registreeritud lemmikloomade ja nende omanike kohta;
 2) ebaõiged ja aegunud andmed - registreeritud lemmikloomade ja nende omanike kohta avastatud ebaõiged ja kehtetuks muutunud andmed.

 (9) Kehtivate ja aegunud andmete koosseis on ühesugune, välja arvatud juhul, kui registri vastutav töötleja on andmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 3.  Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse

 (1) Registrisse kantakse Tõstamaa haldusterritooriumil asuvad lemmikloomad vastavalt „Koerte ja kasside pidamise eeskirjale“ ning „Lemmikloomade registri põhimäärusele“.

 (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Tõstamaa vallas asuvate lemmikloomade omanikud.

 (3) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja või vallavalitsus. Kiibistatud looma saab loomaomanik ka ise riigiportaalis registreerida (aadressil www.eesti.ee ).

 (4) Volitatud töötleja registreerib lemmikloomade ning selle omaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, alates lemmiklooma märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalsel või paberkandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul vastutavale töötlejale.

 (5) Volitatud töötleja kannab registrisse Tõstamaa vallas registreeritud lemmikloomade ja nende omanike andmed, samuti lemmiklooma vaktsineerinud veterinaararsti nime ning viimase vaktsineerimise kuupäeva.

 (6) Registrisse kantavad lemmiklooma andmed on:
 1) registreerimisnumber - volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber(mikrokiip) või tätoveering, plekkmärk;
 2) nimi;
 3) sünniaeg;
 4) sugu;
 5) tõug, tõuta koera puhul ka koera välimuse lühikirjeldus;
 6) muu eritunnus;
 7) viimase ja järgmise vaktsineerimise kuupäev;
 8) viimase kande teinud isiku nimi;
 9) looma sigimisvõime.

 (7) Registrisse kantavad lemmikloomaomaniku andmed on:
 1) isikukood,
 2) ees- ja perenimi;
 3) aadress;
 4) telefoninumber; olemasolul ka e-posti aadress.

 (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

 (9) Registri volitatud töötleja võtab lemmiklooma registreerimisel omanikult kirjaliku nõusoleku andmete avaldamise kohta paragrahvis 4 lõikes 5 sätestatud juhtudel paragrahvis 4 lõikes 6 märgitud ulatuses.

 (10) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust registri volitatud töötlejad.

 (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste järjepidevuse.

§ 4.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

 (2) Registrist väljastatavad andmeid vastutav töötleja ja volitatud töötleja neile esitatud avalduse alusel, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

 (3) Avalduse võib esitada:
 1) kirjalikult;
 2) elektrooniliselt;
 3) suuliselt.

 (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
 1) suulise päringu korral koheselt;
 2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

 (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
 1) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma leidnud isik soovib koera tagastada omanikule;
 2) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma kinni püüdnud vallavalitsuse poolt määratud juriidiline isik soovib lemmiklooma tagastada tema omanikule;
 3) avalikus kohas ilma järelevalveta viibinud lemmikloom on põhjustanud kahju.

 (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes paragrahvis 3 lõikes 6 punktides 3 ja 6 ning lõikes 7 punktides 2 ja 4 nimetatud andmed lemmiklooma ja selle omaniku kohta.

 (7) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

§ 5.  Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

 (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne.

 (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu andmise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

 (3) Vastutava töötleja poolt volitatud isikule juurdepääsuõiguse andmiseks esitab
viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja edastab need andmed majutavale volitatud töötajale, kes avab ühe tööpäeva jooksul, pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

 (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri
vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

§ 6.  Registri järelevalve

 (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

 (2) Registri üle järelevalvet teostaval volitatud isikul on õigustutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

 (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 7.  Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

 (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Tõstamaa valla eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

 (2) Registri vastutav töötleja tasub paragrahvis 3 lõigetes 6 ja 7 märgitud andmete sisestamise eest vastavalt volitatud töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud korrale ning registri majutamise eest vastavalt registrit majutava volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

 (3) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

 (4) Registri likvideerimise otsustab volikogu.

 (5) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

 (6) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Tõstamaa Vallavalitsuse arhiivi või nende hävitamiseks. Volikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

 (7) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Määrus avaldatakse Tõstamaa valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja
andmebaasis.

 (2) Määrus jõustub 05. aprillil 2012.

Janek Jaansoo
volikogu esimees