HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm põhimäärus

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2018, 7

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm põhimäärus

Vastu võetud 17.10.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Lasteasutuse liik ja nimetus

 (1) Lasteasutuse liik on lasteaed ja nimetus on Sõmeru Lasteaed Pääsusilm (edaspidi lasteaed).

 (2) Sõmeru Lasteaed Pääsusilm on loodud valla kahe lasteaia ühendamisel 1. oktoobril 2003, mil liideti Sõmeru lasteaed ja Uhtna lasteaed Pääsusilm üheks lasteasutuseks.

§ 2.  Lasteaia haldusala ja õiguslik seisund

 (1) Lasteaed on Rakvere Vallavalitsuse hallatav munitsipaalõppeasutus koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaldamiseks.

 (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Lasteaed tegutseb Haridus- ja Teadusministri poolt antud koolitusloa alusel.

§ 3.  Asukoht

  Lasteaed asub Sõmeru alevikus ja Uhtna alevikus. Lasteaia postiaadress on Aia 1, Sõmeru, 44201, Rakvere vald, Lääne- Virumaa.

§ 4.  Teeninduspiirkond ja laste vastuvõtu kord

 (1) Lasteaia teeninduspiirkonnaks on Rakvere valla haldusterritoorium.

 (2) Väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

 (3) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

 (4) Vallavalitsus loob vanemate soovil kõigile pooleteise-kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on Rakvere valla haldusterritooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteaias.

 (5) Pooleteise-kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha võib vallavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega.

§ 5.  Pitsat, sümboolika, eelarve

 (1) Lasteaial on oma nimetusega pitsat.

 (2) Lasteaial on oma sümboolika.

 (3) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 6.  Asjaajamise alused

 (1) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt lasteaia asjaajamiskorrale, mille kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

 (2) Lasteaia asjaajamise keel on eesti keel.

 (3) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

2. peatükk LASTEAIA TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.  Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärgiks on toetada perekonda lapse kasvatamisel koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamise võimaluse pakkumise kaudu.

§ 8.  Lasteaia ülesanded

  Lasteaia ülesandeks on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
 1) luua võimalused ja tingimused koolieast noorematele lastele päevahoiuks ja alushariduse omandamiseks kujundades sobiva õpi- ja arengukeskkonna;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
 3) edendada tervislikke eluviise;
 4) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd vanemate, haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide ning muude asjaomaste organisatsioonide ja isikutega;
 5) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ja rakendamiseks;
 6) kasutada lasteaiale eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult põhieesmärgi täitmiseks.

§ 9.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia arengukava, mis lähtub Rakvere valla arengukavast.

 (2) Arengukavas määratakse:
 1) lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
 2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
 3) arengukava uuendamise kord.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 10.  Struktuur

 (1) Lasteaed on õppeasutus kuni seitsmeaastastele lastele.

 (2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
 1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
 2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

 (3) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad.

 (4) Rühmade arv lasteaias sõltub laste arvust, vajadusest ning võimalustest ja need moodustab direktor.

 (5) Vallavalitsus võib lasteaia direktori ettepanekul moodustada lasteaias vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega.

 (6) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia-ja liitrühma kohta eraldi.

 (7) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteaia rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

§ 11.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

§ 12.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

 (2) Lasteaial on oma kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 (3) Lasteaed võimaldab lastele vajadusel logopeedilist abi.

 (4) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks kutsutakse vähemalt kord aastas kokku koosolekud rühmade kaupa, vajadusel üldkoosolek.

 (5) Lasteaia õpetaja ja lapsevanema vahel toimub arenguvestlus vähemalt üks kord õppeaastas.

§ 13.  Õppekeel

  Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 14.  Tööaeg

 (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 (2) Lasteaia päevase lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 15.  Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

4. peatükk LAPSED JA VANEMAD 

§ 16.  Laste ja vanemate õigused ja kohustused

 (1) Lapsel on õigus:
 1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
 2) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 (2) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet ja teha ettepanekuid lasteaia töökorralduse kohta.

 (3) Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
 3) tasuma tähtaegselt lapse toidukulu ja õppekulu vallavolikogu poolt kehtestatud suuruses;
 4) informeerima koheselt lasteaeda lapse tervislikest erivajadustest, lapse puudumisest või nimekirjast lahkumisest.

5. peatükk LASTEAIA PERSONAL 

§ 17.  Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad on:
 1) pedagoogid: direktor, õppealajuhataja, õpetajad, logopeed, eripedagoog;
 2) lasteaia majandamist tagavad töötajad;
 3) õpetajaid abistavad töötajad.

§ 18.  Töötajate koosseisu määramine ja töölepingud

 (1) Lasteaia töötajate koosseisu määrab direktor lähtudes haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust ning kooskõlastades koosseisu enne kinnitamist vallavalitsusega.

 (2) Töölepingud töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab direktor.

§ 19.  Konkursi korraldamine ja atesteerimine

 (1) Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine, mille tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister.

§ 20.  Lasteaia töötajate õigused ja kohustused

 (1) Lasteaia töötajate tööülesanded, õigused ja kohustused ning vastutus on määratud töölepingute, ametijuhendite, töökorralduse reeglite, kodukorra ning muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (2) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaed töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse kohta.

 (3) Hoolekogu ettepanekul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.

 (4) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

 (5) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elevate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (6) Lasteaia majandamist tagavate töötajate ning õpetajaid abistavate töötajate ülesandeks on tagada lasteaia häireteta töö, heaperemehelik majandamine, lasteaia vara korrasolek ning majanduslik teenindamine.

 (7) Lasteaia töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (8) Lasteaia töötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE 

§ 21.  Lasteaia direktor

 (1) Lasteaeda juhib direktor.

 (2) Direktor kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise, lasteaiale kasutada antud vara heaperemeheliku majandamise, selle säilimise ning korrashoiu eest.

 (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (4) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 22.  Direktori ülesanded ja pädevus

 (1) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik ja häireteta töö, juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse ja muude asjaomaste institutsioonidega.

 (2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja, omades õigust teha oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus sätestatud ülesannete täitmisele.

 (3) Direktor on aruandekohustuslik lasteaia pidaja ja tema poolt volitatud ametiisikute ees.

 (4) Lasteaia direktor:
 1) korraldab koostöös õppealajuhatajaga lasteaia pedagoogilise nõukogu tegevust;
 2) juhib lasteaia finantstegevust ja tagab lasteaia eelarve täitmise;
 3) tagab lasteaia asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 4) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste rakendamise lasteaias;
 5) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele lasteaias sõime- ja lasteaiarühmad ning teeb vajadusel vallavalitsusele ettepaneku liitrühmade moodustamiseks;
 6) otsustab lasteaia personalivajaduse üle kooskõlastades koosseisu enne kinnitamist vallavalitsusega;
 7) korraldab pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks konkursi;
 8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia töötajatega;
 9) tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ning kinnitab lasteaia töökorralduslikud dokumendid;
 10) kinnitab lasteaia õppekava ning tegevus- ja päevakava, sisehindamise läbiviimise korra ja sisehindamise aruande;
 11) kinnitab hoolekogu koosseisu;
 12) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 13) tagab lasteaiaga seotud andmete kandmise üleriigilistesse registritesse;
 14) esitab vallavalitsusele lasteaia tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
 15) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
 16) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 17) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 23.  Direktori asendamine

  Direktori äraolekul asendab teda õppealajuhataja või juhiabi.

§ 24.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

 (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteaia direktori käskkirjaga kinnitatud töökorra alusel. Pedagoogilise nõukogu tegevust korraldab direktor.

 (4) Pedagoogilise nõukogu töövormiks on koosolek. Pedagoogilise nõukogu koosolekud protokollitakse ja säilitatakse vastavalt asjaajamise korrale.

§ 25.  Lasteaia hoolekogu

  Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteaia töötajatega.

§ 26.  Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus

 (1) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja.

 (2) Lasteaia õpetajate esindaja valimine toimub pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Lasteaia õpetajate esindaja volitus kestab 5 aastat.

 (3) Iga lasteaiarühma laste vanemate esindaja valimiseks kutsutakse iga õppeaasta septembrikuu jooksul kokku rühma vanemate koosolek. Rühma vanemate esindaja valitakse hääletamise teel lihthäälteenamuse alusel.
Lasteaia erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik.

 (4) Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu vallavalitsuse esindaja, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele.

 (5) Hoolekogu kinnitatakse üheks õppeaastaks. Hoolekogu volitused kestavad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

 (6) Lapsevanemast hoolekogu liikme volitus kestab kuni hoolekogu liikmeks valitud lapsevanema lapse üleviimiseni teise vanuserühma või lasteaiast väljaarvamiseni.

§ 27.  Hoolekogu pädevus ja töökord

 (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

 (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 (3) Hoolekogu
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) kinnitab direktori koostatud lasteaia kodukorra;
 7) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 8) osaleb oma esindaja kaudu lasteaia atesteerimiskomisjoni töös;
 9) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 (5) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

7. peatükk LASTEAIA VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 28.  Lasteaia vara

 (1) Lasteaia vara on Rakvere valla omand.

 (2) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra kohaselt.

§ 29.  Lasteaia eelarve ja raamatupidamine

 (1) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu vallaeelarve osana.

 (2) Lasteaia rahastamine toimub riigi- ja vallaeelarve vahenditest ning vanemate poolt kaetavast osast.

 (3) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab vallavalitsus.

8. peatükk JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

§ 30.  Järelevalve

 (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab lasteaia pidaja.

§ 31.  Aruandlus

  Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 32.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsus tehakse vähemalt neli kuud enne muudatuste tähtaega ning sellest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteaeda ning lasteaias käivate laste vanemaid.

 (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteaias.

10. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.  Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 34.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 27. oktoober 2015. aasta määrus nr 34 „Sõmeru Lasteaed Pääsusilm põhimäärus“.

§ 35.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json