HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2018, 1

Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 17.10.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 15 lg 3 ja lg 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib koolieelse lasteasutuse seaduse alusel Rakvere vallale kuuluvates koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) alusharidust omandavate laste vastuvõttu ja väljaarvamist.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor vastavalt asjaajamiskorrale.

  (2) Lapsevanemal on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema poolt tasutava osalustasu suuruse kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse päevakava ning kodukorda.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor või sekretär lapsevanemale lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning annab informatsiooni lapsevanema poolt kaetavatest kuludest.

§ 3.   Laste lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) võetakse vastu esmajärjekorras Rakvere valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi väljastpoolt haldusterritooriumi, eelistades esmajärjekorras teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile vormikohase kirjaliku avalduse ning lapse sünnitõendi koopia.

  (4) Lasteasutus registreerib vanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteasutuse koha taotlejate järjestust vastuvõtuavalduste registris.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu aastaringselt.

  (6) Lasteasutuse rühmade nimekirjad kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 5.septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

  (7) Kui lasteasutuses puuduvad vabad kohad, jääb laps lasteaia koha taotlejana järjekorda. Lasteaia koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

§ 4.   Laste lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteasutuse direktorile vormikohase avalduse hiljemalt viis tööpäeva enne lapse lahkumist, märkides ära lapse lasteasutusest lahkumise aja.

  (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

  (3) Laps arvatakse lasteasutusest välja koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooliminekul.

  (4) Juhul, kui vanema poolt kaetav osa ei ole tasutud hiljemalt kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võlgnevuse tasumiseks. Tähtajaks võlgnevuse mittetasumisel on lasteasutuse direktoril õigus laps lasteasutuse nimekirjast välja arvata.

  (5) Lapse nimekirjast väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel teatab lasteasutuse direktor lapsevanemale kirjalikult kolme päeva jooksul. Käskkiri lapse väljaarvamise kohta jõustub lapsevanemale kätte toimetamisest.

  (6) Lasteasutuse direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

  (7) Lapsevanemal on õigus esitada Rakvere vallavalitsusele lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta pretensioone kümne päeva jooksul väljaarvamise päevast alates. Vallavalitsus vaatab pretensioonid läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse Rakvere Vallavalitsuse 16.03.2017 määrus nr 1 Veltsi Lasteaed-Algkooli lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ja Sõmeru Vallavalitsuse 16.01.2012 määrus nr 1 Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Helja Roosi
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json