Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Otepää valla 2017. aasta teine lisaeelarve

Otepää valla 2017. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2017, 10

  Otepää valla 2017. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 19.10.2017 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.  Otepää valla 2017. aasta teine lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Siim Kalda
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Lisad 1-5