Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Uhtna Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2018, 6

Uhtna Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Hooldekodu nimi

  Asutuse ametlik nimi on Uhtna Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 2.  Asukoht

  Hooldekodu asukoht on Rakvere vald Uhtna alevik Laulukaare 3. Hooldekodu postiaadress on Laulukaare 3 Uhtna alevik Rakvere vald Lääne-Virumaa 44202.

§ 3.  Haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Hooldekodu on Rakvere Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

 (2) Hooldekodus osutatakse järgmiseid teenuseid:
 1) hooldekodu teenus;
 2) toetavad teenused.

 (3) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika, eelarve

 (1) Hooldekodul võib olla kasutusel oma nimega pitsat ja sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab hooldekodu juhataja.

 (3) Hooldekodul on oma eelarve Rakvere valla eelarves.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.  Tegevuse eesmärk

  Hooldekodu on eakatele või puuetega inimestele (edaspidi klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus, mille eesmärk on tagada seal viibivatele klientidele nende eale ja seisundile vastav igapäevaeluga toimetulek ja hooldus.

§ 6.  Hooldekodu ülesanded

 (1) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
 1) juhendab ja abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
 3) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
 4) korraldab klientidele vajadusel esmatasandi arstiabi;
 5) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
 6) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
 7) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
 8) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist.

 (2) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

 (3) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Rakvere vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

3. peatükk Hooldekodusse vastuvõtmine ja hooldekodust lahkumine 

§ 7.  Hooldekodusse vastuvõtmine

 (1) Hooldekodusse suunatakse inimesed, kes ei ole oma ea, tervisliku seisundi või sotsiaalse olukorra tõttu suutelised iseseisvalt elama ja oma elu korraldama.

 (2) Hooldekodusse vastuvõtmine toimub isiku või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel.

 (3) Avalduste ja taotluste ning vabade kohtade olemasolu üle peab arvestust sotsiaalnõunik.

 (4) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga või tema esindajaga sõlmib hooldekodu juhataja tähtajalise või tähtajatu hoolduslepingu.

§ 8.  Hooldekodust lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Hooldekodust lahkumine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel või isiku surma tõttu.

 (2) Kliendi võib hooldekodust välja arvata, kui ta:
 1) ei täida endale hoolduslepinguga võetud kohustusi;
 2) ei pea kinni hooldekodu kodukorrast;
 3) vajab ööpäevaringset hooldust teises hooldusasutuses.

4. peatükk Hooldekodu tegevuse korraldamine 

§ 9.  Hooldekodu juhataja

 (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja.

 (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja:
 1) juhib hooldekodu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
 2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 3) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu töötajate koosseisu;
 4) töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
 5) kinnitab hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad;
 6) esitab vallavalitsusele hooldekodu eelarve projekti;
 7) vastutab hooldekodu valduses oleva vallavara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
 8) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
 9) rakendab abinõusid hooldekodu töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
 10) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 11) esitab vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta;
 12) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (4) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja määratud isik.

5. peatükk Hooldekodu vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 10.  Hooldekodu vara

  Hooldekodu vara moodustavad tema kasutusse Rakvere valla poolt antud varad.

§ 11.  Rahalised vahendid

 (1) Hooldekodu eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, vahendid hooldekodu poolt osutatud tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

 (2) Hooldekodu kohatasu suuruse ja hooldekodu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

 (3) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 12.  Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 13.  Järelevalve

  Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 14.  Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

 (1) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 15.  Hooldekodu põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Hooldekodu põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 16.  Rakendussätted

 
 1) Määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 06.03.2013 määrus nr 61 kehtetuks.
 2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees