Teksti suurus:

Kehtna Vallavolikogu 21.05.2014 määruse nr 21 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2021, 4

Kehtna Vallavolikogu 21.05.2014 määruse nr 21 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 22.09.2021 nr 107

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

1. Täiendada eeskirja §i 1 lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:
„(3) Eeskirjaga ei reguleerita looma (õigusaktides nimetatud ka lemmiklooma või hulkuva looma) pidamist ning nõudeid loomapidajale osas, mis on reguleeritud
1) loomakaitseseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega;
2) loomatauditõrje seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega;
3) keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 32 lõikega 4¹;
4) jahiseaduse ja selle alusel antud õigusaktidega jahikoera kasutamise ja pidamise nõuetega;
5) loomade veoks sätestatud riiklike õigusaktide (sh loomade vedu ühistranspordis) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega;
6) nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel antud nakkushaiguste tõrje nõuetega;
7) kalmistu kasutamise eeskirjaga.
(4) Määrus ei laiene seadusega sätestatud alustel teenistuskoera erivahendina kasutamisel ning juhul, kui teenistuskoera pidamiseks on seadusega sätestatud teistsugused nõuded.”

2. Täiendada eeskirja §i 3 lõikega 1¹ järgmises sõnastuses:
„(1¹) Avalik koht määruse mõistes on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud või piiratud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.”

3. Täiendada eeskirja §iga 4¹ järgmises sõnastuses:
„§ 4¹. Järelevalve eeskirja täitmise üle
(1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teeb Kehtna Vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist.
(2) Eeskirja rikkumise kaebuse korral, teeb spetsialisr looma pidajale esmasena märgukirja, millega palub võtta tarvitusele meetmed eeskirja rikkumise kõrvaldamiseks. Korduval eeskirja rikkumisel teeb haldusorgan looma pidajale hoiatuse eeskirja täitmata jätmise kohta koos sunniraha määramisega juhul kui loomapidaja ei täida hoiatuses märgitut etteantud tähtaja jooksul.
(3) Koerte ja kasside eeskirja rikkumise eest kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse-karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.”

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json