Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kehtna valla küla-, alevi- või alevikuvanema statuut

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 14

Kehtna valla küla-, alevi- või alevikuvanema statuut

Vastu võetud 21.10.2020 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kehtna valla külade, alevike ja alevite (edaspidi asula) vanema valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, külavanema õigusi, külavanema asendamist, külavanema volituste lõppemist, külavanema ametimärgi ja tunnistuse andmist, kohaliku omavalitsuse ja külavanema koostöö head tava.

§ 2.   Mõisted

  (1) Statuudis kasutatakse järgmisi mõisteid:

  (2) Asula on Kehtna valla territooriumil paiknev küla, alevik või alev.

  (3) Hääleõiguslik küla, aleviku ja alevi elanik (edaspidi elanik) on vähemalt 16- aastane isik, kes elab alaliselt asulas või kellel on asulas hoonestatud kinnisvara.

  (4) Küla-, aleviku- või alevivanem (edaspidi külavanem) on asula ja elanike ühiste huvide esindaja, kelle on statuudi alusel valinud hääleõiguslikud elanikud. Külavanem on asula elanike ühendaja, hoidja ja edendaja, kes koordineerib ja aitab korraldada asula ühistegevusi ning aitab ellu viia ühisprojekte. Külavanem on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik asulas. Koostööd tegevad ühist piiri omavad asulad võivad valida ühise külavanema.

  (5) Külavanema amet põhineb kahepoolsel usaldusel ja külavanem täidab ülesandeid vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.

§ 3.   Külavanema kandidaat

  Külavanemaks saab kandideerida vähemalt 18- aastane asula elanik, kes osaleb üldkoosolekul, kus valitakse külavanem, või kes on andnud kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.

§ 4.   Külavanema valimine

  (1) Külavanema valivad hääleõiguslikud elanikud asula üldkoosolekul hääletamise teel. Igal osaleval hääleõiguslikul asula elanikul on külavanema valimisel üks poolthääl. Hääletamine on personaalne ja hääle edasivolitusõiguseta.

  (2) Asula üldkoosoleku, kus valitakse külavanem, saavad kokku kutsuda külavanem, asula elanikud või vallavanem.

  (3) Teade külavanema valimise kohta (e- kiri, kuulutus teadete tahvlil, valla ajaleht või koduleht jne) peab olema välja pandud ja avaldatud vähemalt 2 nädalat enne asula üldkoosoleku toimumist. Kandidaatide nimed esitatakse asula üldkoosoleku kokkukutsujale kirjalikus vormis.

  (4) Üldkoosolekul osalejad registreeritakse ning üldkoosolek protokollitakse.

  (5) Üldkoosoleku alguses valivad hääleõiguslikud asula elanikud üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosoleku juhataja juhib üldkoosolekut ja viib läbi hääletamise. Üldkoosoleku protokollija tagab üldkoosoleku käigu ja otsuste protokollimise. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Külavanem valitakse hääletamise teel. Üldkoosoleku otsusel võib külavanema hääletamine olla kas avalik või salajane. Üldkoosoleku juhataja loeb hääled kokku ning teatab tulemuse kohe, tulemus protokollitakse. Salajaseks hääletamiseks valitakse vähemalt kolmeliikmeline valimiskomisjon, kes viib hääletamise läbi, loeb hääled kokku ja teatab kohe tulemuse.

  (7) Külavanemaks valitakse kandidaat, kes kogub rohkem kui pool üldkoosolekul osalenud hääleõiguslike asula elanike häältest.

  (8) Kui ükski esitatud kandidaatidest ei kogu nõutavat häälteenamust, viiakse läbi kordushääletamine. Kordushääletamisel jäävad kandideerima 2 enim hääli saanud kandidaati. Kui ka kordushääletusel ei saa 1 kandidaat vajalikku häälteenamust või kui kandidaadid saavad võrdselt hääli, jääb sellel koosolekul külavanem valimata ning külavanema valimiseks kutsutakse mitte varem kui kahe nädala pärast kokku uus üldkoosolek.

  (9) Üldkoosoleku juhataja esitab külavanema valimise kohta koostatud protokolli koos registreerimislehega vallavalitsusele kümne (10) kalendripäeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast arvates.

§ 5.   Külavanema õigused

  (1) Algatada asula elu probleemide lahendamiseks arutelusid ning kutsuda kokku ja juhatada asula üldkoosolekuid ühiste seisukohtade kujundamiseks ja otsuste vastuvõtmiseks.

  (2) Teha ettepanekuid ja algatusi asula elanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks vallavalitsuses, vallavolikogus või muudes institutsioonides, samuti külavanemate ümarlaua kokkukutsumiseks. Külavanem lähtub asula üldkoosolekul kinnitatud otsustest ja/või asula arengukavast.

  (3) Esitada ettepanekuid ja avaldada arvamust vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide istungitel ning osaleda kutsutuna vallavolikogu istungitel, kui arutatakse otseselt või kaudselt vastavat asulat puudutavaid küsimusi ja algatusi. Istungite ja koosolekute toimumisest teavitatakse külavanemat eelnevalt.

  (4) Korraldada asula arengukava koostamist ja elluviimist.

  (5) Saada kohalikust omavalitsusest oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid, infot, dokumente, õigusakte ja muud teavet, välja arvatud teavet, mille avaldamine on seadusega keelatud.

  (6) Teavitada vallavolikogu või vallavalitsust asula probleemidest ja asulas elavatest abivajajatest.

  (7) Esitada vähemalt üks kord aastas informatsiooni vallavolikogu komisjonile külavanema ja asula elanike tegevuse kohta.

  (8) Juhtida asula elanike ning asula territooriumil viibivate füüsiliste ja juriidiliste isikute tähelepanu heakorda, avalikku käitumist jms puudutavatele probleemidele ning teha sellekohaseid märkusi.

  (9) Astuda külavanema kohalt tagasi, kutsudes selleks kokku asula üldkoosoleku.

  (10) Saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

  (11) Külavanem võib vajadusel enda esindajaks määrata asula elaniku, kellel on külavanemat asendades kõik külavanema õigused. Külavanem informeerib asjakohaseid osapooli (sh kogukonda) kirjalikult isikust, kes esindab teda määratud tegevuses.

§ 6.   Külavanema hea tava

  (1) Juhinduda oma tegevuses kogukonna kokkulepetest ja vajadustest, asula arengukavast ning kohaliku omavalitsuse ja riigi õigusaktidest. Olukordades, mille lahendamine ei ole määratletud kehtivate õigusaktidega, lähtub külavanem üldinimlikest põhimõtetest ja inimõigustest.

  (2) Tegutseda asula esindaja ja ametliku kontaktisikuna.

  (3) Näidata üles aktiivsust asulas ühistegevuse organiseerimisel, toetada asula elanike omaalgatusvõimet ja ärgitada asula elanikke koostööle.

  (4) Kutsuda vähemalt üks kord aastas kokku asula üldkoosolek statuudis sätestatud korras ja anda elanikele ülevaade oma tegevuse kohta külavanemana.

  (5) Edastada asula elanikele vallavalitsusest ja mujalt saadud elanikke puudutavat informatsiooni.

  (6) Aidata organiseerida õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamist.

  (7) Ametiaja lõppemisel kutsuda kokku asula üldkoosolek uue külavanema valimiseks.

§ 7.   Külavanema volituste kestuse periood

  (1) Külavanema ametiaja pikkus on kuni 5 aastat.

  (2) Külavanema ametiaja täpne pikkus otsustatakse külavanemat valival üldkoosolekul.

  (3) Külavanema volitused lõpevad:
  1) külavanema ametiaja lõppemisega;
  2) uue külavanema valimisega;
  3) külavanema tagasiastumisega;
  4) külavanema tagasikutsumisega.

  (4) Külavanem võib külavanema ametist tagasi astuda, esitades sellekohase allkirjastatud avalduse üldkoosolekule. Koosoleku juhataja märgib avaldusele koosoleku toimumise kuupäeva.

  (5) Külavanema tagasikutsumine otsustatakse asula elanike üldkoosolekul käesoleva määruse § 4 kirjeldatud viisil ehk samadel alustel ja tingimustel kui külavanema valimine.

  (6) Koosoleku juhataja edastab 5 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates vallavalitsusele koosoleku protokolli, koosolekul osalenud asula elanike registreerimise lehe ning tagasiastumise korral ka külavanema allkirjastatud avalduse.

§ 8.   Külavanema ametimärk

  (1) Valitud külavanemale annab ametimärgi koos tema õigusi tõendava tunnistusega vallavanem.

  (2) Külavanem võib ametimärki kanda ainult ametikohustusi täites volituste kehtivuse ajal.

  (3) Volituste lõppemise korral ei tagasta külavanem ametimärki ja tunnistust, kuid isikul puudub pärast volituste lõppemist märgi kandmise õigus.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne määruse jõustumist valitud külavanemate volitused kehtivad vanemaks valimise ajal sätestatud tähtajani, kuid mitte kauem kui 4 aastat. Uued vanema valimised toimuvad uue statuudi rakendumisel siis, kui ametis olev vanem ei vasta vanema kandidaadi nõuetele.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json