KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 6

Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 20.10.2020 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise ja märgistamise nõuded Räpina valla haldusterritooriumil.

  (2) Koera ja kassi pidamisel lähtutakse käesolevast määrusest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile valla territooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

  (4) Eeskirja ei kohaldata jahikoerale jahipidamisel jahiseaduses sätestatud tähenduses.

§ 2.   Koera ja kassi pidamise nõuded

  (1) Loomapidaja tagab pideva järelevalve koera ja kassi üle.

  (2) Koera ja kassi pidamisel ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja heakorra nõudeid, häirida ega ohustada inimesi ja loomi ega neile kahju tekitada.

  (3) Loomapidajal on soovituslik kasutada koeral kaelarihma, millel on märgitud loomapidaja kontaktandmed.

  (4) Halva nähtavuse korral või pimedal ajal avalikus kohas loomaga liikudes on soovituslik kasutada koeral või kassil helkurit, helkurrihma, helkurvööd või muud nähtavust parandavat eset.

  (5) Loomapidaja koristab koheselt koera ja kassi väljaheited teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt ja avalikust kohast.

  (6) Loomapidaja tähistab piiratud territooriumi, kus koer liigub vabalt, sissepääsu hoiatussildiga ning välistab looma omal tahtel välja pääsemise. Väljaspool piiratud territooriumi peab kasutama jalutusrihma, vajadusel koonusrihma või suukorvi ja kandepuuri.

  (7) Koera ja kassi avalikus supluskohas ning purskkaevus ujutamine on keelatud.

  (8) Nakkusohtlikult haige koera ja kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 3.   Koera ja kassi märgistamine ja nende üle arvestuse pidamine

  (1) Koer märgistatakse tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga. Kasside märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.

  (2) Koer märgistakse mikrokiibiga kolme kuu jooksul koera sündimisest. Märgistamata koera omandamisel märgistatakse koer ühe kuu jooksul.

  (3) Koer ning soovituslikult kass registreeritakse ning nende üle peetakse arvestust Räpina valla lemmikloomaregistris (edaspidi register) veebilehel www.llr.ee.

  (4) Registrisse kogutavate andmete koosseisu ja registri pidamise korra kehtestab Räpina Vallavalitsus registri põhimäärusega.

  (5) Koera või kassi võõrandamisel muudetakse loomapidaja andmed registris ühe kuu jooksul. Loomapidaja andmete muutmiseks esitatakse taotlus Räpina Vallavalitsusele kui registri vastutavale töötlejale.

  (6) Koera ja kassi märgistamise ja registreerimise korraldamine on loomaomaniku kohustus.

  (7) Koera või kassi surma korral teeb vastava kande registris loomapidaja.

§ 4.   Hulkuvad koerad ja kassid

  (1) Hulkuva koera ja kassi püüdmist, pidamist, nende omaniku kindlakstegemist ja hulkuva koera ja kassi hukkamist korraldab varjupaiga pidaja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Hulkuva koera või kassi söötmist ja jootmist kauem kui viis ööpäeva või alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides, käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Nimetatud kohustust ei teki kui isik on ametiasutust hulkuvast loomast teavitanud.

§ 5.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Räpna Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 18.05.2011. a määrus nr 8 „Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 24.05.2007. a määrus nr 11 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 21.06.2012. a määrus nr 11 „Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirjad”.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valla territooriumil peetavad koerad tuleb märgistada paragrahvi 3 lõikes 1 märgitud viisil ja registreerida lemmikloomaregistris hiljemalt 1. juuliks 2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json