HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sõmeru Põhikooli põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2018, 4

Sõmeru Põhikooli põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 17.10.2018 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli nimetus, asukoht ja tegutsemiskoht

  (1) Kooli nimi on Sõmeru Põhikool (edaspidi kool).

  (2) Kooli asukoha aadress on Kooli 4, 44305 Sõmeru, Lääne - Virumaa.

  (3) Kooli tegutsemiskoht on Sõmeru alevikus Kooli 4 asuvas hoones.

§ 2.   Kooli tegutsemise vorm ja õigusjärgsus

  (1) Kool on põhikoolina tegutsev Rakvere Valla hallatav asutus.

  (2) Kool on Aluvere Põhikooli õigusjärglane. Tegutsemise algusdaatumiks on 11.11.1801.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuse korraldus 

§ 3.   Omandatava hariduse liik, tase ja õppekeel

  (1) Kool loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Õpingute alusdokument on kooli õppekava. Õppekava kehtestab direktor põhikooli riikliku õppekava alusel. Õppekavale ja selle muudatustele annavad enne kehtestamist arvamuse hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu.

  (3) Õppetegevus koolis on statsionaarne.

  (4) Õppekeeleks koolis on eesti keel.

§ 4.   Õpilaste vastuvõtmine ja õpilaste arv

  (1) Kooli vastuvõtu tingimused ja korra kehtestab direktor haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses.

  (2) Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette direktor ning esitab selle arvamuse andmiseks hoolekogule.

  (3) Seaduses sätestatud klassi täituvuse ülemisest piirnormist väiksema klassi täituvuse piirnormi kehtestab direktori ettepanekul Rakvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Seaduses sätestatud klassi täituvuse ülemisest piirnormist suurema klassi täituvuse ülemise piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses klassis kehtestab direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul vallavalitsus.

  (5) Õpilaste arvu õpiabi rühmas, tasemerühmas ja eriklassis määrab direktor, arvestades õpilaste erivajaduste iseloomu, kooli teenindava eripedagoogi ja haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija või koolivälise nõustamismeeskonna või mõlema soovitusi. Eriklassis viiakse tõhustatud tuge saavate õpilaste õppetööd läbi kuni 12 õpilasega ja erituge saavate õpilaste puhul kuni 6 õpilasega.

  (6) Kooli pidaja võib põhjendatud juhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada konkreetses eriklassis õpilaste arvu üheks õppeaastaks.

§ 5.   Arengut toetavad tegevused

  (1) Õpilase õppekavas sõnastatud eesmärkide täitmiseks ja talle vajaliku toe pakkumiseks moodustatakse koolis õpiabi- või tasemerühmi või eriklasse (väikeklass, lihtsustatud õppel olevate õpilaste klass, ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe). Vajadusel rakendatakse individuaalse toena tugiõpetajat.

  (2) Õpilasele tagatakse tugispetsialistide teenused, mille rakendamiseks loob võimalused Rakvere Vallavolikogu (edaspidi koolipidaja) ning selle korraldab direktor.

  (3) Õpilasega korraldatakse koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus. Arenguvestluse tingimused ja korra kehtestab direktor. Arenguvestluse korrale annavad enne kinnitamist arvamuse õppenõukogu ja hoolekogu.

3. peatükk Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused 

§ 6.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Õpilaste arendamiseks ja õppekava läbimise toetamiseks ning täiendamiseks korraldatakse koolis huviringide tööd ning muud tegevust, mis ei ole õppekava osa.

  (2) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi. Hoolekogu ettepanekul on direktor koostöös vallavalitsusega kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.

  (3) Õpilasele on õppekavavälises tegevuses õppeasutuse rajatiste, ruumide, õppe-, spordi, tehniliste ja muude vahendite kasutamine tasuta.

  (4) Direktor võib vallavolikogu nõusolekul ja vajadusel moodustada koolieelikute ettevalmistusrühmi kuue- kuni seitsmeaastastele lastele.

  (5) Õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus sätestatakse kooli päevakavas, mille kehtestab direktor.

§ 7.   Õppekavavälise tegevuse kulude katmine

  (1) Õppekavavälise tegevuse kulude katmisel toimub kaasrahastamine osalejate poolt käesolevas põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Kool võib õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks küsida kaasrahastamist järgmistel juhtudel:
  1) huviringi juhendaja töö tasustamine;
  2) huvitegevuses kasutatavad vahendid, materjalid ja transport;
  3) koolieelikute ettevalmistusrühma tegevuses kasutatavad õppematerjalid ja vahendid.

  (3) Osaleja poolt tasumisele kuuluva summa ja tasumise tingimused kinnitab direktor.

4. peatükk Õpilased ja nende vanemad 

§ 8.   Õpilase õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) kasutada tasuta kooli ruume ja rajatisi, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid õppetööks ja kooli korraldatud õppekavaväliseks tegevuseks;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat abi õpetajalt;
  4) saada koolist teavet õppekorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  5) saada trimestri alguses teavet õppeainet läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustes;
  6) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda valitud õpilasesindajate kaudu kooli õpilaselu küsimuste otsustamisel ja korraldamisel;
  7) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes kooli juhtkonna poole;
  8) kaitsele hädaolukorras;
  9) muud seadustes ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud õigused.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma õpiülesandeid ja osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) õppima vastavalt oma võimetele, end arendama, oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendama;
  3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma kooli vara ning ümbritsevat keskkonda;
  4) käituma väärikalt ja hoidma kooli head mainet;
  5) osalema arenguvestlusel;
  6) täitma kooli kodukorda.

§ 9.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilastel on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  (2) Õpilasesinduse tegevuse alused sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses, mille koostab ja kiidab heaks õpilaskond. Põhimääruse kinnitab direktor.

  (3) Õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmine toimub õpilaste üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor. Põhimääruse heakskiitmiseks on vajalik üldkoosolekust osavõtvate õpilaste poolthäälteenamus. Üldkoosoleku tulemuste protokollimise korraldab direktor.

  (4) Esimese õpilasesinduse valimised viib läbi kooli direktor õpilasesinduse põhimääruses õpilasesinduse valimiseks sätestatud korras.

§ 10.   Õpilaste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) saada kooli tegevust ja õppekava puudutavat teavet;
  2) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist kooli õppekava täitmiseks;
  4) pöörduda õpetamist ja kasvatamist puudutavates küsimustes direktori või hoolekogu poole.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja eeldused koolikohustuse täitmiseks;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või vallavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole;
  7) lähtuvalt kehtivast kodukorrast teavitama kooli õigeaegselt oma lapse puudumisest;
  8) taotlema vajadusel koolilt ja vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise meetmete rakendamist.

§ 11.   Vanemate koosolek

  (1) Kooli direktor kutsub vähemalt üks kord aastas kokku õpilaste vanemate koosoleku.

  (2) Teade vanemate koosoleku toimumise kohta avaldatakse õppeasutuse veebilehel ja eKoolis vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teates esitatakse koosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ja päevakord.

  (3) Vanemate koosolekut juhatab direktor. Vanemate koosolek võtab vastu otsuseid poolthäälteenamusega. Koosoleku kohta koostatakse 5 tööpäeva jooksul protokoll, kuhu märgitakse toimumise aeg, päevakord, ettepanekud, otsused ja hääletustulemused ning lisatakse osalejate nimekiri. Protokoll avalikustatakse eKoolis.

  (4) Klassi õpilaste vanemate koosoleku kutsub kokku klassijuhataja vähemalt üks kord õppeaastas.

  (5) Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel on direktor kohustatud kokku kutsuma selle klassi vanemate koosoleku.

5. peatükk Õppeasutuse juhtimine 

§ 12.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning käsutab kooli eelarvevahendeid seaduse ja kooli põhimäärusega antud volituste ulatuses;
  2) juhatab õppenõukogu ning korraldab ja kontrollib õppenõukogu otsuste täitmist;
  3) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  4) esitab vallavalitsusele õppeasutuse eelarve projekti ja tagab eelarve täitmise;
  5) vastutab kooli arengukava koostamist ja elluviimise eest;
  6) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava, sisehindamise korra ning arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  7) kehtestab kooli töökorralduse reeglid ning palgakorralduse põhimõtted;
  8) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
  9) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  10) tagab õppeasutuse asjaajamise ja kinnitab asjaajamiskorra;
  11) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  12) käsutab kooskõlas kooli pidaja õigusaktidega kooli kasutuses olevat vara;
  13) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;
  14) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning annab oma pädevuse piires käskkirju.
  15) Eelarve muutmist eeldava koolitöötajate koosseisu muutmise vajaduse tekkimisel eelarve aasta jooksul esitab kooli direktor eelarve muutmise taotluse koos seletuskirjaga vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada, näidates koolitöötajate koosseisu muutmisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab, konkursi kuulutab välja ja viib läbi vallavalitsus.

§ 13.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu pädevuse, ülesanded ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  3) annab arvamuse kooli põhimääruse, õppekava ning kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks; kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule; direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta; kooli eelarveprojekti, arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu, kooli sisehindamise korra, kooli palgakorralduse põhimõtete ning kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  4) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks ning suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis;
  5) annab hinnangu huvitegevuse ning pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta;
  6) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse koolipidaja kehtestatud korras.

6. peatükk Koolitöötajad 

§ 14.   Kooli töötajate koosseis

  (1) Kooli töötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, abiõpetajad, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

§ 15.   Kooli töötaja õigused ja kohustused

  (1) Kooli töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimääruse, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepingutega.

  (2) Kooli töötajal on õigus:
  1) saada teavet kooli põhimääruse, õppekava, töökorralduse reeglite, kodukorra ja muude koolikorralduslike ning töösuhteid reguleerivate dokumentide kohta;
  2) saada ametialast täiendkoolitust;
  3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel väljaantud õigusaktidele vastavates töötingimustes;
  4) esitada direktorile ettepanekuid töö- ja õppekorralduse ning töö- ja õppekeskkonna parendamiseks;
  5) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Kooli töötajal on kohustus:
  1) aidata kaasa õpilase arengut toetava õppe- ja kasvatuskeskkonna loomises;
  2) juhinduda oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest kooli dokumentidest, töökorralduse reeglitest ja ametijuhendist;
  3) täita muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.

7. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 16.   Rahastamine

  (1) Koolil on oma eelarve. Eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest, projektis osalemisest ning käesolevas põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (2) Kool kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides kehtestatud korras.

§ 17.   Vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutuseks valla poolt antud maa, hooned ja rajatised, inventar ja muud õppe- ning kasvatustööks vajalikud vahendid.

  (2) Varaks on ka annetused, kingitused ja projektides osalemisega saadud vara.

  (3) Kool kasutab ja käsutab vara kooli pidaja õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

§ 18.   Asjaajamine

  (1) Kooli dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab asjaajamiskorra direktor.

  (2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

8. peatükk Põhimäärus ja arengukava 

§ 19.   Põhimäärus

  (1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kehtestab kooli pidaja.

  (2) Direktor esitab kooli põhimääruse ja selle muudatused enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule, õppenõukogule ja õpilasesindusele.

§ 20.   Arengukava

  (1) Kooli arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks ja selle kinnitab koolipidaja.

  (2) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab direktor. Hoolekogu ja õppenõukogu osalevad arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamises esindajate kaudu. Arengukava ja selle muudatused esitab direktor enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja õppenõukogule.

  (3) Arengukava muutmine ja uuendamine toimub arengukavas sätestatud korras.

  (4) Direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel.

9. peatükk Ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine 

§ 21.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus, kes teavitab ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest seaduses sätestatud isikuid ja asutusi ning teeb muid toiminguid, mis on vajalikud ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks.

§ 22.   Pidamise üleandmine

  Kooli pidamise üleandmise riigile või teisele vallale või linnale otsustab vallavolikogu.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 17.12.2010 määrus nr 19 Sõmeru Põhikooli põhimääruse kehtestamine kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json