Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna sporditegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus

Tallinna sporditegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 16

Tallinna sporditegevuse toetuste infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 21.10.2020 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 63 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord” § 81lg 2 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lg-ga 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse sporditegevuse toetuste infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) pidamise, infosüsteemi pidamise järelevalve ja lõpetamise kord ning infosüsteemi kogutavate andmete koosseis.

§ 2.  Eesmärk

  Infosüsteemi pidamise eesmärk on lihtsustada sporditegevuse toetuse andmist ja toetuse kasutamise järelevalvet.

§ 3.  Infosüsteemi nimetus

  (1) Infosüsteemi ametlik nimetus on Tallinna sporditegevuse toetuste infosüsteem.

  (2) Infosüsteemi tunnusnimi on PAI.

  (3) Infosüsteemi lühinimi on tlnpai.

2. peatükk INFOSÜSTEEMI PIDAMINE, INFOSÜSTEEMI KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Infosüsteemi pidamine 

§ 4.  Infosüsteemi pidamise põhimõtted

  (1) Infosüsteemi peetakse kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määrusega nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord” (edaspidi sporditegevuse toetamise kord), avaliku teabe seaduse ning teiste asjakohaste Euroopa Liidu, riigi ja linna õigusaktidega.

  (2) Infosüsteemi peetakse veebipõhise liidesega infotehnoloogilise andmekoguna, milles töödeldakse ja säilitatakse andmeid digitaalselt.

  (3) Infosüsteem vahetab andmeid teiste andmekogudega X-tee kaudu. Asjaomaste teenuste puudumise korral sisestavad andmeid andmeandjad.

  (4) Infosüsteemi kasutamine on tasuta.

§ 5.  Infosüsteemi pidamise kulud

  Infosüsteemi arendamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves infosüsteemi vastutavale töötlejale või tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahenditest.

§ 6.  Infosüsteemi kantud andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi turvaklass on K2T2S2. Infosüsteemi turbeaste on keskmine (M).

  (2) Infosüsteemi vastutav töötleja tagab organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega infosüsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse. Muu hulgas täidab vastutav töötleja infosüsteemi kasutades andmekaitsealaseid ja infoturvet puudutavaid õigusakte ning muid eeskirju, et vältida kolmandate isikute juurdepääsu infosüsteemi kantud andmetele, hoida saladuses infosüsteemi kasutamise käigus teatavaks saanud isikuandmed ning kaitsta konfidentsiaalseid andmeid juhusliku või tahtliku volitamata muutmise, avalikustamise jms eest.

§ 7.  Vastutav töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Tallinna Spordi- ja Noorsooamet (edaspidi ka amet).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab infosüsteemi tööd ja arendamist; 
  2) korraldab infosüsteemi pidamist ning andmete töötlemist ja säilitamist; 
  3) vastutab enda poolt infosüsteemi sisestatud andmete õigsuse ja ajakohasuse eest; 
  4) tagab sporditegevuse toetuse taotlejatele võimaluse sisestada endaga seotud andmed ja neid muuta; 
  5) tagab teovõimelisele harrastajale või harrastaja seaduslikule esindajale ja treenerile toetusperioodil võimaluse määrata toetuse saaja või seda muuta; 
  6) edastab andmed dokumendihaldussüsteemi (edaspidi DHS); 
  7) teeb järelevalvet infosüsteemi kantud andmete õigsuse ja infosüsteemi kasutamise üle; 
  8) lahendab infosüsteemi pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise või sulgemise infosüsteemis;
  9) korraldab andmevahetuse andmeandjate ja teiste andmekogudega;
  10) korraldab infosüsteemiga seotud dokumentatsiooni koostamise; 
  11) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmetele; 
  12) vastutab infosüsteemi pidamise seaduslikkuse eest; 
  13) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostaja(te)ks administraatori(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid.

  (4) Administraator:
  1) on kontaktisik teiste andmekogudega andmete vahetamise küsimustes ja infosüsteemiga seonduvates küsimustes; 
  2) haldab infosüsteemi kasutajate infosüsteemile või selle osadele juurdepääsu õigusi; 
  3) haldab infosüsteemi dokumentatsiooni; 
  4) täidab teisi vastutava töötleja õigusi ja kohustusi.

§ 8.  Tehniline töötleja

  (1) Infosüsteemi tehniline töötleja (edaspidi tehniline töötleja) on asutus või isik, kellega on sõlmitud infosüsteemi tehnilise ülalpidamise leping.

  (2) Tehniline töötleja, vastavalt oma pädevusele:
  1) teeb kooskõlastatult vastutava töötlejaga infosüsteemi pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid, lähtudes infotehnoloogia arengust; 
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab infosüsteemi muudatuste testimist; 
  3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) tagab infosüsteemi hooldamise ja majutamise;
  5) täidab vastutava töötleja antud juhiseid ja korraldusi andmete turvaliseks töötlemiseks ning infosüsteemi hooldamiseks ja majutamiseks; 
  6) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  7) korraldab andmete nõuetekohase säilimise ja varukoopiate tegemise.

2. jagu Infosüsteemi ülesehitus ja infosüsteemi kantavad andmed 

§ 9.  Infosüsteemi ülesehitus

  (1) Infosüsteemis töödeldakse sporditegevuse toetuse määramise ja väljamaksete aluseks olevaid andmeid ning järelevalvet abistavaid andmeid.

  (2) Infosüsteemil on järgmised andmeobjektipõhised moodulid:
  1) vastutava töötleja ja toetuse andja andmed; 
  2) sporditegevuse toetuse taotlejate ja toetuse saajate andmed; 
  3) harrastajate andmed; 
  4) treenerite andmed; 
  5) treening- ja tunniplaanide andmed; 
  6) taotluste andmed; 
  7) taotluse menetlemise etapid; 
  8) käskkirjade andmed; 
  9) toetusperioodide andmed; 
  10) toetuse andmed; 
  11) iga kuu kogutavad andmed; 
  12) toetuse kasutamise aruannete andmed; 
  13) väljamaksete ja tagasinõuete andmed; 
  14) teavituste andmed; 
  15) infosüsteemi pidamise järelevalvet abistavad andmed; 
  16) infosüsteemi töö tagamiseks vajalikud andmed.

§ 10.  Infosüsteemi alusandmed

  Infosüsteemi kantakse:
  1) sporditegevuse toetamise korra andmed; 
  2) sporditegevuse toetuse taotluse andmed; 
  3) ameti haldusaktide andmed; 
  4) riigi andmekogude andmed käesoleva määruse § 29 kohaselt; 
  5) teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja ja treeneri esitatud avalduse andmed; 
  6) muud õigusaktides sätestatud dokumendid ja andmed.

§ 11.  Vastutava töötleja ja toetuse andja andmed

  Vastutava töötleja ja toetuse andja andmed on:
  1) ameti nimetus; 
  2) registrikood; 
  3) IBAN; 
  4) kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, veebilehe aadress); 
  5) esindaja ees- ja perekonnanimi.

§ 12.  Sporditegevuse toetuse taotlejate ja toetuse saajate andmed

  (1) Äriregistrist saadakse andmevahetuse teel taotlejate ja toetuse saajate järgmised andmed:
  1) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku nimi; 
  2) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku registrikood; 
  3) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku käibemaksukohustuslase number; 
  4) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress, veebilehe aadress); 
  5) füüsilisest isikust ettevõtja või juriidilise isiku aadress; 
  6) taotleja ja toetuse saaja esindaja(te) ees- ja perekonnanimi;
  7) taotleja ja toetuse saaja esindaja(te) isikukood.

  (2) Infosüsteemi kantakse taotlejate ja toetuse saajate järgmised andmed:
  1) toetuse saaja IBAN; 
  2) toetuse saaja äriregistris märkimata kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber); 
  3) taotleja ja toetuse saaja esindaja(te) äriregistris märkimata kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber); 
  4) taotleja ja toetuse saaja volitatud esindaja(te)le antud volitus (volituse ulatus).

  (3) Eesti hariduse infosüsteemist saadakse andmevahetuse teel teave õppekava registreerimise kohta.

§ 13.  Harrastajate andmed

  (1) Eesti rahvastikuregistrist saadakse andmevahetuse teel harrastajate järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi; 
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress kohaliku omavalitsuse täpsusega.

  (2) Infosüsteemi kantakse harrastajate järgmised andmed:
  1) teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja kinnitus toetuse andmise soovi kohta taotlejale või toetuse saajale; 
  2) erivajaduse tunnus.

§ 14.  Treenerite andmed

  (1) Eesti rahvastikuregistrist saadakse andmevahetuse teel treenerite järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi; 
  2) isikukood; 
  3) elukoha aadress kohaliku omavalitsuse täpsusega.

  (2) Kutseregistrist saadakse andmevahetuse teel treenerite järgmised andmed:
  1) treeneri kutsetase; 
  2) kutsetunnistuse kehtivuse algus- ja lõppaeg.

  (3) Karistusregistrist saadakse andmevahetuse teel teave, kas treenerile on lastekaitseseaduse alusel seatud lapsega töötava isikuna töötamise piirangud.

  (4) Infosüsteemi kantakse treeneri kinnitus toetuse andmise soovi kohta taotlejale või toetuse saajale.

§ 15.  Treening- ja tunniplaanide andmed

  (1) Aadressiandmete süsteemist saadakse andmevahetuse teel järgmised andmed:
  1) treeningkoha ja treeninglaagri koha täisaadress; 
  2) spordirajatise nimi ja tüüp.

  (2) Infosüsteemi kantakse treening- või tunniplaani järgmised andmed:
  1) treeningrühma nimetus; 
  2) treeningaeg; 
  3) treeninglaagri aeg ja osalejate andmed;
  4) ajavahemik, mil treeningut ei toimu.

§ 16.  Taotluste andmed

  (1) Taotluse andmed on:
  1) registreerimisnumber; 
  2) käesoleva määruse §-des 12–15 loetletud andmed; 
  3) toetusperioodi tunnus; 
  4) spordiala nimetus; 
  5) taotluse staatus § 17 järgi; 
  6) taotlusele lisatud dokumendid; 
  7) treeningrühmades olevate harrastajate arv.

  (2) Andmevahetuse teel saadakse:
  1) maksukohustuslaste registrist teave maksuvõla või selle puudumise kohta; 
  2) Tallinna linna finantsinfosüsteemist teave maksuvõla või selle puudumise kohta.

§ 17.  Taotluse menetlemise etapid

  Taotluse menetlemise etapid on infosüsteemis järgmised:
  1) koostamisel – pooleliolev taotlus; 
  2) kontrollimisel – taotluse andmed on sisestatud või puudused likvideeritud ning taotlus on edastatud ametile kontrollimiseks; 
  3) täiendamisel – amet on tagastanud taotluse taotlejale puuduste likvideerimiseks; 
  4) otsuse ootel – ameti kontrollitud taotlused; 
  5) toetus määratud – taotlus on saanud positiivse otsuse ja on suunatud väljamaksmisele; 
  6) väljamakse peatatud – väljamakse on peatatud sporditegevuse toetamise korra tingimustele mittevastavuse tõttu; 
  7) toetuse maksmine lõpetatud – toetuse maksmine lõpetatud sporditegevuse toetamise korra tingimustele mittevastavuse tõttu; 
  8) toetuse andmisest keeldutud – taotluse kohta on tehtud negatiivne otsus; 
  9) aruanne esitatud – toetuse saaja on toetuse kasutamise aruande esitanud ja kinnitanud; 
  10) aruanne kontrollitud – infosüsteemis on salvestatud toetuse kasutamise lõpparuande dokument ja/või on määratud asjaomane staatus; 
  11) tagasinõudmine – toetus nõutakse osaliselt või täies mahus tagasi.

§ 18.  Käskkirjade andmed

  Käskkirja andmed on: 
  1) ameti nimetus; 
  2) number; 
  3) kuupäev; 
  4) preambul; 
  5) otsustus; 
  6) allkirjastaja ees- ja perekonnanimi; 
  7) koostaja ees- ja perekonnanimi; 
  8) käskkirja lisad; 
  9) märge DHSi saatmise kohta.

§ 19.  Toetusperioodide andmed

  Toetusperioodide andmed on:
  1) eelmise toetusperioodi algus- ja lõppaeg; 
  2) käimasoleva toetusperioodi algus- ja lõppaeg; 
  3) järgmise toetusperioodi algus- ja lõppaeg; 
  4) käesoleva määruse §-s 18 loetletud andmed.

§ 20.  Toetuse andmed

  (1) Infosüsteemi kantakse toetuse arvestamise alusandmed:
  1) baassumma; 
  2) harrastajate ja treenerite arv; 
  3) harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid; 
  4) harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid teatavate spordialade puhul; 
  5) spordialade koefitsiendid; 
  6) eelisarendatavate spordialade koefitsiendid; 
  7) spordialaliidu edetabelil põhinevad koefitsiendid; 
  8) treeneri kutsetasemel põhinevad koefitsiendid; 
  9) spordiklubi kvaliteedi alusel antav summa; 
  10) spordiklubi koefitsient.

  (2) Toetuse suurus arvutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusandmete alusel.

§ 21.  Iga kuu kogutavad andmed

  (1) Iga kuu kogutavad andmed on:
  1) käimasoleva toetusperioodi algus- ja lõppaeg; 
  2) andmete fikseerimise aeg; 
  3) spordiala;
  4) vanuserühm; 
  5) spordiklubi kvaliteedi alusel antav toetuse summa; 
  6) harrastajad, kelle kohta makstakse sporditegevuse toetust (hetkeseis ja andmete fikseerimise aja seis); 
  7) toetuse andmise soovi kinnitanud harrastajad (hetkeseis ja andmete fikseerimise aja seis); 
  8) teave muudatuse kohta teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja kinnituses, et ta soovib toetuse andmist taotlejale või toetuse saajale; 
  9) teave muudatuse kohta treeneri kinnituses, et ta soovib toetuse andmist taotlejale või toetuse saajale.

  (2) Eesti rahvastikuregistrist saadakse andmevahetuse teel järgmised andmed:
  1) teave harrastaja elukoha aadressi muudatuse kohta kohaliku omavalitsuse täpsusega; 
  2) teave treeneri elukoha aadressi muudatuse kohta kohaliku omavalitsuse täpsusega.

  (3) Kutseregistrist saadakse andmevahetuse teel teave treeneri kutsetaseme muutumise kohta.

  (4) Karistusregistrist saadakse andmevahetuse teel teave selle kohta, kui treenerile on lastekaitseseaduse alusel seatud lapsega töötava isikuna töötamise piirangud.

§ 22.  Toetuse kasutamise aruannete andmed

  Toetuse kasutamise aruande andmed on:
  1) registreerimisnumber; 
  2) käesoleva määruse §-des 12–14 ja § 18 loetletud andmed; 
  3) aruandes kajastatav toetusperiood (käimasolev või eelmine toetusperiood); 
  4) väljamakstud toetus; 
  5) aruande lisamise aeg; 
  6) harrastajate arv spordiklubis; 
  7) osalustasu suurus kuus; 
  8) osalustasust osaliselt vabastatute arv; 
  9) osalustasust täielikult vabastatute arv; 
  10) treenerite arv spordiklubis;
  11) kulutused treenerite töötasule väljamakstud toetusest; 
  12) kulutused tööjõumaksudele (kinnipeetud tulumaks, sotsiaalmaks, kogumispensionimakse, töötuskindlustusmakse) väljamakstud toetusest; 
  13) spordirajatise (jäähall, spordihall, spordisaal, staadion, tennisehall, ujula jm) üürimise kulud; 
  14) spordirajatise omaniku nimi; 
  15) muud kulud; 
  16) aruandele lisatavad dokumendid; 
  17) tunnus, kas aruanne on kinnitatud; 
  18) kontrollija märkused; 
  19) aruande muutmise aeg; 
  20) tunnus, kas aruanne on kontrollitud.

§ 23.  Väljamaksete ja tagasinõuete andmed

  Väljamakse ja tagasinõude andmed on:
  1) registreerimisnumber; 
  2) kuupäev; 
  3) käesoleva määruse §-des 11 ja 12, § 18 punktides 1–3 ja § 20 lõikes 2 loetletud andmed; 
  4) sisu (makse selgitus, väljamakse või tagasinõude summa ja maksetähtaeg); 
  5) majandusinfo tunnused; 
  6) koostaja ees- ja perekonnanimi; 
  7) koostaja ametikoht; 
  8) kinnitaja ees- ja perekonnanimi.

§ 24.  Teavituste andmed

  Infosüsteemis fikseeritakse teavituse kohta järgmised andmed:
  1) teave, kas teavitus on sissetulev või väljaminev; 
  2) teavituse liik; 
  3) teavituse edastanud isiku ees- ja perekonnanimi; 
  4) teavituse edastamise kuupäev;
  5) teavituse teema; 
  6) teavituse sisu.

§ 25.  Infosüsteemi pidamise järelevalvet abistavad andmed

  (1) Infosüsteemi pidamise, sh andmete töötlemise ja töötlejate üle peetakse arvestust digitaalselt. Infosüsteemis säilitatakse vastavad logiandmed viis aastat. 

  (2) Infosüsteemi pidamise üle järelevalve tegemist abistavad logiandmed on: 
  1) viide töödeldud andmeobjektile; 
  2) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi; 
  3) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 26.  Infosüsteemi töö tagamiseks vajalikud andmed

  Infosüsteemi töö tagamiseks sisaldab infosüsteem: 
  1) administraatori hallatavaid seadeid ja loendeid; 
  2) faile, sh pildi- ja dokumendifaile; 
  3) automaatselt hallatavaid andmeid, sh andmeobjektide unikaalseid tunnuseid ja omavahelisi seoseid; 
  4) tehnilisi abiandmeid, mida ei kuvata infosüsteemi kasutajatele (näiteks andmed, mille infosüsteemi triger genereerib automaatselt).

3. jagu Andmete kandmine infosüsteemi, andmete kasutamine ja juurdepääs andmetele 

§ 27.  Andmeandjad

  Infosüsteemi kannavad andmeid: 
  1) infosüsteemi vastutav töötleja; 
  2) sporditegevuse toetuse taotleja ja saaja; 
  3) teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja; 
  4) treener.

§ 28.  Andmete infosüsteemi esitamise viisid

  (1) Vastutav töötleja esitab andmed infosüsteemi veebirakenduses.

  (2) Sporditegevuse toetuse taotleja või saaja esitab andmed allkirjastatult või infosüsteemi veebirakenduses autenditult turvakanali kaudu ligipääsetavas süsteemis.

  (3) Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener esitavad andmed allkirjastatult või autenditult turvakanali kaudu ligipääsetavas süsteemis, kasutades vastutava töötleja veebilehel (www.tallinn.ee) asuvat viita.

§ 29.  Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee kaudu kantakse infosüsteemi ja hoitakse ajakohasena käesolevas määruses loetletud andmed järgmistest andmekogudest:
  1) Eesti rahvastikuregister; 
  2) kutseregister; 
  3) äriregister; 
  4) aadressiandmete süsteem; 
  5) karistusregister; 
  6) Eesti hariduse infosüsteem; 
  7) maksukohustuslaste register; 
  8) DHS.

  (2) Andmevahetuse teel päritakse ja hoitakse infosüsteemis ajakohasena määruses loetletud andmed Tallinna linna finantsinfosüsteemist.

§ 30.  Andmete õigsuse ja ajakohasuse tagamine

  (1) Infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest vastutavad andmed esitanud andmeandja ning infosüsteemi andmed kandnud isik.

  (2) Kui andmeandja või infosüsteemi andmed kandnud isik on teadlik infosüsteemi kantud ebaõigetest andmetest, on ta kohustatud viivitamata korraldama andmete parandamise.

  (3) Kui infosüsteemi kasutamisel ilmnenud ebaõigete andmete või teiste probleemide kõrvaldamine ei ole nendest teadliku isiku vastutusalas, teavitab see isik viivitamata vastutavat töötlejat.

§ 31.  Juurdepääs andmetele

  (1) Vastutaval töötlejal on infosüsteemis juurdepääs kõigile sporditegevuse toetuse taotlejate ja toetuse saajate andmetele.

  (2) Sporditegevuse toetuse taotleja ja toetuse saaja pääseb infosüsteemis juurde kõigile oma taotluse ja toetusega seotud andmetele.

  (3) Teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener pääsevad infosüsteemis enda andmetele juurde turvakanali kaudu ligipääsetavas süsteemis, kasutades vastutava töötleja veebilehel www.tallinn.ee asuvat viita.

§ 32.  Andmete väljastamine

  (1) Andmeid väljastatakse käesoleva määruse §-s 27 nimetatud isikule koosseisus, mis on määratud kindlaks §-s 31.

  (2) Andmed toetuse saaja, toetuse andmisest keeldumise, toetuse suuruse ja suuruse muutumise kohta avaldatakse DHSis sporditegevuse toetamise korra kohaselt. Muid andmeid käesoleva määruse § 27 punktis 3 või 4 nimetatud isiku kohta väljastatakse ainult juhul, kui on olemas tema kirjalik nõusolek tema kohta infosüsteemi kantud andmete teisele isikule avaldamise kohta. Nõusolekus peavad olema nimetatud andmed, mida isik lubab avaldada.

§ 33.  Andmete saladuses hoidmise kohustus

  (1) Vastutava töötleja õigusi ja kohustusi täitma määratud administraator on kohustatud hoidma saladuses piiratud juurdepääsuga teavet, mis on saanud talle teatavaks tööülesannete täitmisel. 

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus kehtib pärast juurdepääsu sulgemist kuni teabe juurdepääsupiirangu eemaldamiseni või andmete säilitustähtaja lõppemiseni.

4. jagu Andmete säilitamine 

§ 34.  Andmete säilitamine, arhiveerimine ja hävitamine

  (1) Infosüsteemi kantud, aktuaalsuse kaotanud andmed tähistatakse arhiveerimistunnusega, mis sisaldab aktuaalsuse kaotamise kuupäeva.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arhiveerimistunnusega andmeid väljastatakse samas korras ja ulatuses kui aktuaalseid andmeid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arhiveerimistunnusega andmed, mis on tunnistatud arhiiviväärtuslikuks, antakse Tallinna Linnaarhiivile üle viie aasta jooksul pärast aktuaalsuse kaotamise kuupäeva.

  (4) Määruses loetletud andmeid säilitatakse vastutava töötleja dokumentide loetelus määratud tähtaegadest ja raamatupidamise seadusest lähtudes. Andmed arhiveeritakse arhiiviseaduse kohaselt.

  (5) Infosüsteemi pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise infosüsteemi või Tallinna Linnaarhiivi üleandmise või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (6) Vastutav töötleja vastutab andmete üleandmise õiguspärasuse ja üleantavate andmete tervikluse eest.

  (7) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse sellekohane akt.

3. peatükk JÄRELEVALVE JA INFOSÜSTEEMI PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 35.  Järelevalve

  (1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teevad vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Infosüsteemi pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 36.  Infosüsteemi pidamise lõpetamine

  (1) Infosüsteemi pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Infosüsteemi pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json