Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Linnavara üüritasu soodustused Kesklinna linnaosas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 18

Linnavara üüritasu soodustused Kesklinna linnaosas

Vastu võetud 22.10.2020 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimuste“ p 26 ja 7. juuni 2006 määrusega nr 51 kinnitatud „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu tingimused“ p 10 alusel ning arvestades 2020. aasta kevadel kehtestatud eriolukorra jätkuvat mõju turismisektorile ja tulenevalt Euroopa Komisjoni 21.10.2020 otsusest nr C(2020) 7406, millega kiideti riigiabina antavad abimeetmed heaks.

§ 1.  Kohaldamisala

  (1) Üüritasu soodustuse sihtrühm on kesklinna linnaosa ettevõtja, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu ning kes kasutab §-s 2 nimetatud linnavara.

  (2) Määruse alusel antakse riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020 teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, edaspidi COVID-19 raamistik) mõttes, mida antakse nimetatud raamistiku osa 3.1 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.

§ 2.  Linnavara üüri soodustused Kesklinna linnaosas

  (1) Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord“ alusel üürile antud linnavara puhul alandatakse üüri järgmiselt:
  1) 80% Kesklinna linnaosas asuva äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse (kunst, kultuur jm, mis on mõeldud eelkõige turistidele) tegevusalal;
  2) 30% Viru tn 26 äriruumi üürnikul;
  3) 100% ööklubi üürnikul. Käesolevas määruses käsitletakse ööklubina meelelahutusasutust Tallinna Linnavolikogu 17. september 2020 määruse nr 14 „Piirangud alkohoolse joogi jaemüügil kohapeal tarbimiseks“ § 2 lõike 4 tähenduses.

  (2) Tallinna Linnavolikogu 8. aprilli 2010 määruse nr 21 „Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" § 5 lõike 2 punktide 1 kuni 4 alusel sõlmitud linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmise lepingu alusel makstavat üüri Kesklinna linnaosas alandatakse 100%.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud soodustuse saaja on sõlminud allkasutuslepingu, siis on tal õigus soodustust saada ainult juhul, kui ta annab samasuguse soodustuse ka allüürnikule. Kui soodustuse saajale on soodustust antud, aga ta ei ole allüürnikule soodustust andnud, siis on Tallinna linnal õigus soodustus selle saajalt tagasi nõuda.

  (4) Soodustuse andmise kohta ei ole vaja koostada haldusakti ega sõlmida lepingu muutmise kokkulepet.

  (5) Soodustusi kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2020: 
  1) linnavara suhtes, mille kasutusse andmise taotlus on esitatud või mis on kasutusse antud enne 1. septembrit 2020;
  2) kaubandustegevuseks kasutusse antud linnarajatise suhtes sõltumata taotluse esitamise või pakkumise läbiviimise ajast.

§ 3.  Linnavara üüritasu soodustuse saamist välistavad asjaolud

  (1) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud meetmeid ei rakendata järgmistele linnavara üürnikele ja linnarajatise kaubandustegevuseks kasutajatele:
  1) teatrid, muuseumid ja muud kultuuriasutused, kelle põhiline sihtrühm on kohalik elanik;
  2) alkohoolse joogi jaemüügile spetsialiseerunud kauplused;
  3) apteegid;
  4) tanklad ja tanklakauplused;
  5) kioskid jms püsivad müügikohad;
  6) Reidi teel asuvad toitlustus- ja meelelahutusettevõtted;
  7) elektritõukeratta laenutuskohad.

  (2) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud meetmeid ei rakendata üürnike suhtes, kellel on 31. oktoobri 2020 seisuga üüri või kõrvalkulude võlg linna ees ja kes ei ole võla ajatamiseks sõlminud lepingut. Võlgade ajatamise lepingu tähtaeg ei tohi olla pikem kui 31. detsember 2020. Kui üürnik rikub võla ajatamise lepingut, siis lõpeb soodustus rikkumise päeva seisuga.

  (3) Käesoleva määruse §-s 2 sätestatud meetmeid ei rakendata:
  1) linna asutuse, äriühingu ja sihtasutuse ning linna osalusega sihtasutuse, äriühingu ja mittetulundusühingu suhtes;
  2) Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel sõlmitud äriruumi üürilepingule sõltumata kasutusotstarbest;
  3) linnavara kasutamise lepingule, kus linnavara kasutamise õigus on saadud riigihangete seaduses sätestatud kontsessiooni erimenetluse alusel;
  4) ettevõtjale COVID-19 raamistiku alusel antud abi koos määruse alusel antud üüritasu soodustusega ei tohi ületada 800 000 eurot;
  5) ettevõtjale, kes oli 31. detsembri 2019 seisuga raskustes Euroopa Komisjoni 17. juuni 2014 määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 mõistes;
  6) põllumajandustooteid töötlevale ja turustavale ettevõtjale, kui ta annab soodustuse osaliselt või täielikult edasi esmatootjatele ning soodustus määratakse kindlaks esmatootjatelt ostetud või asjaomaste ettevõtjate poolt turule viidud toodete hinna või koguse alusel.

  (4) Erandina võib määruse § -s 2 sätestatud meetmeid rakendada mikro- või väikeettevõtjatele (üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses), kes olid raskustes juba 31. detsembril 2019, tingimusel, et nende suhtes ei kohaldata riikliku õiguse alusel maksejõuetusmenetlust ja et nad ei ole saanud päästmisabi ega ümberkorraldamisabi.

  (5) Kui selgub, et ettevõtja puhul, kellele on antud käesolevas määruses nimetatud soodustus, esineb käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 4, 5 või 6 nimetatud soodustust välistav asjaolu, nõuab linnavara valitseja soodustuse saajalt antud soodustuse tagasi. Tagasinõudele lisandub liitintress, mida arvestatakse Euroopa Liidu nõukogu 13. juuli 2015 määruse (EL) nr 2015/1589 artikli 16 lõikes 2 ja Euroopa Komisjoni (EÜ) 21. aprilli 2004 määruse nr 794/2004 artiklites 9 ja 11 sätestatu kohaselt.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json