Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Rakvere valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2018, 8

Rakvere valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 17.10.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12.07.2004 määruse nr 9 Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend § 12 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev eeskiri reguleerib Rakvere valla rahvaraamatukogude teeninduse korraldust, sisekorda ning arvutite kasutamist.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  (1) teavik on mis tahes objekt raamatukogus, millele on talletatud informatsioon.

  (2) Rakvere valla elanikuks käesoleva eeskirja mõistes on isik, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere vald.

  (3) Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP) on interneti ühendusega arvutitega varustatud koht raamatukogus.

  (4) Raamatukogudevaheline laenutus (edaspidi RVL), võimaldab lugejal tellida teisest raamatukogust soovitud teaviku.

§ 3.   Raamatukogude teenused

  (1) Raamatukogude põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogude põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogudel on õigus osutada oma tööga seonduvaid tasulisi eriteenuseid (nt. paljundamine, printimine). Eriteenuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse kinnitab Rakvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 4.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogude teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud lugejad, kellelt on võetud ära kojulaenutamise õigus vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele.

  (2) Raamatukogude teeninduspiirkond on Rakvere vald.

  (3) Raamatukogude lahtioleku ajad kinnitab Rakvere Vallavalitsus.

  (4) Raamatukogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul RVL-i teel teistest raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

  (5) Koopiate valmistamist raamatukogudes reguleerib autoriõiguse seadus.

  (6) Rakvere valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

§ 5.   Lugejateenindus

  (1) Raamatukogudes leiduvate teavikute kohta leiab infot lugejaportaali kaudu.

  (2) Lugeja võib üldjuhul laenutada koju kuni 10 teavikut.

  (3) Raamatuid ja auviseid laenutatakse koju 30 kalendripäevaks, ajakirju ja ajalehti 7 kalendripäevaks. Koju laenutatakse ainult laenutuslitsentsiga auviseid ning helisalvestisi, mille levitamise algusest Eestis on möödunud neli kuud. Ajakirjade ja ajalehtede viimast numbrit koju ei laenutata.

  (4) Nõudluse puudumisel võib tagastustähtaega pikendada kuni 15 korda.

  (5) Teavikutele, millele on tekkinud järjekord, on raamatukogudel õigus kehtestada lühem tagastustähtaeg, mis vormistatakse elektroonilises laenutusprogrammis ning seda ei pikendata.

  (6) Suure nõudlusega teaviku võib ajutiselt määrata kohalkasutatavaks.

  (7) Teatmeteoste ainueksemplare ning haruldasi teavikuid saab kasutada kohapeal.

  (8) Lugejal on võimalus registreerida end suure nõudlusega teavikute laenamiseks järjekorda. Teaviku saabumisel teavitatakse lugejat elektronposti või telefoni teel. Teavikule peab järele tulema 7 kalendripäeva jooksul, kui lugeja kokkulepitud ajaks teavikule järele ei tule, laenutatakse see järgmisele soovijale.

§ 6.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugejaks registreeritakse pildiga isikut tõendava dokumendi alusel.

  (2) Eelkooliealised lapsed ja põhikooli õpilased registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.

  (3) Lugejaks registreerimiseks on kohustuslik esitada alljärgnevad andmed: nimi, elukoht (postiaadress), telefon, elektronposti aadress, isikukood.

  (4) Lugeja kinnitab registreerimiskaardil allkirjaga, et on teadlik oma isikuandmete kasutamisest ning nõustub täitma antud eeskirja.

  (5) Lugejakaardina on raamatukogudes kasutusel ID kaart ja õpilaspilet.

  (6) Lugejaks registreerimisel väljastatakse lugejale soovi korral lugejaportaali sisselogimiseks vajalikud kasutajatunnus ja parool.

  (7) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogudes lugejate andmebaasi. Andmeid kasutatakse:
  1) lugeja isiku tuvastamiseks;
  2) teenuste osutamiseks;
  3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga.

  (8) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid osutavatel raamatukogude töötajatel. Andmeid ei väljastata kolmandatele isikutele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

  (9) Iga kalendriaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine).

§ 7.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest.

  (2) Lugeja vastutab laenatud teavikute eest kuni nende tagastamiseni raamatukogule.

  (3) Lugeja teavitab koheselt raamatukogu töötajat kui on oma kasutusse saanud eelnevalt rikutud teaviku.

  (4) Raamatukogudest laenatud teavikud tuleb tagastada õigeaegselt või pikendada tagastustähtaega.

  (5) Tagastustähtaja ületamisest teavitatakse lugejat meeldetuletusega elektronposti või telefoni teel.

  (6) Teavikute rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogu töötaja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Alla 18-aastase isiku poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja või hooldaja).

  (7) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja § 7 lõike 6 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb Rakvere Vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (8) Raamatukogudes viibides peab lugeja säilitama korra ning ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid ega kahjustada raamatukogu vara.

§ 8.   Sisekord

  (1) Raamatukogude ruumides on keelatud viibida alkoholi- või narkojoobes ning muul teisi lugejaid häirival või raamatukogu ruume ja inventari kahjustaval viisil.

  (2) Raamatukogude ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefonide valjuhäälne kasutamine.

  (3) Raamatukogude töötajad ei vastuta lugeja poolt raamatukogusse kaasa võetud isiklike esemete eest.

  (4) Interneti töökohal tuleb täita raamatukogude ja AIP teenuse kasutamise nõudeid.

§ 9.   Avaliku internetipunkti kasutamine

  (1) AIP on tasuta kasutamiseks raamatukogude lahtioleku aegadel.

  (2) AIP kasutaja järgib turvalise internetikasutuse reegleid ja head tava ning teavitab tekkinud probleemidest raamatukogutöötajat.

  (3) Pärast arvuti kasutamise lõpetamist sulgeb kasutaja kõik enda poolt käivitatud programmid ning kustutab salvestatud failid.

  (4) Kasutajal ei ole lubatud arvuti taaskäivitamine ja väljalülitamine, arvuti konfiguratsiooni muutmine, programmide installeerimine, riist- ja tarkvara rikkumine.

  (5) Raamatukogud ei säilita kasutajate poolt salvestatud faile.

  (6) Raamatukogud ei vastuta kasutajate poolt internetis sooritatud toimingute tagajärgede eest.

  (7) AIP-i kasutamistingimuste rikkumisel on raamatukogude töötajatel õigus kehtestada internetipunkti kasutamise keeld.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rakvere Vallavolikogu 19. oktoobri 2011 määrus nr. 9 Rakvere valla Lepna Raamatukogu kasutamise eeskiri ja Sõmeru Vallavolikogu 22. veebruar 2011 määrus nr. 23 Sõmeru valla raamatukogude kasutamise eeskiri.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json