HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskooli toetus

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 23

Eraüldhariduskooli toetus

Vastu võetud 22.10.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades erakooliseaduse § 22 lõiget 4 ja § 222 lõiget 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda.

§ 2.   Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.   Erakoolile toetuse andmise tingimused

  Tartu valla eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
  1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
  3) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
  4) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi toetatav õpilane) ja alaealise õpilase puhul ühe seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu vald;
  5) erakooli pidaja on esitanud toetatava õpilase andmed (Tartu vallas asuva erakooli pidaja on kandnud eelnimetatud andmed) nõuetekohaselt EHIS keskkonda.

§ 4.   Toetuse määr ja andmine

  (1) Tartu vallas tegutseva erakooli pidajale (välja arvatud käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 4 alusel toetust saav erakooli pidaja) antakse toetust eelmise kalendriaasta Kõrveküla Põhikooli õpilaskoha maksumuse ja Tartu vallas tegutsevale erakoolile eelmisel kalendriaastal erakooliseaduse paragrahvi 223 alusel riigi poolt makstava tegevuskulutoetuse määra (edaspidi riigi tegevuskulutoetuse määr) vahe.

  (2) Teise omavalitsuse territooriumile tegutsevale erakooli pidajale antakse toetust erakoolile eelmisel kalendriaastal erakooliseaduse paragrahv 223 alusel riigi tegevustoetuse määra ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära vahe. Kui vahet ei ole, siis toetust ei maksta.

  (3) Tartu vallas tegutseva erakooli pidajale, kes ei saa käesoleva määruse jõustumise ajal riigilt tegevuskulutoetust erakooliseaduse paragrahvi 223 alusel, antakse toetatava õpilase kohta kalendrikuu eest toetus, mille suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäär. Tegevuskulutoetuse arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

  (4) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel või kalendrikuu kestel muutuvad käesoleva määruse paragrahvi 3 punktis 4 nimetatud andmed, antakse erakooli pidajale käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antav baastoetus ja lõike 3 alusel antav kulutoetus päevamäära alusel, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas või paragrahvi 3 punktis 4 sätestatud tingimus täidetud oli. Päevamäära suuruse arvutamiseks jagatakse kuumäär tööpäevade arvuga selles kuus, mille kohta toetust antakse.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antav baastoetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks ülekandega erakooli pidaja pangakontole.

§ 5.   Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 6.   Erakooli pidaja teavitamiskohustus

  (1) Erakooli pidaja on kohustatud teavitama vallavalitsuse sotsiaal-, haridus- ja kultuuriosakonda (edaspidi osakonda) kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetatavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

  (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama osakonda järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Osakonnal on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kontrolli tegemiseks on osakonnal õigus:
  1) nõuda Tartu valla eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide (sealhulgas andmed vanemalt saadud õppemaksu kohta) esitamist;
  2) küsida Tartu valla eelarvest toetatava õpilase vanemalt andmeid haridusteenuse kasutamise kohta;
  3) siseneda eelneval kokkuleppel Tartu valla eelarvest toetatava haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse haridusteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 8.   Toetuse väljamaksmise lõpetamine, peatamine ja tagasinõudmine

  (1) Osakond peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise alustingimused ei ole täidetud või erakooli pidaja ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

  (2) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise alustingimused ei olnud täidetud, on osakonnal õigus tasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

  (3) Vallavalitsus võib otsustada käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 3 alusel makstava tegevuskulutoetuse maksmise lõpetada, kui erakooli pidaja ei täida erakooli viiendaks tegutsemisaastaks erakooliseaduse paragrahvi 223 lõikes 3 nimetatud nõudeid.

§ 9.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse paragrahvi 4 lõige 3 jõustub 1. septembril 2021. a.

Üllar Loks
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json